Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

BILANS – ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 wg polskiego prawa bilansowego z Anna Żurek

grudzień 15

Zapraszamy na szkolenie

BILANS – ZAMKNIĘCIE ROKU 2022

wg polskiego prawa bilansowego

15  grudzień  2022 r.

w godzinach 9.oo – 14.3o

ZDALNIE

Cel szkolenia  szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku 2022 . W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego jak również wskazane zostaną właściwe interpretacje przepisów. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyka na co dzień zajmującego się tematyką  rachunkową.

W trakcie szkolenia będą mile widziane praktyczne pytania nurtujące księgowych w ich pracy, na które wykładowca będzie starał się odpowiedzieć.

Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

Adresaci szkolenia : główni księgowi, pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych. Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2022.
2. Kalendarz prac przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2022 i wyzwania na 2023
3. Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych – kto i kiedy może z nich skorzystać
4. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji – zasady przeprowadzania i dokumentowania
5. Polityka rachunkowości jako podstawowy dokument niezbędny do prowadzenia ksiąg rachunkowych – omówienie modelu, co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady praktyczne sporządzania tego dokumentu.
6. Wycena bilansowa i w trakcie roku wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat:
a. Przychody ze sprzedaży – nowy standard KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów,
półproduktów, towarów i materiałów” (obowiązuje od 2023 roku, ale należy się przygotować do jego implementacji)
b. Kontrakty długoterminowe – omówienie głównych założeń KSR 3, KSR 9
c. Środki trwałe – omówienie głównych założeń KSR 11
d. Aktywa i zobowiązania związane z leasingiem – omówienie głównych założeń KSR 5
e. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy – omówienie głównych założeń KSR 6
f. Podatek odroczony – omówienie głównych założeń KSR 2
7. Najczęściej popełniane błędy w bilansie i w rachunku zysków i strat
8. Zasady sporządzania kompletnej informacji dodatkowej – przykłady praktyczne
9. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych – najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne.
10. Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym – najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne.
11. Forma sprawozdania finansowego, zasady podpisywania sprawozdania finansowego
12. Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego? Zasady współpracy z biegłym rewidentem.
13. Składanie kompletu dokumentów do KRS – przykład praktyczny.

 

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

wiedzę- nabycie wiedzy jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok

umiejętności – nabycie umiejętności właściwego wypełniania rocznych sprawozdań

kompetencje społeczne- uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z zespołem księgowym podczas sporządzania zamknięcia roku

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto/393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1188576
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
15 grudnia
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
320,00netto ZŁ
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne