Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Bilans 2023 – Podatek VAT 2023 z Dariuszem Polakowskim w Wałbrzychu

luty 01

Zapraszamy na szkolenie

BILANS 2023

w zakresie PODATKU VAT zmiany podsumowujące rok 2023

w dniu

1  lutego  2024 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

WAŁBRZYCH

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z aktualnymi przepisami w zakresie podatku VAT w tym zapoznanie się z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2023 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2023 roku.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce podatkiem VAT, wystawianiem i pobieraniem faktur VAT, pracodawców i pracowników zajmujących się fakturowaniem.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

PROGRAM

1. KSeF – faktura ustrukturyzowana
a. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
b. KSeF – ewidencja faktur?
c. Jakie uprawnienia i komu przekazać,
d. Wysyłka wsadowa i interaktywna,
e. Faktury pro forma
f. Postępowanie w przypadku awarii KSeF,
g. Kursy walut a KSeF,
h. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
i. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
j. jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
k. korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
l. archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
m. zalety KSeF,
n. możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
o. podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
p. paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
q. faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,

2. SLIM VAT 3
a. zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,
b. kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
c. likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
d. nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
e. możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
f. zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
g. zmiany zasad dla wiążących informacji,
h. obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),

3. JPK w 2023 roku – wybrane zagadnienia
a. ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
b. korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
c. korekta JPK na wezwanie urzędu,

4. Prawo do odliczenia VAT:
a. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
c. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
d. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
e. zasada neutralności (wyrok TSUE),
f. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

5. VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:
a. zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaż towarów i usług
b. terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykłady
c. rodzaje faktur
d. najczęściej popełniane błędy podczas wystawiania faktur – przykłady
e. konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
f. faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne – konsekwencje karne i karno-skarbowe
g. zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
h. co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
i. w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze określenia: MPP, ,,metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
j. korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
k. postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
l. jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
m. Podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
n. dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
o. nota księgowa a nota korygująca – zasady wystawiania

6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
a. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c. obowiązki nabywcy,
d. ulga na złe długi a termin płatności,
e. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
g. zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
h. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

7. Niedobory i nadwyżki ujawnione podczas inwentaryzacji a ich wpływ na podatek VAT
a. spis z natury dla celów VAT
b. wycena towarów na potrzeby spisu z natury
c. niedobory zawinione i niezawinione a VAT

8. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:
a. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
b. potrącenie, kompensata a split payment,
c. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d. rozliczenia podatnika z agencją celną,
e. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
a. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c. rola informacji podsumowującej,

10. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:
a. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
b. eksport pośredni i bezpośredni,
c. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
d. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
e. schematy dla importu usług i ZT-K,
11. Różnice inwentaryzacyjne:
a. wpływ różnic inwentaryzacyjnych na vat naliczony,
b. czy zawinione niedobory różnic inwentaryzacyjnych są neutralne dla vat?
c. czy nadwyżki różnic inwentaryzacyjnych wpływają na korektę vat?

12. Nieodpłatne świadczenia:
a. darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),
b. nieodpłatne świadczenie usług,
c. dokumentacja,

11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu właściwego rozliczania podatku VAT w 2023 roku,  odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą, poznanie zasad i terminów wystawiania faktur, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 450,00 zł netto + 23% VAT= 553,50 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie, serwis kawowy i obiad.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

5247404
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
1 lutego, 2024
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
450,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , , , , , ,

Miejsce szkolenia

WAŁBRZYCH
WAŁBRZYCH, + Google Map