Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Podatek od wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych na przełomie 2022 i 2023 roku. PIT 11 za rok 2022. Przygotowanie do 2023r.

styczeń 11

Zapraszamy na szkolenie

Podatek od wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych na przełomie 2022 i 2023 roku.

PIT 11 za rok 2022.

Przygotowanie do 2023 roku.

Zmiany w oświadczeniach, wnioskach i PIT 2

– nowe zasady stosowania

11  styczeń  2023 r.

w godzinach 9.3o – 15.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania wynagrodzeń w 2022 roku oraz przygotowanie do zmian na rok 2023, analiza zmian w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku

Adresaci szkolenia  osoby naliczające wynagrodzenia, rozliczający PIT roczny, księgowi, doradcy podatkowi, oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania wynagrodzeń i podatku PIT.

Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Harmonogram: 3 części wykładów po 1 godz. 30 min., z 15 min. przerwami pomiędzy wykładami.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Szybka powtórka zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01.07.2022
– nowa skala podatkowa
– nowa stawka podatku w umowach zryczałtowanych
– likwidacja ulgi dla klasy średniej
– likwidacja „rolowania” zaliczek
– podatek hipotetyczny
– ważne przepisy przejściowe.

2. Uchwalone zmiany w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku.
– nowe zasady procedowania z oświadczeniami i wnioskami osób
zatrudnionych
– nowe zasady przekazywania i odwoływania powyższych wniosków
– doprecyzowanie zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych po ustaniu umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych
– częściowe zniesienie odpowiedzialności płatnika z tytułu błędnie ustalonej wysokości zaliczki od wypłaconych świadczeń
– zmiany zasad obniżania zaliczki o podatek z kwoty wolnej – rewolucja w stosowaniu
– możliwość wypłaty wynagrodzenia bez poboru zaliczki – warunki i konsekwencje
– nowe zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez płatnika
– nowe możliwości rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów
– inne drobne zmiany.
3. Zmiany w druku PIT 2(9) od 01.01.2023 roku (po kolejnych poprawkach)
4. Zasady uwzględniania ulg – dla młodych, na powrót, 4 dzieci i senioralnej – przy ustalaniu zaliczki – po zmianach od 01.01.2022,
01.07.2022 i od 01.01.2023 roku.
– reguły stosowania ulgi dla młodych po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi na powrót po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi dla rodzica 4 dzieci po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi senioralnej po kolejnych zmianach
– niezbędna dokumentacja dla płatnika i dla podatnika.
5. Zmiany – „pakiet rodzicielski” a ich wpływ na zadania płatnika podatku od wynagrodzeń.
– powrót możliwości korzystania z preferencyjnego rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich konsekwencje dla płatnika
– likwidacja ulgi 1500 0d podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko
– zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania płatnika
– zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4.
6. PIT 11 za 2022 rok – problemy praktyczne.
7. Umowa cywilnoprawna z obcokrajowcem po zmianach, najnowsze wyjaśnienia MF i przepisy dotyczące umów zawieranych z osobami, które przybyły do Polski w związku ze stanem wojny na Ukrainie.
8. Warsztaty praktyczne po zmianach w opodatkowaniu wynagrodzeń
– kilka wypłat w miesiącu;
– wpływ świadczeń niepieniężnych na dokonywane wypłaty i obliczenia podatkowe i zusowskie (bonusy, karty benefit i multisport, ubezpieczenia, imprezy integracyjne, paczki, prezenty, inne świadczenia);
– podatek PIT a podatek od spadków i darowizn w kontekście zadań płatnika;
– odroczenie terminu poboru podatku po lipcowej nowelizacji;
– ograniczenie wysokości składki zdrowotnej do wysokości „potencjalnej zaliczki na PIT” – studium przypadku;
9. „Powołanie” a składka zdrowotna po zmianach od 01.07.2022 – wyjaśnienia praktyczne.
10. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
– dla osób współpracujących
– dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
– dla twórców i innych grup
– składka zdrowotna dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
11. Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.
12. Panel dyskusyjny. 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zmian przepisów w zakresie naliczania wynagrodzeń i podatku PIT, oraz poznanie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania wynagrodzeń w 2022 roku oraz przygotowanie do zmian na rok 2023, analiza zmian w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo na adres szkolenia@bkszkolenia.pl

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

3488641
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne