Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

BILANS 2022 Karpacz

listopad 29 - grudzień 02

Zapraszamy państwa na szkolenie

BILANS 2022

Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

w dniach

 29 listopad -2 grudzień 2022 roku

w hotelu Green Mountain w KARPACZ ul. Sarnia 21

Czas trwania kursu: 18 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

BILANS 2022

Zamknięcie roku wg polskiego praw bilansowego 2022

 1. Podstawy prawne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych

Podmioty zobligowane do sporządzenia sprawozdania finansowego – załączniki do ustawy o rachunkowości. Obowiązki kierownika jednostki – przygotowanie do zamknięcia. Wybór audytora. Możliwe uproszczenia. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego – zmiany w ustawie o rachunkowości. Podział wyniku finansowego. Przekazanie sprawozdania finansowego odpowiednim organom

 1. Sprawozdanie finansowe – omówienie poszczególnych części sprawozdania i najczęściej popełnianych błędów. Rachunek zysków i strat. Bilans. Rachunek przepływów pieniężnych. Zestawienie zmian w kapitale. Informacja dodatkowa. Sprawozdanie zarządu. Oświadczenie nt. informacji niefinansowych. Inne obowiązki. Wzory sprawozdań finansowych – załączniki do ustawy o rachunkowości – omówienie pozycji

III. Sprawozdanie finansowe – czynności związane z zakończeniem roku bilansowego

Testy na utratę wartości składnika aktywów. Tworzenie rezerw – przykłady, skutki podatkowe

Błędy istotne i nieistotne, przykłady, skutki podatkowe. Poziom istotności – przykłady

 1. Inwentaryzacja:

Metody inwentaryzacji. Dotrzymanie terminów inwentaryzacji. Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji. Niedobór zawiniony i niezawiniony a koszt uzyskania przychodów. Kradzież składnika majątku – skutki podatkowe,. Odszkodowanie za utracone składniki. Kompensata niedoborów (warunki, skutki). Ujęcie niedoborów i nadwyżek w księgach rachunkowych

 1. Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości w oparciu o Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości:
 2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 – podatek odroczony:
  – aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 – Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe:
  – rezerwy a bierne RMK – wątpliwości interpretacyjne,– identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych
 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe

Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia

Biała lista podatników VAT i obowiązkowa podzielona płatność – skutki w podatkach dochodowych

Ograniczanie zatorów płatniczych – „ulga na złe długi” w podatkach dochodowych

Wsparcie otrzymane w ramach Tarcz antykryzysowych – skutki w podatkach dochodowych

Identyfikacja przychodów podatkowych, w tym na przełomie roku

Koszty uzyskania przychodów – wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów

Koszty samochodów osobowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów z 2020 r.

Podatek u źródła w trakcie pandemii – złagodzenie wymogów i nowe regulacje

Zmiana zasad poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Źródła przychodów w PIT, zwolnienia podatkowe, nieodpłatne świadczenia, danina solidarnościowa

Wskazanie najistotniejszych zmian w podatkach dochodowych na 2022 r.

Pytania uczestników

Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

JPK w 2022 r.:

Biała lista podatników VAT:

Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

Kasy rejestrujące w 2021 r.:

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

VAT w imporcie towarów:

Ulga na złe długi oraz dostawa nieruchomości

– pierwsze zasiedlenie definicja ustawowa a stanowisko TSUE,

Prawo do odliczenia VAT w 2021 r.

Zmiany w VAT od 2023 roku.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania wyniku finansowego w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 3.170,00 zł netto obejmuje wykłady, konspekty wykładowców, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wszystkie świadczenia

Lp. przedmiot BILANS 2021 termin Od godziny Do godziny Czas trwania
1

 

Podatek VAT 2021 29-11-2022 15:00 18:00 03:00
2 Zamknięcie roku wg polskiego praw bilansowego 2022 30-11-2022 09:00 14:00 05:00
2 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – wybrane zagadnienia 01-12-2022 09:00 14:00 05:00
3 Podatek VAT 2021 02-12-2022 09:00 14:00 05:00

 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

9901404
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

hotel Green Mountain w KARPACZ
Karpacz, + Google Map