Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

FAKTURY VAT 2023 z Dariuszem Polakowskim

wrzesień 06

Zapraszamy na szkolenie

FAKTURY VAT 2023

w dniu

6 września 2023 roku

 w godzinach 9.3o – 15.oo

 w B&K w Jeleniej Górze ul. Podwale 27

 

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2023 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2023 roku.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce podatkiem VAT, wystawianiem i pobieraniem faktur VAT, pracodawców i pracowników zajmujących się fakturowaniem.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

1)  Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą

a) Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,

b) Kodeks Karny Skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,

2) Zasady i terminy wystawiania faktur

a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,

b) faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),

c) w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,

d) „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,

e) faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży

f) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),

g) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,

h) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT

i) elementy jakie winna zawierać faktura

j) terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,

k) sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,

l) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,

ł) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,

m) faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,

n) różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”

3) Faktura ustrukturyzowana

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) moment wystawienia i otrzymania faktury,

c) wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,

d) upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,

e) kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.

f) faktury korygujące, duplikaty,

4)  Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,

b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,

c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,

d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

5) Faktura jako źródło podatku naliczonego

a) terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

b) błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,

c) w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,

d) przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

6) Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.)

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

7)  Dyskusja – pytania słuchaczy.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą, poznanie zasad i terminów wystawiania faktur, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 360,00 zł netto + 23% VAT= 442,80 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie, dla osób, które nie będą mogły dotrzeć utworzymy wejście zdalne

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

7890566
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia