Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

KURS RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH od podstaw do obsługi systemu BESTI@

październik 14 - październik 28

 KURS

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

od podstaw do obsługi systemu BESTI@

realizowany w dniach:

14, 17, 21, 24, 28 październik 2024

zajęcia realizowane są STACJONARNIE w godzinach 9.oo-15.oo

w Jeleniej Górze w B&K ul. Podwale 27/5

CEL KURSU:

Celem kursu, jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych w mierze pozwalającej na poprawne wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej w pionach finansowo – księgowych tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, ewidencjonowania na kontach syntetycznych i analitycznych, uzgadniania stanów z pracownikami merytorycznymi, poprawnego zamykania miesięcy i roku obrotowego, księgowania kosztów na przełomie roku oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Uczestnicy zapoznają się z podstawową obsługą programu Bestia@

ADRESACI:

Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych a także osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz kontrolą zarządczą.

Forma kursu

Kurs obejmuje 35 godzin lekcyjnych w tym 1 godziny egzaminu, jest to 5 spotkań w realizowanych 1 raz w tygodniu, każde spotkanie obejmuje 7 godzin lekcyjnych zajęcia realizowane są od 9.oo do 15.oo.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo – seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, (z angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane metody i techniki nauczania skoncentrowane są na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Wykładowca

IWONA KOWALSKA – Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z administracją samorządową związana od 2010 roku, obecnie w charakterze głównej księgowej w placówkach i jednostkach budżetowych. Na co dzień prowadząca kursy i szkolenia z zakresu: podstaw rachunkowości, specjalisty ds. rachunkowości – samodzielnego księgowego oraz dla specjalistów kadr i płac. Posiada szeroką wiedzę z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

PROGRAM:

I dzień

 1. Struktura i zakres podmiotowy systemu finansów publicznych, w szczególności formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych z omówieniem specyfiki zasad organizacji, funkcjonowania, finansowania działalności.
 2. Zakres stosowania i wzajemne zależności na gruncie jsfp między ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, ramowymi planami kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określonymi przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o finansach publicznych, w tym m.in.: polityka rachunkowości, nadrzędne zasady rachunkowości ze szczególną rolą zasady kasowego wykonania budżetu,

II dzień

 1. Księgi rachunkowe jsfp, dowody księgowe, konta syntetyczne i analityczne
 2. Zasady i zakres stosowania memoriału w jsfp
 3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

III dzień

 1. Rola, istota, cel planowania budżetowego,
 2. Klasyfikacja budżetowa – budowa, zasady, cel i zakres stosowania (planowanie, ewidencja, sprawozdawczość),
 3. Kategorie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych – znaczenie, charakterystyka podziału,
 4. Istota i obowiązek ewidencji zaangażowania środków,

IV dzień

 1. Specyfika funkcjonowania i ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych
 2. Instytucja Rachunku wyodrębnionych dochodów – kiedy wystąpi, dla kogo dedykowana, zalety,
 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jsfp – obowiązek tworzenia, naliczenia i ewidencja odpisów oraz rozchodów z funduszu z uwzględnieniem rozliczeń pracowniczych,
 4. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa w jsfp – szczególny zakres przedmiotowy, zasady sporządzania

V dzień

 1. System Besti@ – zapoznanie uczestników z podstawowymi funkcjonalnościami programu.
 2. Warsztaty praktyczne – ewidencja operacji gospodarczych, tworzenie wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych,

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Uczestnik po ukończeniu kursu uzyskuje wiedzę i umiejętności oraz kwalifikację z zakresu Rachunkowości Jednostek Budżetowych:

 • rozróżnia strukturę systemu finansów publicznych,
 • rozróżnia zestaw kluczowych pojęć systemu finansów publicznych,
 • definiuje formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
 • rozróżnia specyfikę zasad organizacji jednostek sektora finansów publicznych
 • rozróżnia zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
 • definiuje zasady finansowania działalności
 • rozróżnia zakres stosowania i wzajemne zależności na gruncie jsfp między ustawą o rachunkowości
 • Stosuje nadrzędne zasady rachunkowości ze szczególną rolą zasady kasowego wykonania budżetu
 • definiuje zasady i zakres stosowania memoriału w jsfp
 • rozpoznaje przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • rozpoznaje podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • weryfikuje kategorie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
 • monitoruje Instytucję Rachunku wyodrębnionych dochodów
 • tworzy, nalicza i ewidencjonuje odpisy oraz rozchody z Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem rozliczeń pracowniczych,
 • monitoruje obowiązek ewidencji zaangażowania środków
 • rozpoznaje kategorie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych
 • weryfikuje podstawowe funkcjonalności programu System Besti@
 • buduje własną siłę i skuteczność w nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • radzi sobie ze stresem,
 • organizuje swój czas,
 • zarządza sobą w czasie,
 • stosuje profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
 • rozróżnia i okazuje empatię
 • postępuje uczciwie w stosunku do kontrahentów, współpracowników i organizacji.
 • charakteryzuje się postawą asertywną,
 • stosuje odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych, zaliczenie egzaminu pisemnego. Po zdaniu egzaminu uczestnik, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).,

Cena kursu wynosi 990,00 zł + 23% VAT = 1.217,70 i obejmuje: uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, egzamin, zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo na adres szkolenia@bkszkolenia.pl

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

11995726
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Początek:
14 października; 09:00
Koniec:
28 października; 15:00
Koszt:
990,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia