Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 roku z Moniką Frączek

luty 09

Zapraszamy na szkolenie

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 roku

Wdrożenie pracy zdalnej i kontrola trzeźwości w 2023 r.

9 luty  2023 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

ZDALNIE

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w kodeksie pracy obowiązujących od 01.01.2023 roku, w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

Adresaci szkolenia 

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie ZDALNEJ poprzez platformę CLICKMEETING

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Szkolenie poprowadzi Monika Frączek – prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

Program

 1. Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy o pracy zdalnej?
 2. Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną?
 • Jak się będzie uzgadniało pracę zdalną?
 • Jak się będzie zatrudniało nowych pracowników do wykonywania pracy zdalnej?
 • Czy dokumenty dotyczące uzgodnienia pracy zdalnej będzie się przechowywało w aktach osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca wobec pracownika pracującego zdalnie?
 • W jakim akcie prawnym trzeba będzie uregulować zasady wykonywania pracy zdalnej u danego pracodawcy?
 • W jakiej sytuacji będzie zawierane Porozumienie, a jakiej Regulamin zasad wykonywania pracy zdalnej?
 • W jakiej sytuacji będzie zawierane indywidualne porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej?
 • Co trzeba będzie koniecznie uregulować w Porozumieniu lub w Regulaminie pracy zdalnej? Jakie postanowienia będą zabronione?
 • Czy będzie można wprowadzić dodatkowe postanowienia w Porozumieniu lub w Regulaminie?
 • Jakie będą koszty pracy zdalnej? Na jakich zasadach będzie mógł zostać ustalony ryczałt?
 • Jakie będą wymagania w zakresie bhp przy wykonywaniu pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie sporządzić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie oświadczenia trzeba będzie odebrać od pracownika?
 • Gdzie przechowywać wymagane dokumenty?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej?
 • Czy pracownik będzie mógł zażądać powrotu do pracy stacjonarnej i na jakich zasadach?
 • Jakie będą zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • Jakie będą skutki, gdy pracodawca w trakcie kontroli stwierdzi nieprawidłowości?
 • Za jakie nieprawidłowości i w jakim trybie pracodawca będzie mógł „odebrać” pracownikowi pracę zdalną?
 1. Na jakich zasadach będzie świadczona praca zdalna na wniosek uprawnionego pracownika?
 • Jacy pracownicy będą uprawnieni do złożenia wniosku o pracę zdalną, który co do zasady powinien być zaakceptowany?
 • Czy można będzie odmówić pracy zdalnej w przypadku uprawnionego pracownika? Co będzie mogło być powodem odmowy?
 • W jakim terminie trzeba będzie odpowiedzieć i czy trzeba będzie podać powód odmowy?
 • Czy praca zdalna na wniosek uprawnionego pracownika będzie mogła być hybrydowa?
 • Czy pracownikowi będzie przysługiwał zwrot kosztów pracy zdalnej? Na jakich zasadach?
 • Jakie będą pozostałe zasady wykonywania pracy zdalnej na wniosek uprawnionego pracownika?
 • Jakie dalsze zmiany nastąpią, gdy zostanie wprowadzona praca zdalna w ramach elastycznej organizacji pracy?
 1. Na jakich zasadach pracownik będzie mógł świadczyć pracę zdalną okazjonalną?
 • Ile dni pracy zdalnej okazjonalnej będzie przysługiwać? Czy ten limit będzie można zmniejszyć lub zwiększyć u danego pracodawcy?
 • Czy pracującemu zdalnie okazjonalnie zmieni się miejsce pracy?
 • Czy dni wykorzystanej pracy zdalnej okazjonalnej trzeba będzie zliczać? Jaki będzie skutek przekroczenia limitu dni takiej pracy?
 • Czy wykorzystane dni pracy zdalnej okazjonalnej trzeba będzie wpisywać w świadectwie pracy pracownika?
 • Czy kierownik będzie musiał zaakceptować wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
 • Czy pracownik będzie mógł wykorzystać jednorazowo wszystkie dni pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy praca zdalna okazjonalna będzie mogła być świadczona z zagranicy?
