Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2022 roku z Jarosławem Uhornickim

grudzień 13

Zapraszamy Państwa na szkolenie

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

zmiany, które weszły w 2022r.

 zmiany dotyczące uchodźców wojennych

Najczęściej popełniane przez pracodawców błędy

które odbędzie się

13 grudnia  2022 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

w Jeleniej Górze w B&K ul.Podwale 27

i ZDALNIE

 

wykład prowadzi – JAROSŁAW UHORNICKI

nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy oraz legalności zatrudniania cudzoziemców.

Szkolenie obejmujące zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw. krajów trzecich, czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji z uwzględnieniem zmian w ustawie o cudzoziemcach i innych ustaw podpisanej przez prezydenta RP w dniu 4 stycznia 2022 roku, a dotyczących m.in. zmian w zakresie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy czy warunków zmiany podmiotu powierzającego pracę czy też warunków zatrudnienia cudzoziemców.
Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19, a także wskazówki jak przygotować się do kontroli PIP czy Straży Granicznej.
Program szkolenia uwzględnia aktualny stan prawny i odnosi się do głównych praktycznych problemów związanych ze zmianami prawnymi jakie zostały niedawno wprowadzone. Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom możliwość optymalizacji i zwiększania efektywności prowadzenia postępowań legalizujących zatrudnienie cudzoziemców oraz w toku stale zmieniających się przepisów będzie stanowiło narzędzie niezbędnego monitoringu prawnego.

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

GRUPA DOCELOWA- Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  zatrudniających bądź uczestniczących w procesie zatrudniania cudzoziemców.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Rewolucyjne zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców – zmiany, które weszły w życie od 29 stycznia 2022r. oraz zmiany dotyczące uchodźców wojennych:
 • wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz inne zmiany dotyczące procedury uproszczonej,
 • likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,
 • uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia cudzoziemcowi porównywalnego wynagrodzenia,
 • wprowadzeniu dodatkowego wymogu uzależniającego dokonanie wpisu oświadczenia do ewidencji, zgodnie z którym dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,
 • wydłużeniu – do 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń – terminu, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca,
 • wprowadzenie możliwości powierzania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze niż określony w zezwoleniu na pracę oraz dodatkowe zmiany dotyczące wykonywania pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu,
 • uwzględnienie w ustawie beneficjentów umowy brexitowej – jako cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium Polski,
 • unieważnienie z mocy prawa wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz zaświadczenia o wpisie – jako skutek umorzenia postępowania o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,
 • wprowadzenie możliwości powierzania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze niż określony w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę oraz uznanie zmiany nazwy stanowiska, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków cudzoziemca, za okoliczność niewymagającą zmiany lub wydania nowego zezwolenia,
 • Uznanie zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy
  i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca – za niezbędny warunek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • zmiany dotyczące zawiadomienia o utracie pracy, składanego przez cudzoziemca do wojewody, który udzielił mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w szczególnym trybie oraz zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców posiadających takie zezwolenia,
 • nowe formularze oświadczeń (obowiązujące od 01.08.2022r.).
 • zmiany dotyczące uchodźców wojennych.
 1. Zatrudnianie cudzoziemców:
 • pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • organy uprawnione do kontroli,
 • nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,
 • cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • przypadki, w któr9ych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • przedłużanie pobytu cudzoziemca,
 • praca w przedłużonym pobycie,
 • przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie
  umów cywilnoprawnych,
 • opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,
 • zakres i metodyka prowadzonych kontroli.
 1. Nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.
 2. Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:
 • uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,
 • wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,
 • przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,
 • udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6 ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,
 • wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
 • nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia – nowa definicja,
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę.
 1. Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców kierowców w transporcie międzynarodowym.
 2. Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców:
 • zmiany, które weszły w życie w 2016r.
 • Zmiany od 11.06.2017r. (zniesienie obowiązku posiadania wiz na pobyt
  krótkoterminowy obywatelom Ukrainy),
 • zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r.
 • zmiany w ustawie o cudzoziemcach /obowiązują od dnia 27 kwietnia 2019 r./ wprowadzenie rozwiązań dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego.
 1. Szczególne rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców jak i dla cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19.
 • praca po upływie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • legalność pobytu w czasie epidemii COVID-19

8. Najczęściej popełniane przez pracodawców błędy

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu całościowego zagadnienia zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski w 2021r., umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy; obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Możesz także pobrać kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

Share This Event

1024771
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
13 grudnia
Godzina:
09:00 - 14:00
Koszt:
400,00 netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.