Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

SKŁADKA ZDROWOTNA i jej roczne rozliczenie oraz ubezpieczenia społeczne z Dariuszem Suchorowskim

marzec 22

Zapraszamy na szkolenie

SKŁADKA ZDROWOTNA

i jej roczne rozliczenie

oraz ubezpieczenia społeczne

22  marca  2023 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

ZDALNIE

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu ustanowiony został nowy obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Obowiązek obejmuje podatników, którzy są przedsiębiorcami i rozliczają się w formie skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej następuje w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 roku z terminem złożenia do 20 maja 2023 roku.

Płatnik składki zdrowotnej w 2023 roku zobowiązany jest do rozliczenia składek zdrowotnych, które obejmowały uzyskane przychody lub dochody w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za wyżej wskazany okres były ustalane w okresie od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku i powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym.

Szczegóły dotyczące powyższego obowiązku zostaną omówione na szkoleniu

Adresaci szkolenia  osoby rozliczające PIT roczny, księgowi, doradcy podatkowi, oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku PIT.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę CLICKMEETING

Prowadzący   Dariusz Suchorowski – doradca, trener, audytor

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń  z oskładkowania,– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w SKwP w Kielcach, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W ramach obecnie prowadzonej działalności prowadzi szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe w całej Polsce.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta
 • wolny zawód
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
 • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek

2. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.

3. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postępowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.

4. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2022 r. r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich rodzajów działalności:

 • ulga na start
 • mała składka
 • mały ZUS+

6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

 • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
 • Twórcy i artyści
 • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
 • Działalność gospodarcza

7. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

 • Zasady ogólne – liniowy
 • Zasady ogólne – skala
 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany

8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

 • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
 • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
 • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT

9. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali – zalety i wady

10. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.

11. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:

 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
 • urlopy bezpłatne
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński
 • pozostałe tytułu
 • emeryt-rencista
 • uczeń-student

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej które następuje w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 roku z terminem złożenia do 20 maja 2023 roku. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

87946
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne