Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Legalne wykonywanie, przez cudzoziemców, pracy zarobkowej w Polsce z Jarosławem Uhornickim

grudzień 12

Zapraszamy Państwa na szkolenie

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Legalne wykonywanie, przez cudzoziemców, pracy zarobkowej w Polsce

w tym rewolucyjna zmiana dotycząca legalność pobytu cudzoziemców obowiązująca od dnia 24 sierpnia 2023r.

które odbędzie się

12  grudnia  2023 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

w Jeleniej Górze w B&K ul. Podwale 27/5

 

wykład prowadzi – JAROSŁAW UHORNICKI

nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy oraz legalności zatrudniania cudzoziemców.

Szkolenie obejmujące zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw. krajów trzecich, czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji z uwzględnieniem zmian w ustawie o cudzoziemcach i innych ustaw podpisanej przez prezydenta RP w dniu 4 stycznia 2022 roku, a dotyczących m.in. zmian w zakresie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy czy warunków zmiany podmiotu powierzającego pracę czy też warunków zatrudnienia cudzoziemców.
Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19, a także wskazówki jak przygotować się do kontroli PIP czy Straży Granicznej.
Program szkolenia uwzględnia aktualny stan prawny i odnosi się do głównych praktycznych problemów związanych ze zmianami prawnymi jakie zostały niedawno wprowadzone. Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom możliwość optymalizacji i zwiększania efektywności prowadzenia postępowań legalizujących zatrudnienie cudzoziemców oraz w toku stale zmieniających się przepisów będzie stanowiło narzędzie niezbędnego monitoringu prawnego.

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

GRUPA DOCELOWA- Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  zatrudniających bądź uczestniczących w procesie zatrudniania cudzoziemców.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców (zmiany, które weszły w życie od 29 stycznia 2022r. oraz zmiany dotyczące uchodźców wojennych z Ukrainy):

–    wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz inne zmiany dotyczące procedury uproszczonej,

–     likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,

–     uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia cudzoziemcowi porównywalnego wynagrodzenia,

–    wprowadzeniu dodatkowego wymogu uzależniającego dokonanie wpisu oświadczenia do ewidencji, zgodnie z którym dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,

–     wydłużeniu – do 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń – terminu, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca,

–     wprowadzenie możliwości powierzania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze niż określony w zezwoleniu na pracę oraz dodatkowe zmiany dotyczące wykonywania pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu,

–     uwzględnienie w ustawie beneficjentów umowy brexitowej – jako cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium Polski,

–    unieważnienie z mocy prawa wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz zaświadczenia o wpisie – jako skutek umorzenia postępowania o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,

–     wprowadzenie możliwości powierzania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze niż określony w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę oraz uznanie zmiany nazwy stanowiska, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków cudzoziemca, za okoliczność niewymagającą zmiany lub wydania nowego zezwolenia,

–     uznanie zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca – za niezbędny warunek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

–    zmiany dotyczące zawiadomienia o utracie pracy, składanego przez cudzoziemca do wojewody, który udzielił mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

–    wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w szczególnym trybie oraz zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców posiadających takie zezwolenia,

–    nowe formularze oświadczeń (obowiązujące od 01.08.2022r.).

–    zmiany dotyczące uchodźców wojennych.

  1. Zatrudnianie cudzoziemców:

– pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,

– organy uprawnione do kontroli,

– nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,

– cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

– cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,

– dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,

– przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,

– oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

– kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

– przedłużanie pobytu cudzoziemca,

– praca w przedłużonym pobycie,

– przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,

– potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,

– zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

– opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,

– zakres i metodyka prowadzonych kontroli.

  1. Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

– uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,

– wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,

– przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,

– udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6 ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,

– wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

– nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia,

– uzyskiwanie zezwoleń na pracę.

  1. Szczególne rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców i cudzoziemców w czasie stanu epidemicznego.

– praca po upływie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

– legalność pobytu w czasie stanu epidemicznego,

– rewolucyjna zmiana dotycząca legalność pobytu cudzoziemców obowiązujące od dnia 24 sierpnia 2023r..

  1. Najnowsze zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

1) Zmiany wprowadzone rozp. MPiPS z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

2) Zmiana ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2022 r. pod poz. 1383,

3) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej „specustawą”, która – z wyjątkiem niektórych przepisów – weszła w życie z dniem 28 stycznia 2023 r.:

usankcjonowanie dokumentu elektronicznego diia.pl jako dokumentu pobytowego obywatela Ukrainy,

– doprecyzowanie przepisów w kwestii wykonywania pracy na podstawie powiadomienia – przez obywateli Ukrainy, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

– rozszerzenie zakresu czynności, które mogą być wykonywane przez obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach,

zmiany dotyczące przedłużenia legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP,

– uchylenie niektórych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania związane z epidemią COVID-19.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu całościowego zagadnienia zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski w 2023r., umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy; obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Możesz także pobrać kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

Share This Event

6768249
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

2 komentarze do “Legalne wykonywanie, przez cudzoziemców, pracy zarobkowej w Polsce z Jarosławem Uhornickim”

  1. Bardzo ciekawy zakres szkolenia. Sama kończyłam studia podyplomowe w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz pośrednictwa pracy na WSKZ.Kierunek bardzo ciekawy, również duży zakres wiedzy merytorycznej, którą później można wykorzystać w pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *