Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień z Dariuszem Polakowskim

wrzesień 08 - październik 06

Zapraszamy na kurs

Kurs

Podatek VAT od A do Z

II stopień

w Jeleniej Górze

8 wrzesień 2024

22 wrzesień 2024

6 październik 2024

w godzinach 9.oo – 15.oo

w B&K ul. Podwale 27/5

kurs prowadzi DARIUSZ POLAKOWSKI – Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Naczelnik DUS i US Lubiniu, pracownik Izby Skarbowej, Urzędu Skarbowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oraz wykładowe. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych, i szkoleniach w renomowanych firmach szkoleniowych w całej Polsce.

Ramy Czasowe: kurs obejmuje 21 godzin lekcyjnych, 3 dni po 7 godzin lekcyjnych, od godziny 9.oo do 15.oo, w systemie weekendowym niedziela co 2 tygodnie.

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które mają wiedzę z podstaw podatku VAT i chcą ją poszerzyć o aktualne zmiany, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

Metody pracy Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo – seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Program:

 I

1) Faktury wprowadzenie

a) definicja faktury, znaczenie faktury w rozliczeniu podatku VAT,

b) różnica między fakturą „papierową” a „elektroniczną”

2) Zasady i terminy wystawiania faktur

a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,

b) faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),

c) w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową,

d) „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,

e) faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży

f) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),

g) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,

h) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT

i) elementy jakie winna zawierać faktura

j) terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”,

k) sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur,

l) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,

ł) duplikat faktury,

m) faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut,

n) faktury w wersji elektronicznej (e-faktury), zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych, zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym i skarbowym, okres, przez który należy przechowywać faktury, faktura papierowa przechowywana w wersji elektronicznej i odwrotnie,

3) Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,

b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,

c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,

d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

4) JPK 2020:

a) zmiana struktury JPK,

b) sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,

c) terminy korygowania JPK zawierającego błędy,

d) zniesienie obowiązku składania VAT 7, VAT 7K, VAT 27 i VAT ZD,

5) Faktura jako źródło podatku naliczonego

a) terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

b) błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,

c) w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,

d) przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,

6) Ulga na złe długi:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) różne zasady stosowania ulgi na złe długi dla faktur z terminem płatności przypadającym w 2018 r.

e) wyrok TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi.

7) Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą

a) Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,

b) Kodeks Karny Skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami,

 II

8) Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a) wiążąca informacja stawkowa zasady wydawania,

b) zasady ochrony oraz przypadki w jakich WIS traci moc obowiązującą,

b) nomenklatura scalona (CN) w zakresie identyfikowania towarów,

9) Zwolnienie podmiotowe, zasady rejestracji dla celów VAT oraz korekty podatku naliczonego po dostawie nieruchomości lub samochodu osobowego

a) rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,

b) rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,

c) zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,

d) wybrane zwolnienia przedmiotowe – ochrona zdrowia, usługi szkoleniowe, dostawa nieruchomości,

e) zasady dokonywania korekt przy sprzedaży samochodów osobowych i dostawach nieruchomości,

10) Kasy rejestrujące w 2020 r.:

a) Centralne Repozytorium Kas,

b) wybrane zwolnienia przedmiotowe z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej,

c) kasy fiskalne online – terminy wdrażania, sposób i warunki ich używania,

d) stosowanie oznaczeń literowych dla stawek VAT,

e) wystawianie faktur do paragonów, sankcje za ich błędne wystawienie,

f) ulga z tytułu nabycia kas rejestrujących oraz sankcje za brak serwisu kasy,

11) Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) nowe możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

d) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

12) Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,

b) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,

c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,

d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,

e) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,

f) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,

g) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,

h) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

i) wprowadzenie możliwości opłacania zaliczki oraz jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,

13) Miejsce świadczenia

a) miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

b) miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),

c) miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

 III

1) Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT) :

a) warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,

b) dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,

c) terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,

d) termin rozliczenia korekt WDT/WNT,

f) podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,

g) kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,

h) zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,

i) składy konsygnacyjne dla WDT/WNT

1a) Zasady dotyczące dokumentowania WDT 

a) nowe zasady dokumentowania przemieszczenia towarów,

b) zmiana definicji „podmiotu pośredniczącego”

c) nowe regulacje dotyczące składów konsygnacyjnych,

d) zasady funkcjonowania systemu docelowego przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych,

2) Eksport i import towarów

a) definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,

b) moment powstania obowiązku podatkowego,

c) rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,

d) warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,

e) definicja importu towarów,

f) rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,

g) podstawa opodatkowania,

3) Kontrakty wielostronne

a) definicja kontraktu wielostronnego,

b) ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego

c) uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,

d) sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,

4) Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski

a) zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,

b) dostawa towarów wraz z montażem,

c) sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,

d) sposób wykazania w deklaracji,

5) Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca

a) miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,

b) jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,

c) usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,

d) refakturowanie usług,

e) zasady odliczania podatku naliczonego,

f) usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,

g) data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,

h) sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

6) Transport międzynarodowy i spedycja

a) zasady ustalania miejsca świadczenia,

b) dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,

c) zasady stosowania stawki 0%,

7) Zasady i terminy rozliczania podatku należnego jako naliczonego

8) Wybrane orzeczenia TSUE oraz NSA i WSA

Efektem kształcenia na kursie jest nabycie wiedzy i opanowanie umiejętności zawodowych, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na: znajomości zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług, rozpoznawalności podatników podatku VAT, zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe, prawidłowym ustalaniu podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego oraz umiejętność ustalanie miejsca dostawy towarów oraz świadczenia usług, znajomość zasad i terminów odliczania podatku naliczonego

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie testu końcowego. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

CENA SZKOLENIA WYNOSI 930,00 zł netto/ 1.143.90 brutto
i obejmuje wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i zaświadczenie

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

Share This Event

8885327
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Początek:
8 września; 09:00
Koniec:
6 października; 15:00
Koszt:
930,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator