Przejdź do treści

BILANS 2023 – PODATEK VAT 2023 w Bolesławcu z Dariuszem Polakowskim

hotel IBIS Bolesławiec Bolesławiec

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z podatkiem VAT w kontekście zmian obowiązujących w 2023 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego przygotowania sie do prowadzenia dokumentacji VAT w 2024 roku.

400,00netto zł

DELEGACJE w 2023/2024 z Aleksandrem Gniłką

szkolenie zdalne

Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych  i ZUS z uwzględnieniem bieżących zmian.

340,00netto zł

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. – podsumowanie roku oraz zmiany na 2024 rok z Martą Jaromin

JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz planowanych zmian do kodeksu pracy

380,00netto zł

Legalne wykonywanie, przez cudzoziemców, pracy zarobkowej w Polsce z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł

Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek różnice w wysokości składek

szkolenie zdalne

Celem szkolenia jest wskazanie różnic między różnymi formami działalności w sposobie zarejestrowania, odpowiedzialności za powstałe zadłużenie, a przede wszystkim w okresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego co przekłada się na obowiązek płacenia składek, wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, no i oczywiście bardzo dużych różnic w naliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne według tzw. Polskiego Ładu. Omówione zostaną również zasady rozstrzygania tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń, szczególnie z umowami zlecenia, które mogą być realizowane w ramach działalności lub obok działalności.

280netto zł

BILANS 2023 – ZAMKNIĘCIE ROKU 2023

szkolenie zdalne

Cel szkolenia szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku 2023 . W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego jak również wskazane zostaną właściwe interpretacje przepisów. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyka na co dzień zajmującego się tematyką rachunkową.

320,00netto zł

VAT 2023 – transakcje międzynarodowe z Dariuszem Polakowskim

szkolenie zdalne

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (w skrócie WDT), to (co do zasady) wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, pod warunkiem, że nabywca towarów jest:
1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

320,00netto zł

KURS na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD, tworzenia dokumentacji zarówno działalności IOD jak i wykazywaniem się zasada rozliczalności, umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych dokumentów dotyczących działalności IOD.

600,00 netto zł