Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 w przypadku rekrutacji prowadzonej bezpośrednio przez B&K Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu oraz zgodnie z art. 14 w przypadku kierowania Państwa na szkolenia przez pracodawców i inne podmiotu kierujące, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul Wiejska 24 a, 58-506 Jelenia Góra.

Administrator przetwarza dane osobowe do celów , celów przygotowania i realizacji usług prowadzenia kursów  i szkoleń oraz dokumentowania tych szkoleń zgodnie z przepisami prawa, wystawiania świadectw i zaświadczeń oraz dostosowania profilu kształcenia dla uczestnika kursów a także marketingu usług własnych które  obejmują: imię, nazwisko, adres, datę i miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz wykształcenia, ukończonych kursów i doświadczenia zawodowego.

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wykonania usługi szkoleniowej, o której mowa powyżej, jej dokumentowania, wydania świadectwa i zaświadczenia oraz rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do przygotowania i realizacji umowy cywilnoprawnej,
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz w celu promocji i marketingu produktów i usług własnych.
  4. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.

2. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat do zawarcia umowy, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator;
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
  4. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres Administratora.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów o których mowa w pkt. 4 jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji usługi.

8. Dane osobowe dotyczące wykształcenia, ukończonych kursów i doświadczenia zawodowego mogą być wykorzystywane do profilowania, z pominięciem metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

SOCIALMEDIA

NEWSLETTER

Subskrybuj aby dostawać nasze aktualności prosto do Twojej skrzynki. Obiecujemy, że nie będziemy wysyłać do Ciebie spamu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności

NEWSLETTER

Copyright © 2016-2022 by B&K Doradztwo i szkolenia dla biznesu Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja TwojaReklama