Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Faktura ustrukturyzowana w Jeleniej Górze z Dariuszem Polakowskim

luty 01

Zapraszamy na szkolenie

Faktury ustrukturyzowane

(regulacje obowiązujące od

01.07.2023; 01.09.2023; 01.01.2024; 01.07.2024; 01.01.2025)

w dniu

1 lutego 2024 roku

 w godzinach 9.3o – 15.oo

 w B&K w Jeleniej Górze ul. Podwale 27/5

 

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2023 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2023 roku.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce podatkiem VAT, wystawianiem i pobieraniem faktur VAT, pracodawców i pracowników zajmujących się fakturowaniem.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

 1. 1) SLIM VAT 3 (01.07.2023r.)– podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika;-określenie zasad stosowania kursu waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej;- zmiany w zakresie wykazania WDT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granicę;- likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT;

  – zmienione zasady dokonywania korekt rocznych, w tym przypadki, w których podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekty rocznej;

  – likwidacja obowiązku ustalania z naczelnikiem urzędu skarbowego współczynnika (pre-współczynnika) wstępnego;

  – zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych;

  – obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej);

  2) KSeF i faktury ustrukturyzowane – (2023-2024)

  – terminy wystawiania faktur,

  – elementy faktury, faktury korygujące, anulowanie faktury, korekta faktury do „zera”,

  – zmiany dotyczące faktur korygujących obowiązujące od 01.09.2023r.

  – definicja faktury ustrukturyzowanej,

  – logowanie do KSeF i nadawanie uprawnień do pracy w systemie,

  – wystawianie faktur w KSeF,

  – jak wystawić fakturę w KSeF?

  – faktury papierowe i elektroniczne po 01.07.2024r.

  – data wystawienia, otrzymania i przesłania faktury ustrukturyzowanej;

  – wysyłka wsadowa i interaktywna,

  – sposoby dostarczenia faktury ustrukturyzowanej do odbiorcy,

  – faktura ustrukturyzowana dla kontrahenta zagranicznego,

  – faktury pro forma, uproszczona (paragon uznany za fakturę), nota korygująca a system KSeF,

  – jak postępować w przypadku awarii systemu,

  – jak korygować sprzedaż dokumentowaną  fakturą ustrukturyzowaną?,

  – faktury VAT-RR i VAT-RR Korekta – wystawiane w KSeF,

  – kary za wystawienie faktury poza KSeF,

  – numer KSeF oraz obowiązek jego podania w przelewie (B2B);

  – podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz korzystający ze zwolnienia podmiotowego a KSeF,

  – kody QR – w jakich przypadkach należy je umieścić na fakturze?,

  – faktury ustrukturyzowane a kurs waluty,

  – okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych

  – zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych

  3) JPK w 2023 roku – wybrane zagadnienia

  – ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,

  – korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,

  – korekta JPK na wezwanie urzędu,

  4)Prawo do odliczenia VAT:

  – zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

  – przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

  – możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,

  – gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki

  – zasada neutralności (wyrok TSUE),

  – należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

  5)Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:

  – termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

  – warunki korzystania z ulgi na złe długi,

  – obowiązki nabywcy,

  – ulga na złe długi a termin płatności,

  – wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

  – sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania

  – zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.

  – wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

  6)Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:

  – limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,

  – potrącenie, kompensata a split payment,

  – sposób zapłaty split payment i „biała lista”,

  – rozliczenia podatnika z agencją celną,

  – możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

  7)Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)

  – warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,

  – wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

  – rola informacji podsumowującej,
  – schematy dla importu usług i ZT-K,

  8)Nieodpłatne świadczenia:

  -darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),

  – nieodpłatne świadczenie usług,

  – dokumentacja,

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą, poznanie zasad i terminów wystawiania faktur, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie, dla osób, które nie będą mogły dotrzeć utworzymy wejście zdalne

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

5340582
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia