Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

« Wszystkie Oferta

Kurs Rachunkowość dla samodzielnego księgowego zgodny z kodem zawodu Specjalista ds. Rachunkowości 241103

31 sierpnia, 2024; 09:00 - 26 stycznia, 2025; 15:00

3.490zł

Kurs

Rachunkowość dla samodzielnego księgowego

zgodny z kodem zawodu

Specjalista ds. Rachunkowości 241103

 31 sierpnia 2024 do 26 stycznia 2025 roku

zajęcia realizowane są w Jeleniej Górze
w B&K ul. Podwale 27/5  

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na odnalezienie się na rynku pracy. Ukończenie kursu to także przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego poprzez ugruntowanie posiadanej przez uczestników wiedzy.

Nasi wykładowcy w czytelny sposób usystematyzują pojęcia z zakresu rachunkowości, kadr i podatków, podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie swojej wieloletniej pracy na stanowisku księgowego. Zdobyte kwalifikacje pomogą uczestnikom zwiększyć pewność siebie i odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

Kurs obejmuje 168 godziny lekcyjnych, 24 spotkania po 7 godzin w systemie weekendowym sobota/niedziela w godz. 9.oo do 14.30+ 2 godziny egzamin.

W ramach kursu, przeprowadzony zostanie kurs Podatek VAT od A do Z I stopień z Dariuszem Polakowskim w terminie czerwiec 2024

Kurs skierowany jest dla osób, które:

  • posiadają podstawową wiedzę o rachunkowości i chcą poszerzyć swoje kompetencje,
  • pracują jako młodszy księgowy lub asystent ds. rachunkowości i chciałyby awansować na stanowisko samodzielnego księgowego,
  • powracają do pracy księgowego po długiej przerwie i chcą odświeżyć wiedzę oraz dowiedzieć się o zmianach,
  • pracują jako samodzielny księgowy, jednak chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie prowadzenia księgowości,
  • kierują firmą gdzie pracują księgowi, którzy po ukończeniu kursu mogliby lepiej wykonywać swoją pracę,

Zajęcia na kursie mają formę praktycznych warsztatów, podczas których pod okiem trenera rozwiązujesz zadania, wykonujesz ćwiczenia, analizujesz case study, kurs nastawiony jest na praktykę – przygotowuje do samodzielnego zarządzania i prowadzenia księgowości przedsiębiorstw oraz instytucji

Program

BLOK 1. Rachunkowość NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

ZAKRES: szczegółowo poznasz organizację zasad rachunkowości, będziesz wiedział, jak przygotować się do kontroli wewnętrznej, audytu i badania sprawozdania zyskasz umiejętność tworzenia sprawozdań finansowych, szczegółowo poznasz procedurę zamykania roku, nauczysz się ustalać wynik finansowy, a także dokonywać rozliczeń w czasie przychodów i kosztów, będziesz potrafił ujmować w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową, poznasz najważniejsze różnice między UoR a MSR, nabędziesz umiejętność rozliczania umów długoterminowych, będziesz potrafił dokonać wyceny bieżącej, bilansowej i podatkowej poszczególnych składników aktywów i pasywów, poznasz istotę podatku dochodowego odroczonego, dowiesz się, jak ujmować go w sprawozdaniu finansowym, zdobędziesz wiedzę nt. polityki bilansowej, nauczysz się posługiwać jej narzędziami, nauczysz się efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa – tzn. będziesz potrafił dokonać oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, nauczysz się dokonywać analizy wskaźnikowej oraz oceniać zagrożenie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa

TEMATYKA:

1. Organizacja i dokumentowanie zasad rachunkowości polityka rachunkowości, rachunkowość a prawo podatkowe, organizacja rachunkowości pionu finansowo – księgowego, rola, obowiązki, odpowiedzialność – kierownik jednostki, główny księgowy, pozostałe zagadnienia organizacji rachunkowości

2. Organizacja kontroli wewnętrznej audyt, przygotowanie do kontroli, analiza, kontrola, przygotowanie do badania sprawozdania

3. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową akredytywa i inkaso, rozrachunki zagraniczne , wewnątrz-wspólnotowe, transakcje w walutach obcych – różnice kursowe
4. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów rozliczenie międzyokresowe kosztów, rozliczenie przychodów w czasie

5. UoR a MSR różnice pomiędzy Ustawą o Rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Leasing operacyjny, finansowy Umowy długoterminowe kontrakty długoterminowe i ich rozliczenie

7. Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów i ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny wycena aktywów i pasywów bilansowa i podatkowa, rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

8. Ustalanie wyniku finansowego wariant porównawczy, wariant kalkulacyjny

9. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku, różnice przejściowe, tworzenie rezerw, ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym

10. Aktywa przedsiębiorstwa klasyfikacja i podział, przyjęcie, ulepszenie, likwidacja środków trwałych

11. Pasywa przedsiębiorstwa klasyfikacja i podział, podwyższanie i tworzenie kapitału podstawowego i zapasowego

12. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym: Istota, zasady, rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej

13. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia, większe jednostki – zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych

14. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań – procedura zamykania roku przepisy ustawy o rachunkowości

15. Ocena zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa zastosowanie wskaźników

16. Analiza wskaźnikowa analiza sprawozdania finansowego – ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

BLOK 2. Podatki i prawo podatkowe NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

szczegółowo poznasz prawo podatkowe i polskie podatki (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych), będziesz potrafił samodzielne interpretować przepisy, zdobędziesz umiejętność wszczynania postępowania podatkowego.

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków, podatki kosztowe i opłaty ordynacja podatkowa, Interpretacje podatkowe, Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, skutki nieterminowych wpłat. Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych, Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), Inne podatki i opłaty (PFRON, opłata skarbowa, opłaty ekologiczne)

2. Podatek od towarów i usług podstawa prawna, podmiot opodatkowania, przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP), podstawa opodatkowania, stawka podatku, VAT należny i naliczony, ewidencja podatku, pobór podatku

3. Podatek dochodowy od osób prawnych podstawa prawna, podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawka podatku, sposób poboru, koszty uzyskania przychodu

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych podstawa prawna, podmiot i przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawka podatku, sposób poboru, koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody

5. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe organy podatkowe, zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie), obowiązek podatkowy, odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe postępowanie podatkowe.

BLOK 3. Ubezpieczenia społeczne, prawo pracy NABYTE UMIEJĘTNOŚCI

poznasz system ubezpieczeń społecznych, zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, dowiesz się, jak naliczać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, jak zachować się w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń oraz zawrzeć umowę o pracę i inne formy zatrudnienia.

1. System ubezpieczeń społecznych zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawy ich wymiaru, zasady, tryb i terminy:

– zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
– prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek
– rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego
– opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, sankcje za niewykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych

2. Zasady naliczania wynagrodzeń, składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, zbieg tytułów ubezpieczeń.
3. Prawo pracy, umowy o prace, umowy cywilnoprawne

Cena kursu obejmuje:

  • uczestnictwo w kursie,
  • autorskie materiały edukacyjne, testy, zadania, książkę, typową dokumentację księgową,
  • przystąpienie do egzaminu końcowego oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu,
  • serwis kawowy.

Ramy czasowe:

Kurs obejmuje 168 godziny lekcyjnych, 24 spotkania po 7 godzin w systemie weekendowym sobota/niedziela w godz. 9.oo do 14.30+ 2 godziny egzamin.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
Osoba, która podejdzie do egzaminu i uzyska co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje dodatkowo zaświadczenie (wg klasyfikacji MPiPS)* specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

CENA SZKOLENIA WYNOSI  3.490,00 zł. obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, podręczniki, serwis kawowy, egzamin

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

Szczegóły

Początek:
31 sierpnia; 09:00
Koniec:
26 stycznia, 2025; 15:00
Koszt:
3.490zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia