Przejdź do treści
Ładowanie Oferta
bilans 2021

Zasiłki pracownicze z ZUS z Dorotą Wendą

luty 21

Zapraszamy na szkolenie

Zasiłki pracownicze z ZUS w związku z niezdolnością do pracy

– nabywanie prawa, ustalanie okresów, podstawa naliczania.

Praktyczne przykłady poglądowe z omówieniem

21 lutego  2023 r.

w godzinach 10.oo – 14.oo

ZDALNIE

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami dotyczących zasiłków pracowniczych z ZUS w związku z niezdolnością do pracy – nabywanie prawa, ustalanie okresów, podstawa naliczania, oraz ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę CLICKMEETING

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania zasiłków i wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową.

Wykładowca DOROTA WENDA – Trener szkoleniowy ponad 15 lat. W dorobku posiada wiele godzin szkoleń dla przedstawicieli różnorodnych grup społecznych i zawodowych,   przedmiotów ekonomicznych: Przedsiębiorczość, Kadry, Rachunkowość i analiza ekonomiczna, Podstawy Ekonomii, Ekonomika Przedsiębiorstw, Prawo Gospodarcze, Organizacja i Działalność Podmiotów Gospodarczych, Działalność Usługowa, Podstawy Marketingu, Podstawy rachunkowości, Komunikacja w biznesie, Organizacja i funkcjonowanie biznesu, Obsługa klienta, konsultacje. Magister studiów na wydziale nauk ścisłych (Uniwersytet Opolski), absolwent studiów podyplomowych na wydziale ekonomicznym (Uniwersytet Opolski) oraz uczestnik licznych szkoleń i kursów kwalifikacyjnych Podczas zajęć wykorzystuje narzędzia oparte na aktywizacji uczestników, których wiedzę stara się uzupełnić, uporządkować, a nierzadko wydobyć już zapomnianą.

Czas trwania kursu: 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Program

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZASIŁKÓW PRACOWNICZYCH

Zasiłki przysługujące pracownikom i ich rodzaje

Okresy zasiłkowe, źródła zasiłków, organy dystrybucji

Ubezpieczenie chorobowe, jako podstawa ustalania prawa do zasiłków

Ubezpieczenie chorobowe obowiązkowo lub dobrowolnie z przykładami sytuacji zawodowej i społecznej

Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Kodeks Pracy

ZASIŁEK ZWIĄZANY Z CHOROBĄ PRACOWNIKA W 2023 R.

Prawo pracownika do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy powodowany chorobą – wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy

Okres wyczekiwania i nabywanie prawa do zasiłku po przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego, okoliczności wykluczające oczekiwanie

Choroba pracownika w okresie wyczekiwania

Zasady zliczania i ustalania  jednego  okresu zasiłkowego

Okoliczności przerywające jeden okres zasiłkowego na rzecz nowego okresu

Przerwana i nieprzerwana niezdolność do pracy a okres zasiłkowy

Ciągłość zasiłku i przerwanie ciągłości

Okres pobierania zasiłku przez kobiety/pracownice w ciąży

Okres zasiłkowy po ustaniu zatrudnienia

Utrata prawa do zasiłku

Praktyczne przykłady konkretnych sytuacji do ustalania okresu zasiłku chorobowego

ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE

Okoliczności zdrowotne, uprawniające do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne

Okoliczności pozbawiające uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, pomimo spełnienia warunków do jego otrzymania

Brak decyzji ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego, a upływ okresu zasiłku chorobowego

Zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne

Wysokość świadczenia

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

Prawo do zasiłku opiekuńczego a okres wyczekiwania

Okoliczności wykluczające przyznanie prawa do zasiłku opiekuńczego

Rezygnacja z zarobkowania/wynagrodzenia na poczet sprawowania opieki

Płatnicy zasiłku opiekuńczego

Limit dni do zasiłku opiekuńczego w roku

Podział limitu zasiłku między krąg uprawnionych w razie opieki nad tą samą osobą lub osobami z kręgu sprawowania opieki

Przykłady poglądowe ustalania prawa do zasiłku

Ubieganie się o zasiłek

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI, W TYM PLANOWANE ZMIANY W 2023 R.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego

Obowiązek złożenia wniosku

Wysokość zasiłku uzależniona od złożonego wniosku

Okresy uprawniające do pobierania zasiłku macierzyńskiego

Prawo do łączenia niektórych okresów z pracą zawodową

Zasady obliczania podstawy zasiłku macierzyńskiego i wysokość zasiłku macierzyńskiego w różnych przypadkach

Dokumentacja, niezbędna do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Dalsze zmiany planowane, jeszcze w 2023 r.

ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

Zasiłek wyrównawczy, a dodatek wyrównawczy

Warunki uprawniające do zasiłku wyrównawczego

Wykluczenia dla prawa do zasiłku

Okres pobierana zasiłku

Płatnicy zasiłku

Dokumenty ubiegania się

ZASADY WYLICZENIA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Zasady ustalania prawa

Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie do świadczenia

Składniki wynagrodzenia wykluczone z podstawy do ustalania świadczeń

Urlop wypoczynkowy w podstawie zasiłku

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie świadczeń

Składniki zmienne wynagrodzenia urlopowego zaliczane tylko pod pewnymi warunkami, np. premie

Urlop bezpłatny, a podstawa zasiłku

Urlop wychowawczy, a podstawa zasiłku

Składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie dłuższym niż miesiąc

Praktyczne przykłady, jako wzorce do wykorzystania

RÓŻNE UMOWY Z JEDNYM PRACOWNIKIEM, A PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne z tym samym pracownikiem

Obowiązek pracodawcy wobec należności wymagalnych

Obowiązek składkowo podatkowy, zakres obu rodzajów umów, a świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

Wpływ umowy zlecenia z własnym pracownikiem na wynagrodzenie chorobowe

Praktyczne przykłady z omówieniem, jako wzorce do wykorzystania

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów dotyczących zasiłków pracowniczych z ZUS w związku z niezdolnością do pracy – nabywanie prawa, ustalanie okresów, podstawa naliczania, oraz ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 300,00 zł netto + 23% VAT= 369,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl  

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1977444
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne