Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zapraszamy Państwa na szkolenie

E-doręczenia

– doręczenia elektroniczne w kontaktach z administracją publiczną

przepisy wchodzą w życie 1.10.2024 roku

które odbędzie się

4  września  2024 r.

w godzinach 10.oo – 14.oo

ZDALNIE

Opis szkolenia:
Instytucja doręczenia zapewnia prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego, jak również faktyczną możliwość realizacji podstawowych uprawnień procesowych uczestników tego postępowania, wreszcie stanowi istotną gwarancję dla sfery praw i interesów osób biorących udział w tym postępowaniu. Od prawidłowości doręczenia niejednokrotnie uzależniona jest prawidłowość całego postępowania administracyjnego, a w rezultacie
prawidłowość wydanego rozstrzygnięcia. Uchybienia przepisom określającym formę doręczenia decyzji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, które obciążają wyłącznie organ administracji publicznej, nie mogą pozbawić strony prawa do wniesienia odwołania.
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat już funkcjonujących instrumentów związanych z elektronizacją procedury administracyjnej oraz nadchodzących zmian prawnych w zakresie stosowania doręczeń elektronicznych.
Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów, które będą dotknięte regulacjami w zakresie e-Doręczeń, które normowane są przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z bieżącymi przepisami dotyczącymi elektronicznego doręczenia na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nadchodzącymi zmianami związanymi z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach
elektronicznych w kontekście spraw prowadzonych przez organy administracji publicznej.
Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:
• rodzajów podpisów elektronicznych i prawidłowości ich składania na dokumencie;
• możliwych form wniesienia podania w formie elektronicznej oraz wydawania decyzji hybrydowych;
• nadchodzących zmianach związanych z e-Doręczeniami:
o czym jest publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
o czym jest publiczna usługa hybrydowa,
o kim jest administrator skrzynki doręczeń elektronicznych,
o jak uzyskać adres elektroniczny i założyć skrzynkę do doręczeń elektronicznych?
• możliwości równoległego stosowania systemu e-Doręczenia a systemu ePUAP;
• czy stosowanie e-Doręczeń jest obligatoryjne?
• jakie podmioty są objęte e-Doręczeniach i w jakich terminach będą zobowiązane je stosować?

Metody pracy

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

wykład prowadzi – BENIAMIN ROZCZYŃSKI.

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy – Prawnik w Zespole Prawa Administracyjnego oraz doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w zakresie procedury administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania postępowania administracyjnego z wykorzystaniem nowych technologii. Autor publikacji Profil zaufany jako elektroniczne narzędzie służące wzrostowi efektywności i skuteczności administracji publicznej, [w:] Skuteczność w prawie administracyjnym, C. Martysz (red.), Warszawa 2022;

Czas trwania kursu:  5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do spotkania:

 1. Istota postępowania administracyjnego opartego na elektronizacji;
 2. Wpływ zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego na elektronizację;
 3. Wykorzystanie rozwiązań elektronicznych w czynnościach procesowych;
 4. Sposób obliczania terminów w świetle czynności dokonywanych elektronicznie;
 5. Akty prawne regulujące elektroniczną administrację.

Część pierwsza – aktualnie istniejące rozwiązania elektroniczne:

 1. ePUAP:
 • Podstawa prawna;
 • Zastosowanie w sprawach administracyjnych;
 1. Profil zaufany:
 • Podstawa prawna;
 • Założenia;
 • Podpisywanie dokumentów:
 • Weryfikacja poprawności podpisu.
 1. Podpis osobisty:
 • Podstawa prawna;
 • Założenia;
 • Podpisywanie dokumentów;
 • Weryfikacja poprawności podpisu.
 1. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
 • Zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.
 1. Kwalifikowany podpis elektroniczny:
 • Podstawa prawna;
 • Założenia;
 • Podpisywanie dokumentów;
 • Weryfikacja poprawności podpisu;
 • *Publiczny kwalifikowany podpis elektroniczny.
 1. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych:
 • Podstawa prawna;
 • Zastosowanie w sprawach administracyjnych;
 • Podpisywanie dokumentów na platformie;
 • Typy aktualnie stosowanych systemów teleinformatycznych;
 • Odwrócona cyfryzacja.

Część druga – stan prawny obowiązujący od dnia 1 października 2024 r., w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych

 1. Zakres obowiązywania:
 • Podmioty zobowiązane do stosowania;
 • Harmonogram stosowania e-Doręczeń;
 • Podmioty wyłączone ze stosowania e-Doręczeń.
 1. Podstawowe pojęcia:
 • Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • Publiczna usługa hybrydowa;
 • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • Adres do doręczeń elektronicznych;
 • Operator wyznaczony;
 • Skrzynka doręczeń.
 1. Zasady doręczania dokonywane przez podmioty publiczne:
 • Korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • Korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
 1. Baza adresów do doręczeń elektronicznych.
 2. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń:
 • Podmioty zobowiązane do ich posiadania;
 • Termin na założenie skrzynki do e-doręczeń;
 • Nowe obowiązki jst i ich jednostek organizacyjnych w związku z e-doręczeniami.
 1. Administrator skrzynki doręczeń:
 • Pojęcie administratora skrzynki doręczeń;
 • Obowiązek wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń;
 • Obowiązki i uprawnienia administratora skrzynki doręczeń.
 1. Zasady świadczenia publicznej usługi hybrydowej:
 • Wymogi formalne;
 • Przekształcanie dokumentu elektronicznego w wersję papierową;
 • Potwierdzanie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu
 • elektronicznego;
 • Różnica pomiędzy publiczną usługą hybrydową a decyzja hybrydową, która jest regulowana przez przepis art. 393
 1. Kwalifikowana usługa doręczenia elektronicznego:
 • Wymogi formalne;
 • Podmioty uprawnione do stosowania z rozwiązania;
 • Przesłanki stosowania.
 1. Opłaty pobierane przez operatora wyznaczonego od podmiotów publicznych za świadczenie usługi.
 2. E-Doręczenia a ePUAP
 • Archiwizowanie dotychczasowej korespondencji.
 1. Zastosowanie systemu EZD w zakresie wdrożenia e-Doręczeń.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prawidłowego stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych; poznanie bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne; zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e-Doręczenia, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Możesz także pobrać kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.