Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Rozliczanie i prowadzenie ewidencji księgowej projektów dofinansowanych ze środków UE

październik 18

 

Zapraszamy na szkolenie

Rozliczanie i prowadzenie ewidencji księgowej

projektów dofinansowanych ze środków UE

– wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian

18  październik  2022 r.

w godzinach 10.oo – 14.oo

ZDALNIE

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Cel kształcenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia projektu dofinansowanych z UE z uwzględnieniem obowiązujących zmian.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu.

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Zapraszamy kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowanych osoby. Na szkolenie mile widziane grupy, zespoły pracujące przy rozliczaniu projektów UE.

Trener prowadzący szkolenie:

Ewa Gogolińska Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania, kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej,  przepływów finansowych, monitoringu projektów UE. Trener z zakresu rozliczania podatku VAT oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE. Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozliczeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdawczość oraz rozliczaniu projektów UE. Wielokrotnie brała udział w kontrolach prowadzonych u beneficjentów. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 5 tys. godz. szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 15 tys. osób.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  Szkolenie  ma charakter warsztatów popartych licznymi praktycznymi przykładami, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii niejasnych lub budzących wątpliwości. W trakcie spotkania zostaną omówione zmiany związane z funkcjonowaniem, zasadami tworzenia i prowadzenia archiwizacji dokumentów w jednostce. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.

2. Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie:

 • Grunty, nieruchomości zabudowane.
 • Roboty budowlane/ budowlano-montażowe.
 • Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.
 • Wartości niematerialne i prawne.
 • Personel projektu – bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
 • Koszty finansowe.
 • Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w tym wynagrodzenia pracowników, promocja projektu i inne.
 • Wkład niepieniężny.
 • Podatek VAT – zasady naliczania i odliczania podatku.
 • Koszty związane z przygotowaniem projektu.

3. Zasady prowadzenia księgowości projektu:

 • Cel prowadzenia księgowości projektu.
 • Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
 • Inne formy prowadzenia ewidencji księgowej.
 • Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?

4. Planowanie wyodrębnienia ewidencji księgowej w tym wdrożenie procedur dotyczących obsługi finansowo-księgowej projektu, obiegu dokumentów, rekrutacji, wyboru wykonawców oraz harmonogram wykonywania czynności w projekcie.

5. Wyodrębniona ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz dokumentowanie – na przykładach.

 • Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów – zasady.
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia
 • Wyodrębnienie ewidencji inwestycji
 • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
 • Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
 • Wyodrębniona ewidencja przychodów
 • Ewidencja pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym

6. Przykładowa polityka rachunkowości /wzór oraz wskazanie błędów podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

7. Instrukcja obiegu dokumentów oraz inne potrzebne dokumenty w celu prawidłowej realizacji projektu.

8. Panel dyskusyjny

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych, uczestnik potrafi w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu., umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 290,00 zł netto/356,70 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

1286867
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne