Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Kurs zasady prowadzenia rachunkowości podatkowej z Małgorzatą Rzeszutek

październik 01 - październik 29

Zapraszamy na kurs

Zasady prowadzenia rachunkowości podatkowej

1 -29 października  2024 r.

w godzinach 9:oo – 15:15

ZDALNIE

Zapraszamy na warsztaty praktyczne których celem  jest zaprezentowanie uczestnikom zasad prowadzenia rachunkowości podatkowej i różnic w stosunku do rachunkowości bilansowej – w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów. Kurs można potraktować jako uzupełnienie wiedzy dla samodzielnego księgowego.
W trakcie zajęć na licznych przykładach będą prezentowane różne zdarzenia gospodarcze.

Cel kursu   jest zaprezentowanie uczestnikom zasad prowadzenia rachunkowości podatkowej i różnic w stosunku do rachunkowości bilansowej – w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów.

Adresaci kursu : szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo  – księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką jak w programie .

Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.    

Czas trwania kursu:  40 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM

MODUŁ I
1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe
1. Charakterystyka rachunkowości i prawa bilansowego
2. Charakterystyka podatku oraz prawa podatkowego
3. Zasady prawa bilansowego a prawo podatkowe
2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1. Definicja, zakres i moment powstania przychodów
1.1. Ujęcie bilansowe
1.2. Ujęcie podatkowe
1.2.1. Przychody z zysków kapitałowych
1.2.2. Przychody niezaliczane do zysków kapitałowych
1.2.3. Analiza wybranych pozycji przychodów
1.2.4. Data powstania przychodów
1.2.5. Korekta wysokości przychodów
1.2.6. Wyłączenia z przychodów

MODUŁ II
1. Definicja, zakres i moment powstania kosztów
1.1. Ujęcie bilansowe
2. Ujęcie podatkowe
2.1. Pojęcie i podział kosztów uzyskania przychodów
2.2. Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów
2.3. Wybrane pozycje kosztów nieuznawanych podatkowo
2.3.1. Wydatki na nabycie i powiększenie wartości aktywów trwałych
2.3.2. Koszty o charakterze sankcyjnym
2.3.3. Koszty w sferze rozrachunków
2.3.4. Pozostałe pozycje kosztów nieuznawanych podatkowo

MODUŁ III
1. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy
1.1 Ustalanie wyniku rachunkowego
2. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu)
2.1. Wyłączenia
2.1.1. Przychody niepodlegające opodatkowaniu lub wolne od podatku
2.1.2. Przychody opodatkowane ryczałtowo
2.1.3. Koszty uzyskania przychodów związane z wyłączonymi przychodami
2.1.4. Straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych
2.1.5. Dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej
2.1.6. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
2.1.7. Dochody z niezrealizowanych zysków
2.2. Odliczenie strat podatkowych
2.3. Odliczenie darowizn
2.4. Odliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej
2.5. Ulga na złe długi
2.6. Odliczenia od podatku należnego

MODUŁ IV
1. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla celów sporządzenia zeznania podatkowego
1.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
1.2. Różnice trwałe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
1.2.1. Różnice trwałe w przychodach
1.2.1.1. Różnice dodatnie
1.2.1.2. Różnice ujemne
1.2.2. Różnice trwałe w kosztach
1.2.2.1. Różnice dodatnie
1.2.2.2. Różnice ujemne
1.3. Różnice okresowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
1.3.1. Różnice okresowe w przychodach
1.3.1.1. Różnice dodatnie
1.3.1.2. Różnice ujemne
1.3.2. Różnice okresowe w kosztach
1.3.2.1. Różnice dodatnie
1.3.2.2. Różnice ujemne
1.4. Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych oraz ich rozliczanie w czasie
1.4.1. Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania
1.4.2. Różnice trwałe w księgach rachunkowych

MODUŁ V
1. Podatek należny na podstawie zeznania CIT-8
1. Pobór podatku
1.1. Obowiązki ewidencyjne
1.2. Wpłata zaliczek
1.2.1. Zaliczki miesięczne
1.2.2. Zaliczki kwartalne
1.3. Uproszczona forma uiszczania zaliczek
1.4. Kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców
1.5. Zeznanie roczne (CIT-8)
2. Układ zeznania rocznego CIT-8
2.1. Ogólna struktura informacji w zeznaniu rocznym CIT
2.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zawartych w CIT-8 za 2019 r.
2.3. Przykład rozliczenia podatkowego

MODUŁ VI
1. Odroczony podatek dochodowy
1. Podatek dochodowy fiskalny i księgowy
2. Ewolucja metod ustalania odroczonego podatku dochodowego
2.1. Historycznie ukształtowane metody ustalania odroczonego podatku dochodowego
2.2. Metoda zobowiązań wynikowych
2.3. Metoda zobowiązań bilansowych
3. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów
3.1. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów
3.2. Wartość bilansowa i wartość podatkowa pasywów
4. Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego
5. Etapy ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego
6. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego
7. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym
8. Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego

MODUŁ VII
1. VAT w księgach rachunkowych. Podstawowe rozliczenia VAT. Księgi pomocnicze w zakresie VAT – aspekty praktyczne.
2. Podatkowe aspekty księgowania wydatków związanych z samochodami osobowymi (VAT, podatki dochodowe).
3. Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (metody, stawki, różnorodne warianty na przyspieszenie podatkowej amortyzacji).
4. Zasady księgowania i rozliczania podstawowych (najczęściej występujących) umów leasingu w świetle przepisów prawa podatkowego.

MODUŁ VIII
1. Budowa i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
1.1. Ewidencje ustalające dochód: PKPiR
1.2. Podmioty prowadzące PKPiR
1.3. Obligatoryjny wzór PKPiR
1.4. PKPiR: część opisowa, część przychodowa
1.5. Część kosztowa PKPiR, metody ewidencji kosztów
1.6. Metody ewidencji, wyjątki, część informacyjna
1.7. Zapisy w PKPiR
1.8. Organizacja prowadzenia PKPiR
2. Dodatkowe ewidencje przy prowadzeniu PKPiR
2.1. Ewidencja środków trwałych
2.2. Amortyzacja i inne zapisy
2.3. Ewidencja – wartości niematerialne i prawne
2.4. Ewidencja wyposażenia
2.5. Ewidencje na potrzeby podatku VAT
2.6. Jednolity Plik Kontrolny
2.7. Pozostałe ewidencje

MODUŁ IX
1. Ustalanie dochodu (straty podatkowej) za pomocą PKPiR
1.1. Spis z natury przy PKPiR
1.2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu
1.3. Ustalanie przychodu
1.4. Ustalanie dochodu (straty podatkowej)
2.Podatek dochodowy w firmach rozliczających się na KPIR
2.1 skala podatkowa a podatek liniowy
2.2 kiedy opłaca się wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym
2.3 zmiana formy opodatkowania

MODUŁ X
1.Podatek VAT a prowadzenie KPIR
1.1 kiedy firma musi zostać VAT-owcem
1.2 zwolnienia z VAT
1.3 wpływ VAT na dokonywanie zapisów w KPIR
1.4 VAT jako koszt podatkowy
2. Kasa fiskalna firmie a prowadzenie KPIR
2.1 kiedy powstaje obowiązek stosowania kasy fiskalnej
2.2 zwolnienia z obowiązku posiadania kasy
2.3 działalności muszące posiadać kasę od pierwszej zarobionej złotówki
2.4 dokumentowanie sprzedaży przy pomocy kasy
2.5 ujmowanie w KPIR raportów fiskalnych
2.6 faktura wystawiona do paragonu a ujęcie w KPIR

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

W zakresie wiedzy: nabycie wiedzy w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów,
W zakresie umiejętności:  nabycie umiejętności właściwego kwalifikowania przychodów i kosztów  wg prawa bilansowego i podatkowego,

W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 1.250,00 zł netto/1.537,50 brutto od osoby, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

10881791
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne