Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 z Marta Jaromin ZDALNIE

kwiecień 18

 Zapraszamy na szkolenie

Innowacyjne zmiany w prawie pracy w 2023 r.

– praktyczne, poparte przykładami omówienie

zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy

oraz omówienie kolejnych  nowych regulacji

w związku z wdrożeniem dyrektyw prawa unijnego

18  kwietnia  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy
pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi takimi jak :związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy, organizowanych przez PIP adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów, przygotowuję szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych m. in z zakresu wprowadzanych zmian w prawie pracy. Czynnie współpracuje z firmami i instytucjami szkoleniowymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz planowanych zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej na podstawie projektu ustawy.

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

Adresaci szkolenia 

  • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
  • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
  • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

Kontrola trzeźwości pracowników

– kontroli trzeźwości pracowników  przez pracodawców,

– kontrola osób wykonujących prace na innej podstawie niż umowa o pracę (zleceniobiorcy, osoby  prowadzące jednoosobowa działalność gospodarczą)

– wyrywkowa czy również doraźna kontrola trzeźwości,

–  możliwość zbadania wszystkich pracowników – całej załogi czy tylko określonych grup zatrudnionych,

– dokumentowanie kontroli trzeźwości – dane pozyskiwane w trakcie badania trzeźwości,

– zasady wezwania policji lub innych organów do przeprowadzenia kontroli,

– kontrola na obecność innych środków odurzających w organizmie pracownika

Praca zdalna

– określenie miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę w umowie o pracę,

– regulaminu pracy zdalnej jako niezbędny warunek wprowadzenia pracy zdalnej,

– zapisy w regulaminie – przykładowa treść regulaminu pracy zdalnej,

– kiedy potrzebne będzie zawarcie porozumienia z pracownikami dotyczącego pracy zdalnej,

– ekwiwalent czy ryczałt za korzystanie z mediów oraz ze sprzęty prywatnego,

– rozliczenie czasu pracy pracującego zdalnie,

– warunki bhp oraz ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej a rola pracodawcy,

– zakaz wprowadzana pracy zdalnej dla określonych aktywności

Praca zdalna całkowita – praca wykonywana wyłącznie w trybie zdalnym.

Praca zdalna częściowa –  hybrydowa praca zdalna – praca wykonywana częściowo w zakładzie pracy, a częściowo w formie pracy zdalnej.

Praca zdalna okazjonalna – wykonywana na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, w wymiarze maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym.

Kontrola miejsca pracy zdalnej przez inspektora PIP – wyjaśnienia GIP z lutego 2023 r.

Omówienie zmian z zakresu prawa pracy związane w szczególności z dokumentacją pracowniczą – czasookresy przechowywania dokumentacji pracowniczej.

– w  której części akt osobowych przechowywać  informację dla pracownika o objęciu kontrolą trzeźwości

– w której część akt osobowych należy  przechowywać dokumentację z prowadzonej kontroli trzeźwości,

– w  której części akt osobowych należy przechowywać dokumentację związana z pracą zdalną.

Zmiany dotyczące uzasadnienia wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony

Zmiany dotyczące umowy o pracę na okres próbny.

Dodatkowe obowiązkowe przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy na podstawie projektu zmian do ustawy.

Prawo pracownika o wystąpienie o umowę bezterminową.

Swoboda podejmowania zatrudnienia.

Zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych jako uprawnienia dla pracowników.

Urlopy i zwolnienia dla rodziców i opiekunów wg projektu:

– zmiany dotyczące wydłużenia urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,

– wydłużenie urlopu rodzicielskiego w zakresie nieprzenoszalnej części- dodatkowe 9 tygodni urlopu na podstawie PRZYKŁADÓW,

– omówienie przepisów przejściowych w zakresie uprawnień pracowników do urlopów rodzicielskich – tj. sytuacja rodziców korzystających z urlopu rodzicielskiego w dniu wejścia w życie zmian,

– nowe zasady w zakresie wykorzystania urlopu ojcowskiego,

Przywileje dla rodziców dzieci do 8 roku życia.

– zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerwanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy,

– zasady przechowywania dokumentów związanych z zakresem zgody wyrażonej prze pracownika- rodzica.

Pięć dni nowego, dodatkowego urlopu na opiekę.

Elastyczne formy zatrudnienia rodziców i opiekunów dzieci:

– praca zdalna,

– system przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu Pracy,

– system skróconego tygodnia pracy i system pracy weekendowej, o którym mowa w art. 142 Kodeksu Pracy (indywidualny rozkład czasu pracy) oraz

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Termin złożenia oraz treść wniosku.

Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych w oświacie, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

2411068
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne