Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

KSeF i istotne zmiany VAT w 2022 r. – VAT Slim 3 w Bolesławcu z MICHAŁEM GABRYSIAKIEM

październik 10

Zapraszamy na szkolenie

KSeF i istotne zmiany VAT w 2022 r.

– VAT Slim 3

oraz przypomnienie najistotniejszych zmian VAT Slim 1 i 2

10  października  2022 r.

w godz. od 9.oo do 15.oo

w BOLESŁAWCU

hotel IBIS w Bolesławcu Plac Popiełuszki 2

 

Ministerstwo Finansów od 2022 r. wprowadziło możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-faktur. Jest to rewolucja zarówno w zakresie formalnych zasad wystawiania i rozliczania faktur, ale przede wszystkim epokowa zmiana w zakresie praktycznych zasad fakturowania.

Ponadto od 2023 roku wprowadza kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu VAT Slim 3. Zmiany są bardzo istotne, w szczególności w zakresie:

– określenia kursów waluty dla korekt podatku VAT,

– doprecyzowania zasad wystawiania faktur rozliczeniowych do zaliczek,

– zasad odliczania podatku VAT przy WNT,

– zasad korygowania WDT po uzyskaniu dokumentacji dotyczącej wywozu towarów,

– zmiany definicji małego podatnika,

– generowania raportów fiskalnych z kas in line,

– stosowania i rozliczania współczynnika struktury odliczenia podatku VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,

– kolejne nowe możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT,

– obniżenia sankcji w podatku VAT oraz możliwości odstąpienia od stosowania sankcji w określonych okolicznościach.

Pakiet VAT Slim 3 obejmuje oczywiście szereg innych zmian, które omówimy w trakcie szkolenia. Wejście w życie pakietu VAT Slim 3 planowane jest jeszcze od 2023 r.

Ponadto, w trakcie szkolenia podsumowane zostaną zmiany wprowadzone w ramach pakietów zmian VAT Slim 1 i 2. Ma to na celu kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT wprowadzanych w ramach pakietu zwanego ogólnie VAT SLIM, a przede wszystkim utrwalenie tych już wprowadzonych oraz przygotowanie się nie te nadchodzące, gdyż wszystkie z nich w sposób istotny zmieniły oraz zmienią rozliczanie podatku VAT.

Szkolenie poprowadzi MICHAŁ GABRYSIAK – DORADCA PODATKOWY

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Cel szkolenia  zapoznanie uczestników z zapisami w projekcie ustawy ” Polski Ład ” oraz przedstawienie rozliczenia podatkowego i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników (najważniejsze zmiany)

Adresaci szkolenia właściciele firm, dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani zapisami projektu ustawy ” Polski Ład ”

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Faktura ustrukturyzowana (KSeF):

  1. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
  2. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
  3. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
  4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
  5. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:

a) czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?

b) czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?

c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

6. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

7. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych – Krajowy System e-Faktur (KSeF):

a) wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,

b) autoryzacja faktur w systemie KSeF,

c) sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

d) obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,

e) sposób odbierania faktur w systemie KSeF,

f) możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp – np. dla nabywców detalicznych),

g) przechowywanie faktur w KSeF – w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?

h) zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

8. Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:

a) uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,

b) przyspieszony zwrot VAT,

c) automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,

d) brak obowiązku dostarczania JPK_FA.
II. Podatek VAT – założenia pakietu „SLIM VAT 3”

 1. Korekty VAT a kurs waluty:

a) dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,

b) planowana zmiana w przepisach:

– określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,

– określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,

– określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych;

2. Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT;

3. Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT – obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT;
4. Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu;

5. Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line;
6. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:

a) zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %);
b) brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok;

7. Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów:

a) możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,

b) możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,

c) możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora;

8. Zmiana w definicji małego podatnika;

9. Zmiana zasad zwrotu VAT w terminie 15 dni;

10. Obniżenie sankcji VAT oraz okoliczności dające możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy;
III. PAKIETY VAT SLIM 1 i 2 – PODSUMOWANIE ZMIAN:

1. VAT SLIM 2:

a) BREXIT – dostosowanie definicji dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

b) Uszczegółowienie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych w zakresie organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT;

c) Ustanowienie momentu dokonania korekty in minus WNT, importu usług i innych odwrotnych obciążeń;

d) Możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej;

e) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli celnych w imporcie towarów w procedurze uproszczonej;

f) Możliwość składania w akcie notarialnym oświadczenia dotyczącego dobrowolnego opodatkowania przy sprzedaży budynków, budowli i lokali;

g) Likwidacja tzw. „szyku rozwartego” w przypadku nieterminowego wykazania odwrotnych obciążeń – powrót do zasad sprzed roku 2017;

h) Możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy.

i) Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 (możliwość odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych);

j) Zmiany dotyczące ulgi na złe dług;

k) Rachunek VAT: możliwość przelewania środków między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość zapłaty KRUS.

2. VAT SLIM 1:

a) Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy oraz nabywcy;

b) Doprecyzowanie momentu dokonania korekt in plus zarówno w przypadku sprzedaży jak i odwrotnych obciążeń;

c) Wydłużenie terminu na odliczenie VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie;

d) Brak opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów – zwiększenie wartości prezentów o małej wartości;

e) Możliwość odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w przypadku ich refakturowania;

f) Możliwość przyjęcia alternatywnej metody stosowania kursów walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania;

g) Ułatwienie rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów;

h) Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności – ustalenie stałego limitu faktury oraz ułatwienie stosowania kompensaty;

i) Doprecyzowujące zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT);

j) Zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążących Informacji Stawkowych.

Efektem kształcenia na kursie będzie zapoznanie uczestników z zapisami ustawy ” Polski Ład ” oraz przedstawienie konsekwencji w podatku VAT, i w pozostałych ustawach , umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnie wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy; obiad; zaświadczenie.

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

597670
DD
dni
HH
godziny
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

hotel IBIS Bolesławiec
Bolesławiec, + Google Map