Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

CASH FLOW – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – warsztaty praktyczne z Anną Żurek

marzec 02

Zapraszamy na szkolenie

CASH FLOW

– RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

– warsztaty praktyczne

2  marzec  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.00

ZDALNIE

Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz przygotowywania danych księgowych koniecznych dla sprawnego przygotowania tego elementu sprawozdania. Podsumowaniem szkolenia będzie opracowanie wniosków/pomysłów/plików/udogodnień możliwych do zastosowania podczas sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Zajęcia będą miały charakter wyłącznie praktyczny – teoria i przypomnienie przepisów to pierwsza godzina szkolenia – pozostałe będą polegały na analizie przykładów praktycznych. Rachunek przepływów pieniężnych ( Cash Flow ) muszą sporządzać jednostki, które z mocy ustawy podlegają corocznemu badaniu sprawozdań finansowych. Jednostki do tego zobligowane określa art. 64 ustawy o rachunkowości.

Rachunek przepływów pieniężnych, a ściślej mówiąc jego poprawne sporządzenie, pomaga określić płynność finansową przedsiębiorstwa oraz pokazuje, jak kształtuje się ona w porównaniu do roku poprzedniego. Dzięki temu, że w tym dokumencie uwzględniane są nie tylko wpływy stanowiące przychody oraz wydatki stanowiące koszty, pozwala to na ukazanie prawdziwej kondycji finansowej jednostki.

Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników,główni księgowi, pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, członkowie zarządu ds. finansowych, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, wszystkie osoby zainteresowane tematyką Cash Flow

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

1. Kwestie ogólne dotyczące rachunku przepływów pieniężnych:
a. podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7,
b. cele i istota rachunku przepływów pieniężnych,
c. środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
d. najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
e. metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce,
2. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
a. istota metody pośredniej,
b. wynik finansowy oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow,
c. działalność operacyjna.
Omówienie na przykładach w EXCELU zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego. Obszar analizy:
– amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i jej wpływ na cash flow
– zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych,
– różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow z bilansową zmianą stanu środków pieniężnych,
– zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym (omówienie na przykładach m.in. zasad ujmowania odsetek od należności i zobowiązań handlowych, odsetek budżetowych, odsetek wpływających na wartość początkową środków trwałych, odsetek od kredytów, odsetek od lokat, odsetek od udzielonych pożyczek)
– odpisy aktualizujące, likwidacje środków trwałych i środków trwałych w budowie,
– wpływ rezerw, w tym rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na cash flow,
– szczególne przypadki niezgodności zmiany stanu rezerw z bilansu ze zmianą stanu rezerw w cash flow,
– transakcje na zapasach w tym m.in.: nabycie zapasów z odroczonym terminem płatności, aport zapasów, przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych, odpisy aktualizujące zapasy,
– podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych: należności i zobowiązania operacyjne, należności i zobowiązania ze sprzedaży/nabycia środków trwałych, zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów, dywidend
– rozliczenie międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– błąd podstawy i wynik lat ubiegłych
– skutki umorzenia udzielonych pożyczek
d. działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
– nabycie i zbycie środków trwałych,
– likwidacje i niedobory inwentaryzacyjne w środkach trwałych
– zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu
e. działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym m.in.:
– zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek,
– zasady ujmowania i rozliczania dotacji.
3. Podsumowanie – przykład całościowy

 

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

wiedzę- nabycie wiedzy jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok, CASH FLOW – RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

umiejętności – nabycie umiejętności właściwego wypełniania sprawozdania Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow)

kompetencje społeczne- uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z zespołem księgowym podczas sporządzania zamknięcia roku i Rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow)

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto/393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

2911980
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
2 marca
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
320,00netto ZŁ
Kategoria Oferta:
Oferta Tagi:
, , , , ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne