Przejdź do treści

Dofinansowanie KFS 2024

 Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2024

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy. W roku 2024 obowiązują następujące priorytety KFS:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź zostały/będą wdrożone nowe procesy, technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy lub która wymaga nabycia nowych kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy w związku z wdrożeniem nowego procesu

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Przyjęte sformułowanie niniejszego priorytetu pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno-zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym

Urząd będzie brał pod uwagę zawody deficytowe określone w Barometrze zawodów na terenie powiatu…. w roku 2024.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych

Przyjęty zapis priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Priorytet adresowany jest do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu bez szczegółowych informacji mogących zostać uznane za dane wrażliwe np. powody pozostawania bez pracy.
Priorytet adresowany jest także do osób, które mają na utrzymaniu rodziny 3+ bądź są członkami takich rodzin, ma na celu zachęcić te osoby do inwestowania we własne umiejętności i kompetencje, a przez to dać im szanse na utrzymanie miejsca pracy. Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą skorzystać członkowie rodzin wielodzietnych, którzy na dzień złożenia wniosku posiadają Kartę Dużej Rodziny bądź spełniają warunki jej posiadania.
Należy pamiętać, że dotyczy to zarówno rodziców i ich małżonków, jak i pracujących dzieci pozostających z nimi w jednym gospodarstwie domowym.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
✓ w wieku do 18. roku życia,
✓ w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
✓ bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
✓ osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
✓ cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2023 r. poz. 519, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 ✓ mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. poz. 1697, z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: Warunki – powrotu na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz bycia członkiem rodziny wielodzietnej – nie muszą być spełniane łącznie. 

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych

Propozycja tego priorytetu wynika z faktu, że postęp technologiczny i cyfrowy jest coraz bardziej obecny w życiu każdego człowieka i będzie skutkować istotnymi zmianami w strukturze zatrudnienia oraz popycie na konkretne zawody i umiejętności.
Bardzo ważne jest aby osoby funkcjonujące na rynku pracy były wyposażone w umiejętności, które nie będą się szybko dezaktualizować i pozwolą na stały rozwój posiadanego doświadczenia, wiedzy i umiejętności.
Składając stosowny wniosek o dofinansowanie podnoszenia kompetencji cyfrowych Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia, jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
Kompetencje cyfrowe obejmują również zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętnościami korzystania z mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem. W każdej dziedzinie gospodarki i w większości współczesnych zawodów kompetencje cyfrowe nabierają kluczowego znaczenia.
Kompetencje cyfrowe to nie tylko obsługa komputera i programów. Wraz z postępem technologicznym zmienia się ich zakres. Dziś kompetencje cyfrowe to także umiejętności korzystania z danych i informacji, umiejętności porozumiewania się i współpracy, tworzenie treści cyfrowych, programowanie, kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

W ramach priorytetu przewiduje się szeroki zakres wspieranych działań dotyczący podnoszenia kompetencji dla osób planujących kontynuację pracy w branży motoryzacyjnej, zatrudnionych obecnie przy produkcji i naprawie pojazdów samochodowych.
Wsparcie w ramach priorytetu mogą otrzymać pracodawcy i pracownicy zatrudnieni w firmach z szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej.

O przynależności do ww. branży decydować będzie posiadanie jako przeważającego jednego z poniższych kodów PKD:

29.10.B Produkcja samochodów osobowych,
29.10.C Produkcja autobusów,
29.10.D Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,
29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep,
29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
Celem priorytetu jest dofinansowanie specjalistycznych szkoleń technicznych, które pozwolą nabyć nowe kwalifikacje osobom zatrudnionym w branży motoryzacyjnej przy produkcji pojazdów i ich komponentów.
Szkolenia te mogą obejmować między innymi obszary dotyczące: budowy układów magazynowania energii (akumulatorów) stosowanych w pojazdach elektrycznych, budowę instalacji elektrycznej pojazdów niski i zeroemisyjnych, technologie napędów wodorowych, uzyskanie uprawnień SEP do 1 kv, urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach zeroemisyjnych.
W przypadku serwisów i zakładów naprawczych w ramach priorytetu przewiduje się dofinansowanie m.in. specjalistycznych szkoleń technicznych w zakresie serwisowania i obsługi samochodów elektrycznych dla mechaników obsługujących i naprawiających dotychczas tradycyjne pojazdy spalinowe, uzyskanie uprawnień SEP do 1 kv, które są niezbędne do wykonywania prac przy wysokonapięciowej instalacji elektrycznej pojazdów

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP 

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia zarówno dla cudzoziemców, jak i polskich pracowników (to samo dotyczy pracodawców), które odpowiadają na specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i pracodawcy ich zatrudniający.
Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich wskazać można w szczególności:
✓ doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu / branży;
✓ doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
✓ ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
✓ rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.
Ze szkoleń w ramach tego priorytetu mogą korzystać również pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem o ile wykażą w uzasadnieniu wniosku, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi im pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.

8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach

 1. Konieczne staje się  wspieranie nabywania umiejętności przedsiębiorców i kadry zarządzającej w zakresie prawidłowej identyfikacji ryzyk towarzyszących danej działalności gospodarczej, umiejętności prawidłowej oceny sytuacji finansowej, trafnej oceny symptomów zwiastujących nadchodzący kryzys finansowy w danej firmie, a nade wszystko umiejętności znajdowania konkretnych sposobów i rozwiązań przezwyciężania trudności i umiejętności budowania długofalowej odporności na kryzysy, aby pomimo trudności firma mogła przetrwać na rynku.                   W celu zapewnienia przedsiębiorstwu możliwości osiągnięcia sukcesu należy optymalizować warunki pracy, budować skuteczny system zarządzania kryzysem, wypracowywać nowe innowacyjne rozwiązania.
  W szczególności wspierane powinny być szkolenia i kursy, które są dedykowane dla danej branży i dotyczą analizowania sytuacji finansowej, pozwalają na poznanie w praktyce narzędzi do controllingu i monitorowania kondycji danego przedsiębiorstwa, podczas których omówione zostaną przypadki odstępstw od przyjętych norm w zakresie prawidłowego zarządzania finansami, nakładami na inwestycje czy marketing a także uczące pozyskiwania dodatkowych preferencyjnych źródeł finansowania lub restrukturyzacji zadłużenia.
  W ramach tego priorytetu mogą być finansowane szkolenia przede wszystkim dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menadżerów oraz pracowników realizujących zadania w obszarze zarządzanie i finansów.
  Przykładowe tematy szkoleniowe (moduły) programów szkoleniowych z zakresu zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach:
 1. Zarządzanie finansami:

o Analiza finansowa i interpretacja sprawozdań finansowych.
o Planowanie budżetu i kontrola kosztów. o Skuteczne zarządzanie płynnością finansową.

 1. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym:

o Wczesne wykrywanie sygnałów ostrzegawczych.
o Ocena ryzyka i strategie jego minimalizacji.
o Planowanie awaryjne i scenariusze kryzysowe.

 1. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych:

o Skuteczna komunikacja z interesariuszami w trudnych sytuacjach.
o Zarządzanie wizerunkiem firmy podczas kryzysu.

 1. Doskonalenie umiejętności przywódczych:

o Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji.
o Motywowanie zespołu w trudnych czasach.

 1. Technologie wspierające zarządzanie finansami:

o Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i systemów do analizy danych finansowych.
o Automatyzacja procesów księgowych i raportowania.

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien wykazać powiązanie zakresu obowiązków pracownika z wnioskowanym szkoleniem. Składając stosowny wniosek o dofinansowanie w ramach przedmiotowego priorytetu wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności, wiedzy, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia, jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

_____________________

2023 rok

Ważna informacja dla pracodawców !!!

Informujemy, że w niektórych powiatach rozpoczęły się już nabory wniosków o dofinansowanie szkoleń na rok 2023 z KFS – szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronie Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba Państwa firmy lub zakład pracy (w tabeli zamieszczonej poniżej znajdziecie Państwo linki przekierowujące bezpośrednio do wybranych PUP).

Dla firm i osób, które są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania szkoleń w zawodach deficytowych „samodzielnego księgowego”, „pracowników ds. rachunkowości i księgowości” lub „specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji (szkolenia dla pracowników działu kadr i płac)występujących w wybranych powiatach lub województwach przygotowaliśmy już stosowne programy szkoleń na podstawie których można wnioskować o dofinansowanie szkoleń, po uprzednim kontakcie z nami w sprawie przygotowania niezbędnych załączników z firmy szkoleniowej, które należy dołączyć do wniosku.

W razie pytań prosimy o kontakt z nami.

Poniższe linki przekierują Państwa do programów poszczególnych  pakietów szkoleniowych oraz kursów zaplanowanych przez na rok 2023, o dofinansowanie, których możecie Państwo wnioskować w wyznaczonym przez PUP terminie (w momencie jego ustalenia zostanie on również udostępniony przez nas w tabeli poniżej):

Szkolenia dla pracowników działu  księgowości:

 • Zawód deficytowy  – samodzielny księgowy
 •  Zawód deficytowypracownik ds. rachunkowości i księgowości

Szkolenia dla pracowników działu kadr i płac:

 • Zawód deficytowy specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacją

Uwaga !

Procedura wnioskowania nie jest skomplikowana i jest uzależniona od wytycznych danego Powiatowego Urzędu Pracy na terenie którego mieści się siedziba firmy wnioskującej o wsparcie
Terminy naboru wniosków w poszczególnych powiatach

l.p.

PUP

  rozpoczęcie

  zakończenie

 link przekierowujący na stronę PUP
(w przypadku ogłoszenia naboru do dokumentów i warunków które należy spełnić aby otrzymać dofinansowanie)

1

JELENIA GÓRA

  

– szczegółowe informacje

2

BOLESŁAWIEC

  

– szczegółowe informacje

3

LUBAŃ

  

– szczegółowe informacje

4

LWÓWEK

  

– szczegółowe informacje

5

KAMIENNA GÓRA

  

– szczegółowe informacje

6

ZGORZELEC

  

– szczegółowe informacje

7

WAŁBRZYCH

  

– szczegółowe informacje

8

ŚWIDNICA

  

– szczegółowe informacje

9

WROCŁAW

 

 

– szczegółowe informacje

10

LEGNICA

  

– szczegółowe informacje

           Pozostałe nabory KFS

      1

POZNAŃ

24.01.2023

24.01.2023

– szczegółowe informacje

2

WARSZAWA

  

– szczegółowe informacje

3

CZĘSTOCHOWA

  

szczegółowe informacje

4

KRAKÓW MIASTO

  

szczegółowe informacje

5

KRAKÓW POWIAT

  

szczegółowe informacje

6

ZIELONA GÓRA

  

– szczegółowe informacje

 7

KONIN

  

– szczegółowe informacje

9

OPOLE

25.01.2023

27.01.2023

– szczegółowe informacje

8

SZCZECIN

  

szczegółowe informacje

Mikro przedsiębiorcy (firmy zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób) ze środków KFS mogą otrzymać dofinansowanie w 100% kosztów kształcenia, a w przypadku pozostałych firm (małych i średnich przedsiębiorców) 80% kosztów szkolenia. Środki finansowe przeznaczone są na sfinansowanie szkoleń zarówno pracowników jak i pracodawców. Przypominamy, że pracodawcą nie jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, czy też zatrudniający osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Dla kogo środki?
O środki w ramach Funduszu może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Przy dofinansowaniu nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełnić co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2023 r. :

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. (PUP – zamieszcza wykaz zawodów deficytowych w ogłaszanym przez siebie konkursie!)
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Pracodawca ubiegający się w 2023 r. o przyznanie środków z KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z powyższych priorytetów !!!

 

SOCIALMEDIA

NEWSLETTER

Subskrybuj aby dostawać nasze aktualności prosto do Twojej skrzynki. Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać do Ciebie spamu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności

NEWSLETTER

Copyright © 2016-2022 by B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja TwojaReklama