Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

« Wszystkie Oferta

BILANS 2024 Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

15 listopada; 09:00 - 13 grudnia; 15:00

1200,00netto zł

Zapraszamy państwa na szkolenie

BILANS 2024

Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

w JELENIEJ GÓRZE w dniach:

15 listopad 2024     CIT          

22 listopad 2024     PIT            

29 listopad 2024     VAT         

13 grudzień 2024     ZR            

szczegóły zostaną dosłane po otrzymaniu zgłoszeń

Czas trwania kursu: 28 godzin lekcyjnych = 4 DNI PO 7 GODZ.(godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie STACJONARNYM i ZDALNYM poprzez platformę ClickMeeting.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku podatkowego. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyków na co dzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce księgowością oraz przygotowujących sprawozdania finansowe i ustalających poziom zobowiązań podatkowych, pracodawców i pracowników.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

24 LISTOPAD 2023

CIT w 2023r. – zamknięcie roku 2023, nowe ułatwienia i utrudnienia dla podatników oraz zmiany na 2024 rok

ALEKSANDER GNIŁKA -doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony szkoleniowiec.

PROGRAM

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2023 r.
 • zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r
 • zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
 • zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne zagadnienia dotyczące tej formy  opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
 • minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania) – zawieszenie na 2022-2023,
 • preferencje przewidziane dla spółek holdingowych z uwzględnieniem zmian na 2023r.
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
 • nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT począwszy od 2022r. (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników).
 • zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości od 2023/2022r.
 • zmiany w temacie cen transferowych,
 • księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych
 • nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
 • zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
 • podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.
 • zmiany w podatku od przychodów z  budynków począwszy od 2023r.
 • zmiany zasad zaliczania do kosztów  podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
 • zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r.
 • nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r./uchylenie przedmiotowych przepisów
 • regulacje podatkowe związane z fundacją rodzinną.
 1. Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych min.:
 • ograniczenia w rozliczaniu strat,
 • zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
 • zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego,
 • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych,
 • warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
 • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek  zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
 • ulga na złe długi w CIT,
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.
 1. Pytania uczestników

27  listopada  2023 r.

PIT w 2023 – Zamknięcie roku przez płatników oraz przygotowanie informacji rocznych za 2023 r. Obowiązki płatnika i podatników w zakresie rozliczania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Prowadzący Ewa Gogolińska – Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania, kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych, monitoringu projektów UE. Trener z zakresu rozliczania podatku VAT oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE. Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozliczeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdawczość oraz rozliczaniu projektów UE. Wielokrotnie brała udział w kontrolach prowadzonych u beneficjentów. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 5 tys. godz. szkoleniowych oraz przeszkoliła ponad 15 tys. osób.

PROGRAM

 1. Zasady rozliczania podatników a wpływ na pobór zaliczek oraz rozliczenie roczne za 2023 r.
 1. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2023 r. dla pracowników oraz zleceniobiorców (podstawa opodatkowania, koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, podatek dochodowy, potracenia) – przykłady
 2. Wnioski i oświadczenia składane przez podatników w trakcie roku podatkowego jako wpływ na pobór zaliczek na podatek.
 3. Przekroczenie kwoty wolnej od podatku dla osób do 26 roku życia, 60+, 4+ a wpływ na zasady naliczenia podatku oraz sporządzania informacji rocznej przez płatnika.
 4. Upoważnienia płatnika do niepobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w roku podatkowym kwoty 30 000 zł. Zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy oraz czasowy.
 5. Zwolnienia przedmiotowe w tym limitowane – zasady naliczania oraz opodatkowania nadwyżki ponad limit:
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • świadczenia BHP
 • ryczałt samochodowy
 • podróże służbowe (diety, dojazdy inne)
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • inne
 • Świadczenia rozliczane ryczałtem w tym drobne umowy
 1. Rozliczenie roczne PIT za 2023 r. – omówienie formularza PIT 11.
  1. Przychody z tytułu umowy o pracę w tym koszty uzyskania przychodu.
  2. Przychody z tytułu umów zleceń i o dzieło z własnym i obcym pracownikiem.
  3. Przychody pracownika do 26 roku życia opodatkowane i zwolnione.
  4. Przychody Senior+ opodatkowane i zwolnione.
  5. Przychody osób wychowujących 4 lub więcej dzieci opodatkowane i zwolnione.
  6. Kontrakty menadżerskie, rady nadzorcze, prokura, powołanie, mianowanie.
  7. Składki ZUS społeczne opłacane przez podatników oraz składka zdrowotna w formularzu PIT-11.
  8. Załącznik PIT-R – dla kogo i jakich przychodów dotyczy?

III. PIT dla cudzoziemców

 1. Rezydent/nierezydent – zasady rozpoznawania rezydencji podatkowej
 2. Kiedy PIT – 11 a kiedy IFT1/1R
 3. Zasady wypełniania formularza IFT oraz terminy wysyłania do US i podatników.
 1. PIT-8AR,
 1. Kogo dotyczy deklaracja i jakich źródeł ?
 2. Zasady wypełniania formularza PIT 8AR oraz terminy wysyłania do US i podatników.
 1. PIT – 4 – deklaracja rozliczeniowy płatnika za 2023 r.
 2. Odpowiedzialność karno-skarbowa płatników składek za niepobranie lub nieprawidłowe naliczenie i pobranie podatku.

VII. Panel dyskusyjny.

30 listopad 2023

PODATEK VAT w 2023– wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

DARIUSZ POLAKOWSKI–Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego.

PROGRAM

 1. KSeF – faktura ustrukturyzowana
  a. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
  b. KSeF – ewidencja faktur?
  c. Jakie uprawnienia i komu przekazać,
  d. Wysyłka wsadowa i interaktywna,
  e. Faktury pro forma
  f. Postępowanie w przypadku awarii KSeF,
  g. Kursy walut a KSeF,
  h. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
  i. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
  j. jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
  k. korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
  l. archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
  m. zalety KSeF,
  n. możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
  o. podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
  p. paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
  q. faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,
 2. SLIM VAT 3
  a. zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,
  b. kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
  c. likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
  d. nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
  e. możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
  f. zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
  g. zmiany zasad dla wiążących informacji,
  h. obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),
 3. JPK w 2023 roku – wybrane zagadnienia
  a. ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
  b. korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
  c. korekta JPK na wezwanie urzędu,
 4. Prawo do odliczenia VAT:
  a. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
  b. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  c. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
  d. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
  e. zasada neutralności (wyrok TSUE),
  f. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
 5. VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:
  a. zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaż towarów i usług
  b. terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykłady
  c. rodzaje faktur
  d. najczęściej popełniane błędy podczas wystawiania faktur – przykłady
  e. konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
  f. faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne – konsekwencje karne i karno-skarbowe
  g. zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
  h. co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
  i. w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze określenia: MPP, ,,metoda kasowa” lub „samofakturowanie”?
  j. korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
  k. postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
  l. jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
  m. Podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
  n. dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
  o. nota księgowa a nota korygująca – zasady wystawiania
 6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
  a. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
  b. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
  c. obowiązki nabywcy,
  d. ulga na złe długi a termin płatności,
  e. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
  f. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
  g. zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
  h. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
 7. Niedobory i nadwyżki ujawnione podczas inwentaryzacji a ich wpływ na podatek VAT
  a. spis z natury dla celów VAT
  b. wycena towarów na potrzeby spisu z natury
  c. niedobory zawinione i niezawinione a VAT
 8. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:
  a. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
  b. potrącenie, kompensata a split payment,
  c. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
  d. rozliczenia podatnika z agencją celną,
  e. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
 9. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
  a. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
  b. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
  c. rola informacji podsumowującej,
 10. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:
  a. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
  b. eksport pośredni i bezpośredni,
  c. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
  d. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
  e. schematy dla importu usług i ZT-K,
  11. Różnice inwentaryzacyjne:
  a. wpływ różnic inwentaryzacyjnych na vat naliczony,
  b. czy zawinione niedobory różnic inwentaryzacyjnych są neutralne dla vat?
  c. czy nadwyżki różnic inwentaryzacyjnych wpływają na korektę vat?
 11. Nieodpłatne świadczenia:
  a. darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),
  b. nieodpłatne świadczenie usług,
  c. dokumentacja,
 12. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.

15  grudzień  2023 r.

BILANS – ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 wg polskiego prawa bilansowego

Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

PROGRAM

I. Podstawy prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego za 2023.

II. Zmiany w przepisach, mające wpływ na sporządzanie sprawozdania finansowego za 2023.
III. Zamknięcie roku 2023:
1. Harmonogram prac dotyczący zamknięcia ksiąg, sporządzania sprawozdania finansowego i publikacja sprawozdania finansowego.
2. Uproszczenia w rachunkowości
3. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
4. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego.
5. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym.
6. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
7. Badanie rocznego sprawozdania finansowego.
8. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
9. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego
IV. Elementy sprawozdania finansowego za 2023 rok, najczęściej popełniane błędy:
1. Wprowadzenie – jak należy wypełnić poszczególne pozycje w tym elemencie sprawozdania finansowego?
2. Bilans – metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, najczęściej występujące nieprawidłowości.
3. Rachunek zysków i strat – prezentacja przychodów, kosztów i podatku w rachunku zysków i strat, najczęściej występujące nieprawidłowości.
4. Rachunek przepływów pieniężnych – najtrudniejszy element sprawozdania finansowego- konstrukcja i istota rachunku przepływów, co wykazujemy a czego nie wykazujemy w poszczególnych pozycjach tego elementu sprawozdania, jakie informacje płyną z rachunku przepływów pieniężnych
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym – przykład sporządzenia
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia – elementy jakie powinien zawierać ten element sprawozdania finansowego
7. Korekta retrospektywna w sprawozdaniu finansowym
V. Inwentaryzacja – sposoby przeprowadzania i dokumentowania procesu inwentaryzacji
1. Terminy przeprowadzenia
2. Metody inwentaryzacji
3. Rozliczenie inwentaryzacji
4. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji
VI. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
1. Przyczyny wykazywania podatku odroczonego
2. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych
3. Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym
4. Metody weryfikacji poprawności ustalonego podatku odroczonego
5. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym
VII. Środki trwałe w księgach rachunkowych:
1. Wycena wartości bilansowej środków trwałych:
a.  wartość początkowa środka trwałego
b.  ewidencja bilansowa środków trwałych
c.  przyjęcie środka trwałego do użytkowania
d.  nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego
e.  remonty, modernizacje oraz ulepszenia
f.  ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego, skorygowana cena nabycia
2. Amortyzacja środków trwałych
a.  tabela amortyzacyjna zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
b.  okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych, metody amortyzacji, weryfikacja okresu użyteczności
c.  stawka amortyzacyjna a okres użytkowania
d.  wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
VIII. Leasing w księgach rachunkowych Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
1. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
2. Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową
3. Amortyzacja środków trwałych w leasingu
4. Przekształcanie leasingu w związku z utratą prawa do zwolnienia
5. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
IX. Kontrakty długoterminowe – czym są i jakie są skutki ich rozliczania
X. Czym jest badanie sprawozdania finansowego, wybór biegłego rewidenta i sprawozdanie z badania
XI. Przygotowywane nowe standardy – prace Komitetu Standardów Rachunkowości
XII. Dyskusja i zakończenie. 
BILANS 2023 Podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania f,,,inansowego

Efektem kształcenia na kursie jest poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania wyniku finansowego w ujęciu zarówno bilansowym jak i podatkowym, zamknięcie ksiąg rachunkowych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w 4 dniowym szkoleniu wynosi 1.200,00 zł netto/ 1476,00 brutto od osoby, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

pojedyncze dni szkoleniowe w cenie 400,00 netto stacjonarne/320,00 netto od osoby zdalne.

Dodatkowo można zmówić publikację ZAMKNIĘCIE ROKU 2023

PUBLIKACJA + dostęp on-line

Cena – wersja papierowa 200,00 zł. za 1 szt.

Uwaga: w przypadku wysyłki podręcznika doliczone zostaną koszty opłaty pocztowej.

W komplecie otrzymasz również dostęp do serwisu on-line „/zamkniecie-roku/” (do 31.10.2024 r.), w którym zamieściliśmy pełne treści opracowań z wydania papierowego i materiały dodatkowe. W serwisie zamieszczone zostały wszystkie opracowania z wydania papierowego oraz wiele innych materiałów dodatkowych.

Cena – wersja elektroniczna 190,00 zł. za 1 szt.

Zamówienie publikacji – LINK

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.023

Miejsce szkolenia

JELENIA GÓRA
JELENIA GÓRA, + Google Map