Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego z Dariuszem Suchorowskim

czerwiec 20

Zapraszamy na szkolenie

Duże zmiany w 2023 r. dotyczące urlopu rodzicielskiego

i zasiłku macierzyńskiego

oraz zmiany z 2022 r. dotyczące zasiłku chorobowego  

20  czerwiec  2023 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

ZDALNIE

Cel szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami  dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń przy prawie do urlopu rodzicielskiego i do zasiłku chorobowego, jaki charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania, oraz sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego, oraz zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę CLICKMEETING

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Prowadzący   Dariusz Suchorowski – doradca, trener, audytor

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:– podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,– ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń  z oskładkowania,– prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,– przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,– udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,– ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w SKwP w Kielcach, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W ramach obecnie prowadzonej działalności prowadzi szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe w całej Polsce.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

1. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
a. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
b. Sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
c. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
d. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
e. Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku między rodzicami.
f. Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
g. Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.
2. Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:
a. Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
b. Przerwy w niezdolności do pracy:
– znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie,
– niezdolność po przerwie z kodem B
– niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B
– niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy
– niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne
c. Sytuacje kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
d. Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
e. Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń
3. Zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków:
a. Zmieniona częstotliwość ponownego ustalania podstawy wymiaru w zależności od długości przerwy między zasiłkami.
b. Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania,
c. Sposób postepowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
d. Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru,
e. Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
f. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów które wprowadzają wiele różnorodnych zmian, przyswojenie wiedzy popartej przykładami  dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń przy wydłużeniu okresu urlopu rodzicielskiego i prawie do zasiłku chorobowego, jaki charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania, oraz sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego, oraz zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event