Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. – podsumowanie roku oraz zmiany na 2024 rok z Martą Jaromin

grudzień 11

 Zapraszamy na szkolenie

Zmiany w prawie pracy w 2023 r.

– podsumowanie roku oraz zmiany na 2024 rok

11  grudnia  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

B&K w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27/5

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz planowanych zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej na podstawie projektu ustawy. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

Adresaci szkolenia 

  • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
  • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
  • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

Badania okresowe pracowników od  1 lipcz 2023 – wyjaśnienia resoru pracy i GIP.

Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny.

– nowe maksymalne okresy umów na okres próbny,

– możliwość przedłużenia umowy na okres próbny,

– zmiany dotyczące ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem

– kiedy można zastosować trzymiesięczny okres próbny?

Nowa obszerna informacja o warunkach zatrudnienia –  omówienie punkt po punkcie –  przykładowe zapisy – przepisy przejściowe. Kogo obejmie nowy obowiązek.

Termin, w którym należy zaktualizować informacje – wyjaśnienia.

Świadczenia z ZFŚS – czy należy wskazywać je w informacji o warunkach zatrudnienia.

Urlopy – które należy wskazać w nowej informacji?

Jak wskazać w informacji zasady przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy.

Wynagrodzeni chorobowe, premie, dodatki, ekwiwalenty oraz ryczałty i. t. p. –czy podawać w informacji warunkach zatrudnienia – Stanowiska GIP.

Sankcje – nowa kara za brak pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia – za jakie naruszenia grozi grzywna.

Pozostawanie pracownika w zatrudnieniu kilku pracodawców jednocześnie.

Obowiązki informacyjne pracodawcy dotyczące awansu, wolnego stanowiska pracy, zatrudnienia w pełnym Lu niepełnym wymiarze czasu pracy.

Nowe elementy w umowie o pracę tj. miejsce/miejsca wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny.

Zmiany w zakresie wypowiadania umów o pracę:

– obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony;

– zakaz prowadzenia przygotowań do zwolnienia kobiety w ciąży, pracownika w trakcie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego.

Przepisy przejściowe czyli kiedy stosujemy stare, a kiedy znowelizowane zasady.

Spóźnienie, co do usprawiedliwienia nieobecności a dyscyplinarka dla pracownika – wyrok SN z 16 marca 2023 r. PSKP 14/22.

Nowe dni wolne – zwolnienia z pracy dla pracownika.

Zwolnienie z tytułu siły wyższej oraz zasady dokumentowania tego zwolnienia.

Zasady dokonywania wyliczenia wynagrodzenia w związku ze zwolnieniem pracownika z pracy – wyliczenia, przykłady.

Stanowisko MRPiPS  z 4 lipca 2023 r. w sprawie zasiłku chorobowego za dni, za które udzielono pracownikowi zwolnienia z tytułu siły wyższej.

Omówienie treści świadectwa a korzystanie przez pracowników z nowych uprawnień.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Urlop opiekuńczy, kiedy można skorzystać, jakie dokumenty gromadzić?

Opieka nad dzieckiem do 14 roku życia.

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni.

Urlop ojcowski – nowe zasady dotyczące jego wykorzystywania – przepisy przejściowe.

Elastyczna organizacja pracy rodziców dzieci do 8 roku życia.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z praca zdalną, zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

846712
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
11 grudnia
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
380,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,

Miejsce szkolenia

JELENIA GÓRA
JELENIA GÓRA, + Google Map