Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Krajowy System eFaktur – faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT z Michałem Gabrysiakiem

lipiec 12

Zapraszam na szkolenie

Krajowy System e-Faktur

– faktury ustrukturyzowane w KSeF

nowym wyzwaniem dla podatników VAT

w dniu

12  lipca 2024 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w B&K w Jeleniej Górze ul. Podwale 27/5

Prowadzący: MICHAŁ GABRYSIAK

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatkowego międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

W związku z faktem, iż od lipca 2024 r. wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur.

Faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia, dlatego w celu przygotowania się do wspomnianego powyżej obowiązku, warto przed lipcem 2024 r. rozpocząć wystawianie faktur w KSeF wcześniej, żeby w okresie dobrowolności przetestować to rozwiązanie w Państwa systemie informatycznym.

Ministerstwo Finansów już od kilku lat intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, umożliwiających bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych, docelowo w czasie rzeczywistym. Jednym z takich rozwiązań jest faktura ustrukturyzowana, której wystawianie jest możliwe w KSeF od roku 2022.

Należy mieć również na względzie ustanowienie przez ustawodawcę specyficznego momentu wystawienia i otrzymania faktury w KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla:

 • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny w dacie wystawienia faktury (np. WDT, usługi budowlane, „media”, najem, leasing itp.),
 • określenia momentu nabycia prawa do odliczenia VAT z faktury ustrukturyzowanej,
 • właściwego wykazania daty wystawienia faktury w JPK,
 • momentu dokonania korekty in minus po stronie podatku należnego i naliczonego.

Jednocześnie, w celu zachęcenia podatników do dobrowolnego korzystania z KSeF, ustawodawca przewidział udogodnienia związane z dobrowolnym korzystaniem z KSeF.

Są one szczególnie korzystne w przypadku korygowania podatku VAT in minus, zarówno po stronie wystawcy, jak i odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

Dodatkowo, w ramach pakietu KSeF od września 2024 r. nastąpi również drobna korekta dotycząca braku obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w niektórych sytuacjach.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:
  1. Co to jest KSeF?
   • definicja KSeF,
   • uczestnicy KSeF,
   • możliwość obioru faktury przez osoby/podmioty nie będące uczestnikami KSeF.
  2. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej:
   • pojęcie faktury według Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wg polskiej ustawy o VAT,
   • możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,
   • definicja faktury ustrukturyzowanej,
   • faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,
   • faktura ustrukturyzowana a zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,
   • wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,
   • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
 2. Korzystanie z KSeF:
  1. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF.
  2. Proces wystawienia faktury w KSeF:
   • możliwość wystawienia faktury bezpośrednio z KSeF,
   • wystawienia faktury w KSeF poprzez system informatyczny podatnika,
   • wystawienia faktury w KSeF poprzez przesłanie pliku w strukturze FA,
   • nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF,
   • znaczenie numeru systemowego nadawanego przez KSeF,
   • czy nr KSeF należy umieszczać na fakturze przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?
   • sposób ujęcia faktury wystawionej w KSeF w JPK.
  3. Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia:
   • zgodność faktury wysyłanej do KSeF ze strukturą FA_VAT
   • obowiązkowe dane, które musi posiadać faktury, żeby było możliwej jej wystawienie w KSeF.
  4. Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.).
  5. Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF:
   • rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
   • jak rozpocząć korzystanie z KSeF?
   • sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
   • wyjątkowe sytuacje, w którym będzie konieczność z korzystania z formularza ZAW-FA,
   • odpowiedzialność karno-skarbowa osoby korzystającej z uprawnień do korzystania z KSeF.
  6. Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy w okresie do końca czerwca 2024 r.:
   • forma zgody nabywcy na otrzymanie faktury w formie ustrukturyzowanej,
   • czy brak zgody nabywcy na otrzymanie faktury w formie ustrukturyzowanej uniemożliwia wystawienie faktury w KSeF?
  7. Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF:
   • dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez polskiego podatnika VAT,
   • dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez osoby i podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT,
   • okres przechowywania faktur w KSeF,
   • dane faktury ustrukturyzowanej dostępne dla sprzedawcy i nabywcy.
  8. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:
   • moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
   • data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT
   • moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
   • moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.
  9. Zasady korygowania faktur w KSeF do końca czerwca 2024 r.:
   • czy faktury wystawione poza KSeF można korygować w formie ustrukturyzowanej (z uwzględnieniem zmiany od września 2024 r.)?
   • czy faktury ustrukturyzowane (wystawione w KSeF) można korygować w formie „tradycyjnej”?
   • czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?
   • czy jest możliwe anulowanie faktury ustrukturyzowanej?
   • preferencje związane w wystawieniem faktur korygujących w KSeF.
  10. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?
  11. Preferencje wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych do końca 2024 r.:
   • 40-dniowy zwrot podatku VAT,
   • ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,
   • brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
   • brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur.
   • Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
 3. Okres obowiązkowego korzystania z KSeF od lipca 2024 r.:
  1. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF:
   • generalny obowiązek wystawiania fakt wyłącznie w KSeF, podatnicy VAT czynni – obowiązek korzystania z KSeF od lipca 2024 r., podatnicy zwolnieni z VAT – obowiązek korzystania z KSeF od stycznia 2024 r., faktury w KSeF dla kontrahentów zagranicznych, faktury w KSeF dla podmiotów niebędących podatnikami (innych niż osoby fizyczne), faktury wystawiane dla konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności) – czy będzie można wystawiać w KSeF?
   • faktury, które nie będą musiały być wystawiane w KSeF: faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla jako podatnicy VAT czynni, faktury wystawiane z kas rejestrujących – w okresie do końca 2024 r., paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone – w okresie do końca 2024 r., faktury wskazane w rozporządzeniu wykonawczym wyłączającym koniczność wystawiania faktur KSeF dla określonych czynności, faktury wystawione w okresie awarii KSeF oraz związane z nimi obowiązki, faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”) oraz związane z nimi obowiązki, faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS, faktury RR,
   • faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie awarii KSeF: zasady wystawienia i przekazania nabywcy faktur ustrukturyzowanych wystawionych w okresie awarii, odmienna zasady ustalania daty wystawienia faktury w okresie awarii KSeF, termin przesłania do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii,
   • faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie niedostępności KSeF („offline”): zasady wystawienia i przekazania nabywcy faktur ustrukturyzowanych wystawionych w trybie „offline”, odmienna zasady ustalania daty wystawienia faktury w trybie „offline”, termin przesłania do KSeF faktur wystawionych w trybie „offline”,
   • sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej w okresie obowiązkowego KSeF w zależności od statusu nabywcy,
   • znaczenie kodu QR umieszczanego obowiązkowo na wydruku lub obrazie elektronicznym faktur wystawianych w KSeF: faktury ustrukturyzowane wstawione w KSeF przekazane nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej, faktury wstawione w okresie awarii lub w trybie „offline przekazane nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej,
   • określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej: data otrzymania faktury ustrukturyzowanej w KSeF, data otrzymania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w okresie awarii lub „offline”, metody i formy przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
   • data wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty – nowe, dodatkowe możliwości w zastosowaniu kursu walutowego od lipca 2024 r.,
   • faktura otrzymana poza KSeF od lipca 2024 r. a możliwość odliczenia VAT,
   • możliwość dobrowolnego wystawiania w KSeF faktur RR.
  2. Sankcje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF od stycznia 2025 r.:
   • sankcja za wystawienie faktury poza KSeF,
   • sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwym formacie w okresie awarii lub w trybie „offline”,
   • sankcje za opóźnione przesłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub w trybie „offline”.
  3. Korygowanie faktur od lipca 2024 r.:
   • korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
   • korygowanie faktur wystawionych poza KSeF (przed lipcem 2024 r.) wyłącznie w KSeF,
   • likwidacja not korygujących,
   • wystawianie faktur korygujących poza KSeF – czy to będzie możliwe?
   • specyfika korekty in minus podatku należnego od lipca 2024 r.: faktury korygujące wystawione w KSeF, faktury korygujące wystawione poza KSeF,
   • specyfika korekty in minus podatku naliczonego: faktury korygujące otrzymane w KSeF, faktury korygujące otrzymane poza KSeF.
  4. Numeru systemowy nadawany fakturze przez KSeF a opis przelewu za fakturę ustrukturyzowaną:
   • numer KSeF a pojedyncze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),
   • numer KSeF a zbiorcze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),
   • numer KSeF a „zwykłe” przelewy pomiędzy podmiotami będącymi podatnikami VAT czynnymi,
  5. Pozostałe zmiany związane z KSeF:
   • skrócenie terminu zwrotu VAT,
   • zniesienie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w niektórych sytuacjach (od września 2024 r.),
   • zmiany w przepisach dotyczących faktur RR.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie metodyki wystawiania i wymiany faktur pomiędzy podatnikami, oraz zmiany w wielu formalnych zasadach w zakresie wystawiania faktur, poznanie pakietu Slim VAT 3umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

3874116
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Data:
12 lipca
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
380,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , , ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator