Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

PRAWO PRACY w 2022 z Martą Jaromin

sierpień 30

 Zapraszamy na szkolenie

PRAWO PRACY W 2022 roku

Obowiązki pracodawców wynikające z nowej ustawy o obronie Ojczyzny

aktualna problematyka i planowane zmiany

30  sierpnia  2022 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

 w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27 (budynek BOJKA, dawne archiwum Państwowe)

Prowadzący  :

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy
pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi takimi jak :związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy, aktywnie biorę udział w przedsięwzięciach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów, przygotowuję szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych m. in z zakresu wprowadzanych zmian w prawie pracy. Czynnie współpracuje z firmami i instytucjami szkoleniowymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

Adresaci szkolenia 

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW WYNIKAJĄCE Z NOWEJ USTAWY O OBRONIE OJCZYZNY

 • Nieobecność w pracy z powodu stawienia się na wezwanie organu wojskowego
 • Udzielanie zwolnień od pracy pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej oraz pełniącego służbę w rezerwie lub obronie terytorialnej.
 • Udzielanie urlopu  bezpłatnego na czas szkolenia w trakcie dobrowolnej służby wojskowej.
 • Przepisy w zakresie ochrony stosunku pracy żołnierzy niezawodowych.
 • Ochrona małżonków żołnierzy.
 • Zasady ustania stosunku pracy z osobą powołaną do zawodowej służby wojskowej.

PRAKTYCZNE PROBLEMY DOTYCZĄCE URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH

 • Roczne świadczenie rehabilitacyjne a prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Wymiar dniówkowy i godzinowy urlopu wypoczynkowego pracownika, którego norma czasu pracy uległa zmniejszeniu z uwagi na niepełnosprawność.
 • Zasady dokonywania potrąceń komorniczych z bonów podarunkowych z ZFŚS.
 • Narzucenie terminu wykorzystania urlopu przez jedną ze stron stosunku pracy.
 • Procedura  uzgadniania terminu udzielenia zaległego urlopu.
 • Zatrudnienie w trakcie roku a obowiązek udzielenia 14 dni urlopu wypoczynkowego.
 • Wpływ urlopu wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego.

ZMIANY W PRAWIE PRACY

 • Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.
 • Nowy obowiązek – uzasadnianie wypowiedzenia umowy terminowej.
 • Zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny.
 • Prawo pracownika o wystąpienie o umowę bezterminową.
 • Swoboda podejmowania zatrudnienia – nowy zakaz dodatkowego zatrudnienia.
 • Nowe uprawnienie dla pracowników zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych.
 • Nowe urlopy i zwolnienia dla rodziców i opiekunów.
 • Pięć dni nowego, dodatkowego urlopu na opiekę.
 • Elastyczne formy zatrudnienia rodziców i opiekunów dzieci.
 • Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych.
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego.
 • Omówienie planowanych zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej na podstawie projektu ustawy.
 • Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
 • Cofnięcie porozumienia dotyczącego pracy zdalnej.
 • Określenie zasad pracy zdalnej.
 • Kontrola pracy zdalnej w domu pracownika.

PROBLEMY PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE PRAWA PRACY

 • Odtworzenie wcześniej zlikwidowanego stanowiska pracy – wyrok SN z 18 maja 2021 r., I PSKP 14/21.
 • Zwolnienie  pracownika z powodu utraty zaufania na podstawie wniosków z wyroków SN.
 • Zlecenie czy umowa o pracę – na co uważać?
 • Orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia a konieczność kierowania na badania profilaktyczne.
 • Nadgodziny pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy na podstawie wyroku SN w wyroku z 11 marca 2021 r., I PSKP 34/21.
 • Godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowych pracowników – sposoby na  zapisy w umowie oraz przykłady rozliczania.
 • Kopiowanie do akt osobowych dokumentów dostarczonych przez pracownika.
 • Które dokumenty przechowujemy w aktach osobowych i na jakiej podstawie – wyjaśnienia na podstawie najnowszych stanowiskach.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych w oświacie, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 360,00 zł netto + 23% VAT= 442,80 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

2014826
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz stronę Miejsce szkolenia