Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Podatek VAT 2022 z Dariuszem Polakowskim

wrzesień 16

Zapraszamy na szkolenie

PODATEK VAT 2022

aktualności i zmiany do 1 października 2022

w dniu

16  września 2022 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w Jeleniej Górze 

 

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z podatkiem VAT w kontekście zamknięcia roku podatkowego, oraz zmian obowiązujących w 2022 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

VAT 2022

1) Zmiany obowiązujące od 01.01.2022r.:

a) grupy „VAT” – zasady i okres ich funkcjonowania,

b) powiązania ekonomiczne, finansowe i organizacyjne,

c) świadczenia realizowane między członkami grupy VAT,

d) odpowiedzialność solidarna członków grupy VAT za zobowiązania grupy,

e) sposób ustalania wskaźnika struktury sprzedaży w przypadku działalności mieszanej,

f) warunki jakie podatnik musi spełnić, aby mógł skorzystać z opcji opodatkowania wybranych usług finansowych,

g) terminale płatnicze a kasy on-line,

h) sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie zapewnienia współpracy kasy on-line z terminalem płatniczym,

2) Faktura ustrukturyzowana – od 01.01.2022r.

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) moment wystawienia i otrzymania faktury,

c) wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,

d) upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,

e) kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.

f) faktury korygujące, duplikaty,

g) czy można anulować fakturę ustrukturyzowaną?

3) Zasady i terminy wystawiania faktur

a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,

b) „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury,

c) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe),

d) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,

e) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT

f) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania,

g) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,

h) różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”,

i) wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie,

4)  Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,

b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,

c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,

d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

5) JPK w 2022 r.

a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone,

b) faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

c) oznaczenia w zakresie grup towarów i usług (GTU) oraz kodów procedur,

d) korekta „in minus” podatku naliczonego,

e) nowe kody transakcyjne obowiązujące od 01.01.2022r.

6) Prawo do odliczenia VAT:

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,

e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki

f) nieterminowe rozliczenia podatku naliczonego związanego z importem usług, WNT lub ZTPN – zasada neutralności (wyrok TSUE),

g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

7) Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.

g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

8) Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :

a) limit dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,

b) potrącenie, kompensata a split payment,

c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,

d) rozliczenia podatnika z agencją celną,

e) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

f) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

g) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

h) terminy i miejsce składania zawiadomienia (7 i 14 dni)

i) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT – warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

9) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,

b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

c) rola informacji podsumowującej,

d) regulacje krajowe a unijne,

10) Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:

a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów:

– warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,

– sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,

b) eksport pośredni i bezpośredni,

c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,

d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym, dane dokumentu SAD w imporcie wykazywane w JPK

11) Dyskusja – pytania słuchaczy

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania wyniku finansowego w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 350,00 zł netto + 23% VAT= 430,50 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie.

dla osób, które nie będą mogły dotrzeć utworzymy wejście zdalne

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

3393464
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
16 września
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
350,00netto zł
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , , , ,

Miejsce szkolenia

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu
ul. Wiejska 24a
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-506 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz stronę Miejsce szkolenia