Ładowanie Oferta

Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach

październik 07

Zapraszamy na szkolenie

Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach

7  październik  2021 r.

w Jeleniej Górze

w godzinach 10.oo – 15.oo

w CENTRUM EDUKACYJNYM B&K ul. Wiejska 24A

Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone najnowszym zmianom w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach.

w związku z niestabilną sytuacją, szkolenie zostanie przeprowadzone hybrydowo, osoby które postanowią zostać w domu/pracy będą miały możliwość połączyć się zdalnie. Osoby które zdecydują się przyjechać, będą fizycznie uczestniczyć w szkoleniu.

Zmiany w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych wprowadzi Ustawa z dnia 24 czerwca 2021r. „o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw”. Część wprowadzanych zmian zacznie obowiązywać już we wrześniu 2021r. Kolejne wejdą w życie od 1 stycznia 2022r., ale warto już dzisiaj wiedzieć, co się zmieni,  i co wprowadzane zmiany oznaczają dla pracodawców, ale też dla naszych pracowników.

Zmienione przepisy wprowadzają wiele różnorodnych zmian dotyczących ubezpieczeń społecznych. Są to zarówno zmiany dotyczące ujednolicenia zasad obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, przekazywania dokumentacji do ZUS czy też zmian w przyznawaniu i naliczaniu zasiłków. Wiele przepisów ujednolica zasady już obowiązujące, porządkuje przepisy i interpretacje, a także wprowadza rozwiązania, które usprawnią rozliczenia między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a płatnikami składek.

Cześć wprowadzanych zmian ma również usprawnić funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadzane zmiany są niezbędne do wprowadzenia w kolejnych latach tzw. Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych,
w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Cele szkolenia

 • poznanie najnowszych zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym zmian w naliczaniu i wypłacaniu zasiłków,
  • podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie stosowania przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
  • uświadomienie pracodawcom konsekwencji wprowadzanych zmian dla organizacji pracy działów kadrowo-płacowych.

Szkolenie prowadzi KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS świadczący usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, doradca kancelarii prawnych. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi i sprawami ZUS. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 15-letnim doświadczeniem. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z dużych banków. Obecnie samodzielny przedsiębiorca wspierający firmy w zakresie spraw ZUS (m.in. kontrole, korygowanie dokumentów, doradztwo) a także świadczący usługi kadrowo-płacowe. Trener z zakresu umów cywilnoprawnych, spraw ZUS i obsługi programu Płatnik – specjalista w zakresie korygowania dokumentów

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Program

 1. Obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników składek.
 2. Zmiany w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego:
  a) nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
  b) skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia,
  c) zmiany w zakresie ustalania podstaw zasiłków,
  d) zmiana wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu,
  e) przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
  f) obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

III. Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i możliwościach ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego:
a) jakie warunki należy spełniać, aby móc korzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?
b) kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? – poszerzenie kręgu ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia
c) termin zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem,
d) zmiany w zasadach „wygasania ubezpieczenia chorobowego” i konsekwencje nowych przepisów – zmiana możliwości ubiegania się o świadczenia (zasiłki)
z ubezpieczenia chorobowego,
e) możliwość ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (zasiłki) w przypadku zalegania z opłacaniem składek ZUS.

 1. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych:
  a) kto może korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych,
  b) zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi,
  c) zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych.
 2. Najczęstsze błędy pracodawców w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 3. Ograniczenie możliwości składania dokumentów korygujących do ZUS przez pracodawców: 
  a) sposób ustalania okresu 5 –letniego, za który pracodawca może składać korekty dokumentów rozliczeniowych,
  b) usuwanie nieprawidłowości w dokumentach ubezpieczeniowych po upływnie 5 lat,
  c) konsekwencje i zagrożenia dla pracodawców wynikające z ograniczenia możliwości składania dokumentów korygujących po upływie 5 lat.

VII. Zmiany w zakresie obejmowania ubezpieczeniami społecznymi wspólników spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowych sp. z o.o.:
a) definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) dlaczego wprowadzana jest zmiana w zasadach obejmowania ubezpieczeniami wspólników spółek?
c) kiedy, zgodnie z nowymi przepisami powstanie moment objęcia wspólnika obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi? – nowe zasady zgłaszania do ubezpieczeń wspólników w zależności od rodzaju spółki.

VIII. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń.
IX. Zmiany w zasadach podpisywania dokumentów elektronicznych składanych do ZUS.
X. Zmiany w kontrolach ZUS przeprowadzanych u płatników składek.
XI. Doprecyzowanie przepisów w zakresie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w okresie wykonywania pracy zarobkowej ( art. 84 ustawy o s.u.s.).

XII. Potrącanie z zasiłków zaległych składek ZUS i nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych – nowe uprawnienie ZUS:
a) cel wprowadzanych zmian w zakresie nadania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nowych uprawnień w dokonywaniu potrąceń,
b) korzyści i zagrożenia dla ubezpieczonego,
c) podstawa prawna dokonywania potrąceń,
d) pobieranie dwóch świadczeń wypłacanych z ZUS za ten sam okres.

XIII. Ujednolicenie zasad postępowania przy prawie do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego.

XIV. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie ubezpieczenia wypadkowego:
a) zmiana sposobu informowania płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe,
b) ujednolicenie definicji zdarzenia uznawanego za wypadek przy pracy na potrzeby różnicowania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe i wykazywania zdarzeń w ZUS IWA,
c) sposób informowania nowych płatników składek o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe do czasu uzyskania z urzędu statystycznego zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
d) brak sukcesji wysokości stopy procentowej składki wypadkowej.

 1. Zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek i zmiany w umorzeniach składek ZUS.

XVI. Zmiany w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych:
a) zmiana formy wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS od 1 stycznia 2022r.,
b) zmiany w zasadach przyznawania „emerytur czerwcowych”,
c) ujednolicenie zasad przeliczania świadczeń emerytalnych dla emerytów kontynuujących pracę – zmiana częstotliwości składania wniosku o przeliczenie świadczenia,
d) zmiany w zasadach zawieszania rent socjalnych.

XVII. Zmiany w formie składania wniosków i wydawania zaświadczeń A1.
XVIII. Uzyskanie przez ZUS dostępu elektronicznego do dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców w celu realizacji obowiązków ubezpieczeniowych.
XIX. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych a plany wprowadzenia Jednolitego Pliku Ubezpieczeniowego (JPU).
XX. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów które wprowadzają wiele różnorodnych zmian dotyczących ubezpieczeń społecznych, zarówno zmiany dotyczące ujednolicenia zasad obejmowania ubezpieczeniami społecznymi, przekazywania dokumentacji do ZUS czy też zmian w przyznawaniu i naliczaniu zasiłków. Wiele przepisów ujednolica zasady już obowiązujące, porządkuje przepisy i interpretacje, a także wprowadza rozwiązania, które usprawnią rozliczenia między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a płatnikami składek.

umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 330,00 zł netto + 23% VAT= 405,90 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy; obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 180,00 zł netto + 23% VAT= 221,40 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców (wysłane mailowo); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl 

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy 

oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

 

Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach

Share This Event

 • To Oferta minęło.

Szczegóły

Data:
7 października
Godzina:
10:00 am - 3:00 pm
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu
ul. Wiejska 24a
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-506 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz stronę Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry