Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Delegowanie pracowników do pracy za granicą z Jarosławem Uhornickim

styczeń 29

Zapraszamy na szkolenie

Delegowanie pracowników do pracy za granicą

– zmiany w polskiej ustawie o delegowaniu pracowników nowe zasady i rozwiązania stosowane przez poszczególne państwa UE, nowe orzecznictwo, zagrożenia dla pracodawców delegujących

– analiza poważnych zmian przepisów po zmianach

29  stycznia  2024 r.

 w godz. od 9.oo do 14.oo

w Jeleniej Górze w B&K ul. Podwale 27

Zajęcia poprowadzi JAROSŁAW UHORNICKI
nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy oraz legalności zatrudniania cudzoziemców.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

CELEM SZKOLENIA JEST:

Zapoznanie przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych, gdy: delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę, zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu, chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy, nie radzisz sobie w gąszczu przepisów dotyczących delegowania pracowników i chcesz poznać nowe regulacje prawne, które niebawem zmienią zasady delegowania pracowników, nie znasz praw i obowiązków wynikających ze stosowania regulacji międzynarodowych i nie znasz wymagań transgranicznego stosunku pracy, masz problemy z praktycznym stosowaniem zasad dotyczących swobody przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej

Uczestnicy szkolenia: osoby delegujące pracowników w ramach świadczenia usług, czyli wyjeżdżających tymczasowo za granicę w ramach umowy z krajowym pracodawcą oraz osoby odpowiedzialne za wysyłanie pracowników.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia

  1. Delegowanie pracowników, w ramach świadczenia usług na terytorium Polski, przez pracodawców zagranicznych:

– obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP,

– stosowanie przepisów ustawy do pracownika skierowanego do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim,

– przepisy karne.

  1. Delegowanie pracowników polskich: definicja podróży służbowej:

– zasady rozliczania podróży służbowej,

– świadczenia z tytułu podróży krajowej,

– świadczenia z tytułu podróży zagranicznej.

     3. Delegowanie kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym.

  1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 11/15 z dn. 24.11.2016r..
  2. Delegowanie do krajów UE.
  3. Delegowanie pracowników, w ramach świadczenia usług na terytorium Polski, przez pracodawców zagranicznych oraz delegowanie do krajów UE:

– zmiana katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium RP polegająca na zapewnieniu takiemu pracownikowi prawa do:
a) wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników – zamiast minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP,

– zapewnienie pracownikowi delegowanemu na terytorium RP szerszego zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia – po przekroczeniu 18 miesięcy delegowania (w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP) lub po przekroczeniu 12 miesięcy delegowania (w przypadku braku takiego powiadomienia),
– uzupełnieniu katalogu zadań PIP o:
a) przyjmowanie ww. umotywowanego powiadomienia,
b) współpracę z właściwymi organami innych państw członkowskich – mającą na celu zwalczanie nadużyć w zakresie  delegowania pracowników,
c) informowanie Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium lub z terytorium RP,
d) rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych przez PIP na stronie internetowej (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy) – o informacje dotyczące szerszego poziomu gwarancji warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP;
– wprowadzenie zasady stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników – w przypadku ustalenia przez PIP pozornego delegowania,
– rozszerzenie zakresu uprawnień kontrolnych PIP o weryfikację spełnienia przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wymogu złożenia oświadczenia o delegowaniu, jego aktualizacji oraz przechowywania i udostępniania dokumentów dotyczących delegowania,
– ograniczenie formy dokumentów składanych przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wyłącznie do formy elektronicznej,
– rozszerzenie definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP o agencje pośrednictwa pracy,
– rozszerzenie definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej lub agencji pośrednictwa pracy w przypadku, gdy zagraniczna agencja kieruje pracownika do pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do wykonywania pracy na terytorium RP,
– rozszerzenie definicji pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej w przypadku, gdy agencja krajowa kieruje pracownika do krajowego lub zagranicznego pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego,
– zobowiązanie agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu delegowanemu na terytorium RP, warunków pracy i innych warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż stosowane do krajowych pracowników tymczasowych,
– zobowiązanie pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego, będącego pracownikiem tymczasowym, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych tego pracodawcy,
– zobowiązanie pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o zamiarze skierowania pracownika tymczasowego przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego.

 

Efektem kształcenia na kursie jest, że uczestnik pozyska i poszerzy posiadaną wiedzę z zakresu delegowania pracowników, oraz uzyska odpowiedzi na wiele trudnych pytań, które dotyczą stosowania w praktyce zmienionych zasad delegowania zgodnie ze zmienionymi polskimi i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi zatrudnienia.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi

400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy; obiad; zaświadczenie.

Wpłaty prosimy dokonać przed szkoleniem na konto:  Santander Bank SA 05 1090 1708 0000 0001 3375 5414

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

5078829
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
29 stycznia, 2024
Godzina:
09:00 - 14:00
Koszt:
400,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

stacjonarnie w JELENIEJ GÓRZE lub ZDALNIE

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *