Przejdź do treści
Ładowanie Oferta
bilans 2021

BILANS 2024 – ZAMKNIĘCIE ROKU 2024

grudzień 13

Zapraszamy państwa na szkolenie

BILANS 2024

ZAMKNIĘCIE ROKU 2024

PRZYGOTOWANIE FIRMY DO KSIĘGOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU

w dniu

13 grudnia 2024

W godz. 9.oo – 15.oo

ZDALNIE

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie zdalnym poprzez platformę ClickMeeting.

Cel szkolenia  szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku 2023 . W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego jak również wskazane zostaną właściwe interpretacje przepisów. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyka na co dzień zajmującego się tematyką  rachunkową.

W trakcie szkolenia będą mile widziane praktyczne pytania nurtujące księgowych w ich pracy, na które wykładowca będzie starał się odpowiedzieć.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, służby finansowo-księgowe zajmujące się w praktyce księgowością oraz przygotowujące sprawozdania finansowe w firmie .

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

PROGRAM

 1. I. Podstawy prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego za 2023.
  II. Zmiany w przepisach, mające wpływ na sporządzanie sprawozdania finansowego za 2023.
  III. Zamknięcie roku 2023:
  1. Harmonogram prac dotyczący zamknięcia ksiąg, sporządzania sprawozdania finansowego i publikacja sprawozdania finansowego.
  2. Uproszczenia w rachunkowości
  3. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.
  4. Elektroniczna forma sprawozdania finansowego.
  5. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym.
  6. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
  7. Badanie rocznego sprawozdania finansowego.
  8. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.
  9. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego
  IV. Elementy sprawozdania finansowego za 2023 rok, najczęściej popełniane błędy:
  1. Wprowadzenie – jak należy wypełnić poszczególne pozycje w tym elemencie sprawozdania finansowego?
  2. Bilans – metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, najczęściej występujące nieprawidłowości.
  3. Rachunek zysków i strat – prezentacja przychodów, kosztów i podatku w rachunku zysków i strat, najczęściej występujące nieprawidłowości.
  4. Rachunek przepływów pieniężnych – najtrudniejszy element sprawozdania finansowego- konstrukcja i istota rachunku przepływów, co wykazujemy a czego nie wykazujemy w poszczególnych pozycjach tego elementu sprawozdania, jakie informacje płyną z rachunku przepływów pieniężnych
  5. Zestawienie zmian w kapitale własnym – przykład sporządzenia
  6. Dodatkowe informacje i objaśnienia – elementy jakie powinien zawierać ten element sprawozdania finansowego
  7. Korekta retrospektywna w sprawozdaniu finansowym
  V. Inwentaryzacja – sposoby przeprowadzania i dokumentowania procesu inwentaryzacji
  1. Terminy przeprowadzenia
  2. Metody inwentaryzacji
  3. Rozliczenie inwentaryzacji
  4. Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji
  VI. Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym
  1. Przyczyny wykazywania podatku odroczonego
  2. Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych
  3. Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym
  4. Metody weryfikacji poprawności ustalonego podatku odroczonego
  5. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym
  VII. Środki trwałe w księgach rachunkowych:
  1. Wycena wartości bilansowej środków trwałych:
  a.  wartość początkowa środka trwałego
  b.  ewidencja bilansowa środków trwałych
  c.  przyjęcie środka trwałego do użytkowania
  d.  nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego
  e.  remonty, modernizacje oraz ulepszenia
  f.  ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego, skorygowana cena nabycia
  2. Amortyzacja środków trwałych
  a.  tabela amortyzacyjna zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
  b.  okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych, metody amortyzacji, weryfikacja okresu użyteczności
  c.  stawka amortyzacyjna a okres użytkowania
  d.  wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
  VIII. Leasing w księgach rachunkowych Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
  1. Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice
  2. Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową
  3. Amortyzacja środków trwałych w leasingu
  4. Przekształcanie leasingu w związku z utratą prawa do zwolnienia
  5. Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
  IX. Kontrakty długoterminowe – czym są i jakie są skutki ich rozliczania
  X. Czym jest badanie sprawozdania finansowego, wybór biegłego rewidenta i sprawozdanie z badania
  XI. Przygotowywane nowe standardy – prace Komitetu Standardów Rachunkowości
  XII. Dyskusja i zakończenie. 

Efektem kształcenia na kursie jest poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania wyniku finansowego w ujęciu bilansowym, zamknięcie ksiąg rachunkowych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 320,00 zł netto/ 393,60 brutto od osoby, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

20669433
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
13 grudnia
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
320,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne