Przejdź do treści
Ładowanie Oferta
KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

KURS PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH

październik 17 - październik 19

 Zapraszamy na

KURS

PŁACE DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH

– 3 dniowe warsztaty praktyczne

termin realizacji w emisji dziennej

17, 18, 19 października 2022 roku

w godzinach od 8.3o do 14.3o

ZDALNIE

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Kurs obejmuje 21 godziny lekcyjnych, 3 spotkania po 7 godzin w systemie dziennym

Główne cele szkolenia – warsztatów

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Cel edukacyjny

Warsztaty  przygotowują do samodzielnego prowadzenia spraw płacowych w firmie. Zdobywając nową wiedzę oraz uporządkowując dotychczasową, uczestnik będzie gotowy do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków związanych z płacami. Będzie umiał stosować przepisy w praktyce, a dzięki ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, w sposób pewny i zdecydowany będzie podejmował zadania praktycznego ich stosowania.

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

Prowadzący  DANIEL DRUZD  ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kierownik zespołu kadrowo-płacowego w firmie branży zbrojeniowej oraz bogate doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń i zasiłków. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez uznane firmy szkoleniowe w Polsce, realizujący również szkolenia zamknięte.

Cel szkolenia: utrwalenie i zdobycie nowych umiejętności w zakresie ustalania wysokości składników wynagrodzenia i zasiłków oraz sporządzania list płac do umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania w/w narzędzi w swojej pracy.

Grupa docelowa:

– osoby, które planują podjąć pracę w działach wynagrodzeń mające podstawową wiedzę i doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie,

– osoby pracujące w działach finansowo-księgowych, które chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu obsługi płac pracowników,

– osoby, które rozpoczęły już pracę w działach płac, ale chciałby uzupełnić swoje kwalifikacje, lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem.

Program kursu będzie obejmował wszystkie zagadnienia niezbędne do samodzielnego naliczania płac i dokonywania rozliczeń ZUS. Zajęcia prowadzone będą  w sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne występujące w codziennej pracy specjalisty ds. płac.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z ” Polskiego Ładu „

1.    Podstawy prawne naliczania wynagrodzeń (ustawy, rozporządzenia, układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania): a)    zasady ustalania warunków wynagradzania, b)    obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia, c)    minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych,

2.    Wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową i za pracę w porze nocnej: a)    ustalanie kodeksowego dodatku za pracę w porze nocnej, b)    obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, c)    terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia, dodatków za przekroczenia dobowe i dodatków za przekroczenia średniotygodniowe, d)    wynagradzanie pracy ponadwymiarowej pracowników z niepełnym wymiarem czasu pracy.

3.    Ustalanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop: a)    zasady uwzględniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia przy obliczaniu wynagrodzenia  urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, b)    wpływ zmiany warunków wynagrodzenia na podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu, c)    zasady dopełniania podstawy ekwiwalentowej, d)    wyliczanie innych świadczeń ze stosunku pracy z zastosowanie zasad dotyczących wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop.

4.    Zasady ustalania podstawy wymiaru i wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego: a)    składniki kwalifikowane do podstawy oraz zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne,  roczne lub inne, b)    składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru świadczeń – zasady uzupełniania  wynagrodzenia, c)    wpływ przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na podstawę wymiaru zasiłków, d)    zmiana warunków zatrudnienia i jej wpływ na podstawę wymiaru zasiłków, e)    składniki wypłacane za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków a minimalna podstawa wymiaru zasiłku f)    ustalanie prawa i wypłata zasiłków zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

5.    Sporządzanie wieloskładnikowej listy płac zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę: a)    obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz wynagrodzenia w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub wysokości płacy w trakcie miesiąca, inne obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pozapłacowe na liście płac,  b)    zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, c)    zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, obliczanie składki zdrowotnej i jej warunkowe obniżenie do wysokości zaliczki na podatek, d)    ustalanie przychodu, podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy (przychody zwolnione z PIT, różne profile podatników), e)    składniki oskładkowane a wolne od podatku oraz składniki wynagrodzenia zwolnione z oskładkowania lecz podlegające opodatkowaniu f)    rozliczenie na liście płac wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe g)    obliczanie wynagrodzenia do wypłaty h)    składka na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, FGŚP).

6.    Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i z zasiłków a)    zasady wyliczenia kwoty wolnej od potrąceń – z uwzględnieniem PPK i parametrów podatkowych pracownika, b)    reguły dotyczące postępowania pracodawcy w przypadku zajęcia wynagrodzenia za pracę, c)    realizacja potrąceń na liście płac, w tym dokonywanie kilku potrąceń na jednej liście płac – egzekucja alimentacyjna i niealimentacyjna w praktyce, d)    kwoty wolne od egzekucji niealimentacyjnej z wynagrodzenia, e)    dobrowolne potrącenia na pisemny wniosek pracownika w praktyce, f)    zasady obliczeń, granice potrąceń i kwoty wolne od potrąceń w przypadku dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego, g)    zasady postępowania przy zbiegu egzekucji z wynagrodzenia i zasiłku pracownika, h)    zbieg egzekucji sądowych i administracyjnych,

7.    Sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych w oparciu o formy inne niż umowa o pracę a)   kalkulacja wynagrodzenia do wypłaty dla zleceniobiorcy z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej, PIT oraz (w tym będącego własnym pracownikiem), b)    lista płac dziełobiorcy (w tym będącego własnym pracownikiem), c)    rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu, członka rady nadzorczej, osoby na kontrakcie menadżerskim, praktykanta na praktykach absolwenckich.

8.    Korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych ZUS: a)    zwrot nadpłaconych składek ZUS i składki zdrowotnej, b)    niedopłata w składkach ZUS i składce zdrowotnej, c)    korekty po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy, d)    nadpłata i niedopłata wynagrodzenia na skutek błędu pracodawcy.

CENA SZKOLENIA WYNOSI 950,00 zł netto , 1 180,80 brutto

Efekty uczenia się

Wiedza: Uczestnik definiuje składniki listy płac. Charakteryzuje zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.

Umiejętności: Prowadzi dokumentację pracowniczą i płacową. Nalicza świadczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz obsługuje umowy cywilnoprawne.

Kompetencje społeczne: Pracuje ze świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, definiuje swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o UKOŃCZENIU KURSU wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652). 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1199138
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
17 października; 08:30
Koniec:
19 października; 14:30
Koszt:
950,00netto ZŁ
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.