Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Nowy PIT-11 za 2022, nowy PIT-2 w 2023 z Dorotą Wendą

luty 14

Zapraszamy na szkolenie

Nowy PIT-11 za 2022, nowy PIT-2 w 2023

Listy płac, konstruowanie/wyliczanie  ze skutkami stosowania kolejnych zmian tzw.

Nowego Ładu – m.in.: nowe zasady kwoty zmniejszającej zaliczki podatkowe, nowe możliwości dla zwolnień podatkowych.

Przykłady wyliczeń z zastosowaniem różnych wariantów kwoty zmniejszającej

14 lutego  2023 r.

w godzinach 10.oo – 14.oo

ZDALNIE

Cel szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami  dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń oraz przygotowanie się do zmian w zakresie ubezpieczeń i podatków, z uwzględnieniem zmian w ustawie o podatku PIT.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę CLICKMEETING

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Wykładowca DOROTA WENDA – Trener szkoleniowy ponad 15 lat. W dorobku posiada wiele godzin szkoleń dla przedstawicieli różnorodnych grup społecznych i zawodowych,   przedmiotów ekonomicznych: Przedsiębiorczość, Kadry, Rachunkowość i analiza ekonomiczna, Podstawy Ekonomii, Ekonomika Przedsiębiorstw, Prawo Gospodarcze, Organizacja i Działalność Podmiotów Gospodarczych, Działalność Usługowa, Podstawy Marketingu, Podstawy rachunkowości, Komunikacja w biznesie, Organizacja i funkcjonowanie biznesu, Obsługa klienta, konsultacje. Magister studiów na wydziale nauk ścisłych (Uniwersytet Opolski), absolwent studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym (Uniwersytet Opolski) oraz uczestnik licznych szkoleń i kursów kwalifikacyjnych Podczas zajęć wykorzystuje narzędzia oparte na aktywizacji uczestników, których wiedzę stara się uzupełnić, uporządkować, a nierzadko wydobyć już zapomnianą.

Czas trwania kursu: 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

  1. Listy płac 2023 r. – kontynuacja zmian tzw. Nowego Ładu

Charakterystyka kolejnych regulacji wg ustawy zmieniającej z 9.06.2022 r., które weszły w życie od stycznia 2023 r.

Progi podatkowe, kwota wolna od podatku, ulgi wg ustawy podatkowej

Kwota obniżająca zaliczki na podatek dochodowy z prawem pracownika do podziału między maks trzech płatników/pracodawców

Nowość – kwota zmniejszająca zaliczki podatkowe również przy umowach cywilnoprawnych

Okoliczności dla prawa pracownika do zwolnienia pracodawcy z obowiązku naliczania i odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Wzrost najniższego wynagrodzenia 2023 – najniższe wynagrodzenie 2023  już z obowiązkiem podatkowym

  1. Koszty uzyskania przychodu/KUP – różne warianty zastosowania dopuszczone ustawą podatkową

Cel stosowania kosztów uzyskania przychodu przy wyliczaniu wynagrodzeń

KUP w umowie o pracę i w umowach cywilnoprawnych

KUP wobec praw własności intelektualnej

Podstawowe lub zwiększone KUP z przykładami zastosowania

KUP w nowym PIT-2, wobec większych praw do KUP dla zatrudnionego, przewidzianych w ustawie o PDOF – dojazd poza miejsce zamieszkania, kilka stosunków pracy, przykłady poglądowe zastosowania

Maksymalny limit dla KUP w roku podatkowym

Możliwość rezygnacji z KUP

  1. Kompleksowy PIT-2, nowy formularz w 2023 r.

Nowy PIT-2 w 2023, jako formularz pomocniczy dla pracodawcy z kompleksowym pakietem oświadczeń

Dobrowolność składania – skutki braku deklaracji podatkowej PIT-2

KUP, ulgi i prawo uniknięcia wyższego opodatkowania w deklaracji PIT-2

Składania oświadczeń zamiast PIT-2, nowa możliwość dla pracodawcy

PIT-2/oświadczenia, prawo złożenia do trzech miejsc zatrudnienia w 2023 oraz ewentualne skutki takiego postępowania

PIT-2 możliwy także dla zarobkowania w trybie umów cywilnoprawnych 2023

Moment złożenia lub wycofania  PIT-2 lub oświadczeń

Omówienie nowego PIT-2 „krok po kroku” z ewentualnymi skutkami dla zatrudnionego

  1. Kolejne czynności przy ustalaniu list płac 2023 dla różnych form zatrudnienia

Obowiązkowe czynności konstruowania list płac dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych

Stosowanie nowych mechanizmów dla naliczania wynagrodzeń pracowniczych

Obowiązki pracodawcy wobec obciążeń wymagalnych, wynikające z zawarcia umowy cywilnoprawnej z pracownikiem już zatrudnionym na umowę o pracę

Obciążenia wymagalne dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych

Ogólne schematy ustalania list płac w 2023 dla pracowników oraz zleceniobiorców i dziełobiorców.

  1. Przykłady poglądowe wyliczenia wynagrodzeń 2023 przy zastosowaniu różnych wariantów kwoty zmniejszającej zaliczki podatkowe

Najniższe wynagrodzenie w 2023 r. już z obowiązkiem podatkowym

Porównawcze wyliczenia wynagrodzeń wg nowych wariantów stosowania kwoty zmniejszającej zaliczki PIT w 2023 – przykłady poglądowe

Różne źródła zarobkowania

Przykłady wyliczenia dla umów o pracę oraz cywilnoprawnych – zlecenie, dzieło

Skutki podziału kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe pomiędzy maks trzech płatników/pracodawców

  1. Informacja o rocznych przychodach pracownika – nowy PIT-11 za 2022 r.

Nowy formularz PIT-11, roczna  informacja o przychodach i kosztach pracownika za 2022 r., omówienie zmian

Rejestr przychodów i należnych potraceń z wynagrodzenia, monitoring sumy wynagrodzeń

Ulgi podatkowe wg tzw. Nowego Ładu w informacji PIT-11

Podział przychodów w PIT-11 u osób, które w roku podatkowym 2022 osiągnęły wiek emerytalny

Zasiłek macierzyński w PIT-11, jako część limitu w kwocie ulg do 85 528,oo  – zmiana od lipca z mocą prawną od stycznia 2022 r., a informacja w PIT-11 i rozliczenie roczne

Informacja o składkach związkowych, nowość w PIT-11 za 2022 r. i prawo pracownika do ich do rozliczenia rocznego

Skutki zastosowania w 2022 r. tzw. odroczonej płatności zaliczek PIT w pierwszym półroczu na przykładzie poglądowym

Rozliczenie roczne przychodów – obowiązek pracownika, a nie pracodawcy

Hipotetyczny podatek a podatek należny wobec rozliczenia rocznego za 2022 r.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów które wprowadzają wiele różnorodnych zmian, poznanie najnowszych zmian wprowadzanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i zmian w zaliczkach, przygotowanie osób odpowiedzialnych za naliczanie wynagrodzeń do naliczania wynagrodzeń na nowych zasadach, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl  

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1473481
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne