Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 z Marta Jaromin ZDALNIE

grudzień 16

 Zapraszamy na szkolenie

ZMIANY W KODEKSIE PRACY 

 od 01.01.2023

16 grudnia  2022 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy
pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi takimi jak :związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy, organizowanych przez PIP adresowanych do różnych grup zawodowych oraz młodzieży szkolnej i studentów, przygotowuję szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych m. in z zakresu wprowadzanych zmian w prawie pracy. Czynnie współpracuje z firmami i instytucjami szkoleniowymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

Adresaci szkolenia 

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

 1. Zmiany dotyczące uzasadniania wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
 2. Zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny.
 3. Dodatkowe obowiązkowe przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy na podstawie projektu zmian do ustawy
 4. Prawo pracownika o wystąpienie o umowę bezterminową.
 5. Swoboda podejmowania zatrudnienia .
 6. Zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych jako uprawnienie dla pracowników.
 7. Urlopy i zwolnienia dla rodziców i opiekunów wg projektu :
 • – zmiany dotyczące wydłużenia urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego,
 • – wydłużenie urlopu rodzicielskiego w zakresie nieprzenoszalnej części – dodatkowe 9 tygodni urlopu na podstawie PRZYKŁADÓW,
 • – omówienie przepisów przejściowych w zakresie uprawnień pracowników do urlopów rodzicielskich – tj. sytuacja rodziców korzystających z urlopu rodzicielskiego w dniu wejścia w życie zmian
 • – nowe zasady w zakresie wykorzystywania urlopu ojcowskiego,
 1. Przywileje dla rodziców dzieci do 8. roku życia
 • – zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy,
 • – zasady przechowywania dokumentów związanych z zakresem zgody wyrażonej przez pracownika – rodzica.
 1. Pięć dni nowego, dodatkowego urlopu na opiekę.
 2. Elastyczne formy zatrudnienia rodziców i opiekunów dzieci:
 • – praca zdalną
 • – system przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy
 • – system skróconego tygodnia pracy i system pracy  weekendowej, o którym mowa art. 143 Kodeksu pracy i art. 144 Kodeksu pracy,
 • – ruchomy czas pracy, o których mowa w art. 140 Kodeksu pracy () lub art. 142 Kodeksu pracy (indywidualny rozkład czasu pracy) oraz
 • – obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • – termin złożenia oraz treść wniosku.
 1. Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych.
 2. Omówienie planowanych zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnejna podstawie projektu ustawy ( porozumienie w sprawie pracy zdalnej, uzgodnienie pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę, praca zdalna okazjonalna – na wniosek pracownika i.t.p.)
 3. Zmiany dotyczące wymogów  w zakresie informacji  o warunkach zatrudnienia (w terminie 7 dni od dopuszczenia do pracy oraz podczas trwania zatrudnienia):
 • – jak liczyć 7 dni na sporządzanie informacji dla pracownika,
 • – obowiązek aktualizowania informacji dla pracowników będących w zatrudnieniu prze wprowadzeniem zmian,
 • – kolejna umowa o pracę a informacja o warunkach zatrudnienia,
 • – forma informacji – elektroniczna czy papierowa,
 • – przykłady informacji o warunkach zatrudnienia.
 1. Kontrola trzeźwości pracowników:
 • – warunki przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników,
 • – badanie trzeźwość osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • – przeprowadzanie kontroli na obecność innych niż alkohol środków odurzających,
 • – procedura kontroli trzeźwości i tryb oraz jej wprowadzenia,
 • – przetwarzanie danych z kontroli trzeźwości.
 1. Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę – omówienie zmian na podstawie projektu nowelizacji Kodeksu pracy:
 • – grupy pracowników objętych ochroną przed zwolnieniem (w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, oraz wniosku o elastyczną organizację pracy w do dnia zakończenia tego urlopu albo do dnia zakończenia pracy w ramach elastycznej organizacji pracy);
 • – porównanie przepisów aktualnie obowiązujących z projektowanymi zmianami.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych w oświacie, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1281286
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne