Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w przypadku kierowania Państwa na szkolenia przez pracodawców i inne podmiotu kierujące, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

B&K – Doradztwo i szkolenia dla biznesu Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul Podwale 27/5, 58-500 Jelenia Góra.

Administrator przetwarza dane osobowe do celów przygotowania i realizacji umów na usługi szkoleniowe, które obejmują następujące kategorie danych : imię, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wykonania usługi szkoleniowej, o której mowa powyżej, jej rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:

  1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do przygotowania i realizacji umowy cywilnoprawnej,
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

oraz w celu promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (newsletter), w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie przetwarzanie.

Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom i podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat do zawarcia umowy, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
  4. przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  5. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres Administratora.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych, będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

SOCIALMEDIA

NEWSLETTER

Subskrybuj aby dostawać nasze aktualności prosto do Twojej skrzynki. Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać do Ciebie spamu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności

NEWSLETTER

Copyright © 2016-2022 by B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja TwojaReklama