Ładowanie Oferta

Zmiany w prawie pracy– nowe uprawnienia pracownicze i nowe obowiązki pracodawców z MONIKĄ FRĄCZEK

lipiec 01

Zapraszamy na szkolenie

Zmiany w prawie pracy

– nowe uprawnienia pracownicze i nowe obowiązki pracodawców

1 lipca  2022 r.

w Jeleniej Górze w godzinach 9.oo – 15.oo

zajęcia ZDALNE

 

Szkolenie poprowadzi 

Monika Frączek – prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie).  Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

Cel szkolenia  uzyskanie przez słuchaczy  specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach.

Adresaci szkolenia   kadra kierownicza każdego szczebla, osoby pracujące  w działach HR lub kadr, pracowników finansowo-księgowych, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. 

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

PROGRAM

I. Zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych:

Na jakich zasadach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy?

 • Ile dni urlopu opiekuńczego będzie mógł otrzymać pracownik?
 • Jakie warunki będą musiały zostać spełnione, żeby pracownik mógł skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o urlop opiekuńczy? Jakie informacje trzeba będzie podać we wniosku?
 • Czy pracodawca będzie mógł odmówić urlopu opiekuńczego?
 • Czy możliwa będzie rezygnacja z urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie przesuwała np. choroba czy hospitalizacja pracownika?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?
 • Czy naruszenie przepisów o urlopie opiekuńczym będzie wykroczeniem?

Na jakich zasadach będzie przysługiwać zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych?

 • Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia?
 • Jaka będzie postać wniosku o zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych? Czy pracodawca będzie musiał udzielić tego zwolnienia?
 • Czy zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie płatne?
 • Czy nieudzielenie zwolnienia będzie wykroczeniem?

Jakie będą nowe rozwiązania w zakresie korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?

Na jakich zasadach pracownik będzie mógł pracować w elastycznej organizacji pracy?

 • Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?
 • Jakie przesłanki będzie musiał spełniać pracownik, żeby korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Na jakich zasadach będzie składany wniosek o elastyczną organizację pracy?
 • Jakie dane będą musiał być zawarte we wniosku i w jakim terminie wniosek będzie musiał być złożony?
 • Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosku i jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca?
 • Jak długo będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?
 • Czy naruszanie przepisów o elastycznej organizacji pracy będzie wykroczeniem?

Na czym będą polegały zmiany w przepisach o urlopie rodzicielskim?

 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach urlop rodzicielski będzie wykorzystywany po zmianie przepisów?
 • Jakie będą skutki oddzielenia urlopu rodzicielskiego do urlopu macierzyńskiego?
 • Na ile części i na jakich zasadach można będzie podzielić urlop rodzicielski?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach możliwa będzie rezygnacja z urlopu rodzicielskiego?
 • Na jakich zasadach wykorzysta urlop rodzicielski pracownik, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed wejściem w życie zmian?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca w okresie przejściowym?

Jaki będzie nowy termin na skorzystanie z urlopu ojcowskiego?

Jakie będą zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich?

 • Czy trudniej będzie przyjść pracownika na stanowisko pracy inne niż dotychczasowe?

Na czym będzie polegało doprecyzowanie przepisów w zakresie relacji między obniżeniem wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego, a tym urlopem?

 • Jak długo pracownik będzie mógł korzystać z obniżenia wymiaru etatu, gdy najpierw był na urlopie wychowawczym, a jak długo będzie mógł korzystać z urlopu wychowawczego, gdy najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru etatu?

Jakie będą nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych?

II. Jakie zmiany nastąpią w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także zmiany warunków zatrudnienia?

 • Jakie zmiany dotyczące umów na okres próbny zostaną wprowadzone?
 • Jakie zmiany doprecyzowujące treść umowy o pracę zostaną wprowadzone?
 • Czy delegalizacja zakazu lub ograniczania dodatkowego zatrudnienia będzie miała wpływ na zawieranie umów o zakazie konkurencji lub na ograniczenia w zatrudnieniu wynikające z pragmatyk?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia? Jak pracodawca będzie musiał zareagować na taki wniosek?
 • Czy niezareagowanie na wniosek o zmianę warunków zatrudnienia będzie wykroczeniem?
 • Na jakich zasadach wypowiadanie umów na czas określony zostanie zrównane z wypowiadaniem umów na czas nieokreślony?

III. Jakie będą nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników?

 • O ile dodatkowych punktów zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”? Czy pracujący zdalnie będą mieli dłuższe informacje?
 • Czy trzeba będzie informować o polityce szkoleniowej i procedurach awansu u danego pracodawcy?
 • W jaki sposób trzeba będzie przekazywać informacje o warunkach zatrudnienia?
 • Czy pracownikom zatrudnionym w dniu wejścia w życie zmian trzeba będzie przekazać dodatkowe informacje?
 • Czy nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?

IV. Jakie będą zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy?

 • Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną jako element organizacji pracy, w tym zatrudnionym pierwotnie do pracy stacjonarnej?
 • Jakie będą zasady zwrotu kosztów pracy zdalnej?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej? Czy pracownik będzie mógł wrócić do pracy stacjonarnej i na jakich zasadach?
 • Jakie będą wzajemne prawa i obowiązki w trakcie pracy zdalnej, w tym zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie składał wniosek o pracę zdalną, które pracodawca będzie musiał co do zasady uwzględnić?
 • Jakie dokumenty trzeba będzie wręczyć pracującemu zdalnie i jakie od niego pobrać?
 • Czym będzie praca zdalna okazjonalna i na jakich zasadach pracownicy będą mogli z niej korzystać?

V. Jakie będą nowe zasady kontroli obecności alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu?

 • Po spełnieniu jakich warunków będzie można wprowadzić kontrolę prewencyjną trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu?
 • W jakim akcie normatywnym trzeba będzie zapisać regulacje dotyczące takiej kontroli i co trzeba będzie w nich przewidzieć?
 • Jakie obowiązki informacyjne związane z kontrolą będą spoczywały na pracodawcy?
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola prewencyjna?
 • Jaki powinien być wynik kontroli, żeby wyciągnąć konsekwencje prawne wobec pracownika?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie?
 • Czy w związku z nowymi regulacjami zmieni się katalog kar porządkowych? Czy trzeba będzie coś zmienić w regulaminie pracy?
 • Na jakich zasadach będzie mogła być przeprowadzana kontrola trzeźwości lub obecności środków działających podobnie do alkoholu wobec pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?

VI. Jakie zasady prawne będą dotyczył zgłoszeń od sygnalistów?

 • Jakie podmioty będą stosować ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa i od kiedy?
 • Kto będzie mógł być sygnalistą; co i na jakich zasadach będzie mógł zgłaszać?
 • Na jakich zasadach będzie się wprowadzało wewnętrzną procedurę zgłoszeń dla sygnalistów i jakie kwestie trzeba będzie w niej uregulować?
 • Jaka będzie kara dla podmiotu, który nie wprowadzi lub wprowadzi błędną wewnętrzną procedurę zgłoszeń dla sygnalistów?
 • Jakich działań nie będzie można podejmować wobec sygnalistów i jakie będą kary za działania zabronione?

 

 Efektem kształcenia na kursie jest, że uczestnik pozyska i poszerzy posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy, zasad gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy w obliczu zmienionych wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji czasu pracy, oraz udoskonali już posiadane umiejętności zawodowe z zakresu regulacji czasu pracy obowiązujących w danym okresie.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 300,00 zł netto/369,00 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców (wysłane mailowo); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

3712897
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
1 lipca
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
300,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , , , ,
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Telefon:
+48 577 127 550
Adres e-mail:
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz stronę dla: Organizator