 • Jakie będą skutki wezwania pracownika do biura, gdy będzie w pracy zdalnej okazjonalnej?
 • Czy pracę zdalną okazjonalną pracownik będzie mógł świadczyć na własnym laptopie? Czy pracodawca będzie musiał płacić wtedy ekwiwalent za używanie własnego sprzętu do pracy?
 • Czy w przypadku pracy zdalnej okazjonalnej będzie przysługiwał zwrot kosztów zużytego na jej świadczenie prądu i Internetu?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie sporządzić dla pracującego zdalnie okazjonalnie?
 • Czy pracujący zdalnie będzie musiał odbyć szkolenie okresowe bhp?
 • Czy pracujący zdalnie będzie musiał przestrzegać procedury ochrony danych osobowych w trakcie pracy zdanej?
 • Czy pracujący zdalnie okazjonalnie będzie musiał mieć ergonomiczne stanowisko pracy?
 • Czy pracującego zdalnie okazjonalnie można będzie skontrolować w zakresie np. czasu pracy, przestrzegania bhp, przestrzegania ochrony danych osobowych?
 1. W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej?
 • Jakie działanie pracodawcy będzie musiało poprzedzać wydanie polecenia pracy zdalnej?
 • Jakie będą konsekwencje niezłożenia przez pracownika oświadczenia na temat warunków technicznych i lokalowych do wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie koszty po stronie pracodawcy będzie generować praca zdalna na polecenie pracodawcy?
 • Z czego będą wynikały zasady wykonywania pracy zdanej na polecenie pracodawcy?
 • Na jakich zasadach i w jakim terminie pracodawca będzie mógł odwołać polecenie pracy zdalnej?
 1. Co się stanie z telepracą i telepracownikami po zmianie przepisów? Jak długo można będzie stosować telepracę?
 2. W jakim zakresie nowe przepisy o kontroli trzeźwości i kontroli w obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu, będą mieć zastosowanie u każdego pracodawcy?
 • Jakie postanowienia każdy pracodawca będzie mógł wprowadzić do Regulaminu pracy?
 • Co będzie oznaczał: stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, stan po zażyciu środka działającego podobnie do alkoholu? Jakie środki będą zabronione?
 • W jakich sytuacjach kontrolę będzie przeprowadzał organ uprawniony do ochrony porządku publicznego (Policja) i co będzie mógł sprawdzić?
 • Jak będzie musiał postąpić pracodawca w razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, w stanie po zażyciu środka działającego podobnie do alkoholu albo spożywał alkohol czy zażywał środek działający podobnie do alkoholu?
 • Czy można będzie zwolnić lub ukarać karą porządkową bez kontroli?
 • Jak po nowelizacji będzie brzmiał art. 108 Kodeksu pracy?
 1. W jakich sytuacjach pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kontrolę trzeźwości lub w obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu?
 • W jakim akcie prawnym trzeba będzie uregulować zasady samodzielnej kontroli i co trzeba będzie zapisać? Jakich postanowień nie wolno będzie wprowadzić?
 • Jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca w związku z wprowadzeniem samodzielnej kontroli?
 • Jakimi urządzeniami można będzie przeprowadzić kontrole trzeźwości i jakie będą zasady takiej kontroli?
 • Jaki obowiązek będzie miał pracodawca w związku z niekorzystnym dla pracownika wynikiem kontroli?
 1. Czy będzie można kontrolować trzeźwość pracującego zdalnie?
 2. Jak kontrola (przeprowadzona przez pracodawcę albo przez policję) będzie wpływać na czas pracy pracownika?
 3. Jak trzeba będzie za-ewidencjonować i rozliczyć czas każdej kontroli w zależności od jej wyniku?
 4. Jakie dokumenty powstałe w wyniku każdej kontroli trzeba będzie gromadzić i przechowywać?
 5. Gdzie i przez jaki czas trzeba będzie przechowywać dokumenty dotyczące kontroli? Co trzeba będzie później z nimi zrobić?
 6. Na jakich zasadach będzie możliwe przeprowadzenie kontroli trzeźwości i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w odniesieniu do zleceniobiorców i osób wykonujących pracę na podstawie innych umów cywilnoprawnych?

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych ze zmianami w zakresie kodeksu pracy przy pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1033408
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne