Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZEPISÓW USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

wrzesień 05

Zapraszam na szkolenie

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZEPISÓW USTAWY O

PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

w terminie

5 września 2023 r.

w godz. 10.oo – 14.oo

ZDALNIE

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zasad systemu AML z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z V Dyrektywy a także krajowych rozwiązań wynikających z ustawy. 30 marca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem tego aktu prawnego jest dostosowanie jego przepisów do V Dyrektywy AML z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE
   Nowa ustawa skutkuje obowiązkiem weryfikacji istniejących wewnętrznych procedur albo wydania nowych, koniecznością objęcia programami szkoleniowymi pracowników a także stosowania nowych obowiązków.
   Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie jest dedykowane osobom wykonującym obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w bankach, instytucjach kredytowych, instytucjach płatniczych, firmach inwestycyjnych, spółkach prowadzących rynek regulowany, funduszach inwestycyjnych, zakładach ubezpieczeń, fundacjach, stowarzyszeniach, instytucjach pożyczkowych, oraz osób będących pośrednikami ubezpieczeniowymi, przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową, świadczących usługi związane z obrotem walutami wirtualnymi, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, prawników zagranicznych, doradców podatkowych, przedsiębiorców świadczących usługi polegające na tworzeniu osoby prawnej, zapewnianiu siedziby i adresu prowadzenia działalności, podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzący działalność polegającą na doradztwie w zakresie prawa podatkowego i celnego, pośredników w obrocie nieruchomościami, operatorów pocztowych, prowadzących działalność związaną z obrotem dziełami sztuki i przedmiotami kolekcjonerskimi oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką AML.

Nowelizacja Terroryzmu (nowe obowiązki od 31.10.2021 r.)

Nowelizacją Terroryzmu z 30.3. 2021 r. implementowano dyrektywę 2018/843/UE. Celem tzw. piątej dyrektywy AML jest modyfikacja unijnych ram prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, pozwalająca na zwiększenie transparentności przepływów finansowych dokonywanych w systemie finansowym oraz zharmonizowanie tego systemu, a w konsekwencji – skuteczniejsze funkcjonowanie organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków finansowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym. Najważniejsze zmiany, które bezpośrednio wpływają na obowiązki instytucji obowiązanych, obejmują następujące kwestie:

 1. Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych. Krąg tych podmiotów rozszerzono m.in. o przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, jak również pośredników w obrocie nieruchomościami; ta zmiana obowiązuje od 31.7.2021 r.;
 2. Nowe okoliczności (przesłanki) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego również w przypadkach, gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonych: charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych, danych dotyczących klienta lub beneficjenta rzeczywistego, jak również w sytuacji, gdy instytucja obowiązana była w ciągu danego roku kalendarzowego zobowiązana na podstawie przepisów prawa do skontaktowania się z klientem w celu weryfikacji informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych;
 3. Rozszerzenie katalogu przesłanek (okoliczności) mogących świadczyć o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Należą do nich: powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej m.in. z ropą naftową, bronią, metalami szlachetnymi, produktami tytoniowymi, z klientem będącym obywatelem państwa trzeciego i ubiegającym się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim w zamian za transfery kapitałowe, nabycie nieruchomości lub obligacji skarbowych lub inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim;
 4. Wprowadzenie obowiązku uzyskiwania określonych informacji w przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka. Chodzi m.in. o informacje o źródle majątku klienta oraz beneficjenta rzeczywistego oraz akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych;
 5. Zmiany okresów przechowywania dokumentacji oraz wyników analiz: 5 lat od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, a w przypadku wyników analiz – 5 lat od dnia ich przeprowadzenia;
 6. Wprowadzenie obowiązku bieżącej weryfikacji oraz aktualizacji wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W ten sposób istotnie uzupełniono obowiązek wprowadzenia rzeczonej procedury o bieżącą weryfikację i aktualizację;
 7. Rozszerzenie zasad, jakie powinna zawierać wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dodano tutaj zasadę odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy oraz zasadę dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze;
 8. Rozszerzenie zakresu szkoleń pracowniczych o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Dotychczasowy obowiązek szkoleń dotyczył przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. Rozszerzenie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości (tzw. sygnalistów, whistleblowers) na inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej oraz środków ochrony (zakaz podejmowania działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu wobec nich gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na ich warunki pracy lub zatrudnienia).

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program:

 • Podstawy prawne z uwzględnieniem zmian wchodzących od 31-07-2021
 • Zasady systemu AML i przepisy krajowe
 • Obowiązki biur rachunkowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz z rozporządzeń unijnych:
 1. Rejestr transakcji podejrzanych
 2. Wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu- zakres

-definicje

– transakcje podlegające zgłoszeniu

– ocena ryzyka i środki bezpieczeństwa

– procedura anonimowego zgłaszania naruszeń w biurze

– przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

– zawiadomienie o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa

– zawiadomienie o transakcji lub wartości majątkowej, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finasowaniem terroryzmu

– zawiadomienie prokuratora

– formularz identyfikacyjny biuro

– przekazywanie informacji na żądanie Generalnego Inspektora

– kontrola w zakresie wypełniania obowiązków określonych ustawą

– zamrożenie wartości majątkowych dokonywane przez biuro

 1. Wewnętrzna procedura sygnalizowania naruszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 2. Zabezpieczenia danych stosowane w biurze
 3. Szkolenia pracowników w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Kary za niestosowanie przepisów ustawy

Szkolenie prowadzi

Jolanta Korkuz –Doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków oraz bogate doświadczenie w tym zakresie. Doświadczenie zawodowe zdobyła zajmując przez wiele lat stanowisko głównego księgowego oraz szefa biura podatków, w jednej z firm energetycznych. Prowadziła szkolenia z zakresu księgowości i podatków w SKwP. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Podatkową specjalizującą się w doradztwie podatkowym oraz rozliczeniach księgowo- podatkowych.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie i uzupełnienie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności z zakresu stosowania procedur prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, pozwalająca na zwiększenie transparentności przepływów finansowych dokonywanych w systemie finansowym, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym i zdalnym wynosi 180,00 zł netto + 23% VAT+ 221,40 , obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; (serwis kawowy); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

7856868
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne