Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

PPK w 2023 roku z Dorotą Wendą

maj 16

Zapraszamy na szkolenie

PPK w 2023 roku

Obowiązkowy auto zapis

Kampania informacyjna

Zasady funkcjonowania i oszczędzania w PPK

Wzory dokumentów i ich miejsce w dokumentacji pracowniczej

16 maja  2023 r.

w godzinach 10.oo – 14.oo

ZDALNIE

Celem szkolenia jest przekazanie najnowszych zmian w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych i ich wpływu na prowadzenie zapisów w systemach

Przed nami pierwszy autozapis do PPK. Z końcem lutego 2023 r. wygasną wszystkie złożone przed tą datą deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Dowiedz się jakie obowiązki z tym związane ma pracodawca, jaka jest odpowiedzialność za obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, poznaj szczegóły dotyczące automatycznego zapisu do programu, dowiedz się z czego wynika autozapis, jakie kluczowe terminy są szczególnie istotne, jakie działania powinien podjąć pracodawca i na co zwrócić uwagę.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę CLICKMEETING

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, odpowiedzialne za obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, na to szkolenie online dotyczące automatycznego zapisu do programu, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Wykładowca DOROTA WENDA – Trener szkoleniowy ponad 15 lat. W dorobku posiada wiele godzin szkoleń dla przedstawicieli różnorodnych grup społecznych i zawodowych,   przedmiotów ekonomicznych: Przedsiębiorczość, Kadry, Rachunkowość i analiza ekonomiczna, Podstawy Ekonomii, Ekonomika Przedsiębiorstw, Prawo Gospodarcze, Organizacja i Działalność Podmiotów Gospodarczych, Działalność Usługowa, Podstawy Marketingu, Podstawy rachunkowości, Komunikacja w biznesie, Organizacja i funkcjonowanie biznesu, Obsługa klienta, konsultacje. Magister studiów na wydziale nauk ścisłych (Uniwersytet Opolski), absolwent studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym (Uniwersytet Opolski) oraz uczestnik licznych szkoleń i kursów kwalifikacyjnych Podczas zajęć wykorzystuje narzędzia oparte na aktywizacji uczestników, których wiedzę stara się uzupełnić, uporządkować, a nierzadko wydobyć już zapomnianą.

Czas trwania kursu: 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

  1. Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawowe informacje

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych i jej powiązania prawne

  Obowiązek utworzenia dla pracodawcy, dobrowolne uczestnictwo zatrudnionego

  Pracodawcy zobowiązani do utworzenia i prowadzenia PPK

  Autozapis do PPK, a przystąpienie na wniosek

  Pracodawcy wyłączeni z obowiązku prowadzenia PPK

  Zasady funkcjonowania PPK i cele gromadzenia środków w PPK

  1. Uczestnictwo zatrudnionych w  PPK

  Dobrowolność uczestnictwa w PPK, prawo a obowiązek ustawowy

  Wpływ trybu zatrudnienia  na uczestnictwo w PPK

  Pracownicy młodociani, uczniowie i studenci wobec PPK

  Pracownicy zwolnieni z PPK – zasady zwolnienia

  Umowy cywilnoprawne a PPK, w tym zawierane z własnymi i innymi pracownikami

  Pracownik zatrudniony u kilku pracodawców

  Zarządzanie środkami na koncie PPK

  Rezygnacja z PPK w trakcie oszczędzania i ponowne przystąpienie

  Rozwiązanie umowy zatrudnienia a środki zgromadzone

  Korzyści z PPK – koszt uzyskania przychodu, wsparcie emerytalne, wsparcie leczenia, pomoc mieszkaniowa

  Symulacja korzyści na przykładzie

  1. 2023 pierwszy ponowny autozapis do PPK  – obowiązki pracodawcy

  Pierwszy ponowny Autozapis – obowiązek ustawowy w 2023 r.

  Ważne terminy dla pracodawcy

  Kampania informacyjna pracodawcy a działania edukacyjne, przykład

  Grupy objęte autozapisem i pracownicy zwolnieni

  Koszty funkcjonowania

  Ustanie zatrudnienia a PPK

  PPK wobec „zwolnienia dla młodych”

  Informacja PIT-11, a dopłaty pracodawcy do systemy oszczędzania

  Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK

  Wzory oświadczeń i wniosków

  1. Oszczędzanie w PPK – źródła pomnażania wpłat

  Zasady oszczędzania – wpłata powitalna, wpłaty podstawowe i dodatkowe – warunki i wysokość realizacji wpłat

  Wpłaty podstawowe, a wpłaty dobrowolne – zwiększenia, tzw. fakultatywne

  Dopłaty  roczne

  Wpłaty pracodawcy, procentowe różnicowanie wpłat, obowiązek podatkowy

  Niskie wynagrodzenie i możliwość obniżenie wpłaty na PPK

  Nowozatrudniony pracownik, a przystąpienie do PPK

  Świadczenia inne niż wynagrodzenia, a PPK (np. ZFŚS, nagrody, odszkodowania, ekwiwalenty)

  Przestój ekonomiczny, nieobecność pracownika, a wpłaty do PPK

  Wpłaty do PPK po ustaniu zatrudnienia oraz w razie śmierci

  Zmiana pracodawcy

  Korekty wpłat do PPK

  Ustanie zatrudnienia i ponowne zatrudnienie

  1. Wypłaty, zwroty, transfery środków PPK

  Zwrot środków, transfer, a wypłata – różnice

  Warunki pozwalające na zwrot środków z PPK przed upływem 60 lat

  Nagła potrzeba życiowa, wypłata z PPK jako pożyczka

  Tryb nadzwyczajny wypłaty środków

  Transfery oszczędności w PPK

  Skutki podatkowe zwrotu środków z PPK

  Kalkulacje dotyczące kosztów związanych z PPK, przed i po przystąpieniu do programu

  Kalkulacje dotyczące zysków w związku z uczestnictwem w programie

  1. Obowiązki RODO w PPK. Sankcje wobec naruszeń w PPK

  Administratorzy danych osobowych w programie PPK – obowiązki, podstawy przetwarzania wg RODO

  Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę i Instytucję Finansową

  Klauzula informacyjna RODO dla uczestnika PPK

  Wypełnianie obowiązku prawnego, a  RODO

  Okres przechowywania dokumentów związanych z PPK

  Sankcje za błędy w PPK

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów, te które z końcem lutego 2023 r. wygasną wszystkie złożone przed tą datą deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Dowiesz się jakie obowiązki z tym związane ma pracodawca, jaka jest odpowiedzialność za obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych, poznasz szczegóły dotyczące automatycznego zapisu do programu, dowiesz się z czego wynika autozapis, jakie kluczowe terminy są szczególnie istotne, jakie działania powinien podjąć pracodawca i na co zwrócić uwagę, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl  

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

4815445
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne