Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

DELEGACJE w 2024 z Aleksandrem Gniłką

listopad 29

Zapraszamy na szkolenie

DELEGACJE w 2024

ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

I OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI  

– konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS

w dniu

29 listopada  2024 roku

 w godzinach 9.oo – 14.oo

 ZDALNIE

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie delegacji służbowych. Analiza porównawcza regulacji prawnych związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem delegacji.

Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych  i ZUS z uwzględnieniem bieżących zmian.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi i inne osoby, które w przedsiębiorstwach odpowiadają za prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego PIT i CIT, VAT i ZUS.

Prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA
doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP itd.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

 1. Prawne regulacje podróży służbowych.
 2. Definicja podróży służbowej wynikająca z KP oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).
 3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców.
 4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
 5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
 6. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
 7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
 8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
 9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
 10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
 11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
 12. Rozliczanie podróży służbowych
 13. Wysokość należności związanych z podróżami służbowymi po ostatnich zmianach
 14. Podróże osób nie będących pracownikami
 15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
 16. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
 17. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r. oraz zmiany w wysokości stawek za km przebiegu pojazdu
 18. Samochód elektryczny pracownika w podróżach służbowych
 19. Podróże służbowe pracowników a ulga prorozwojowa dla pracodawcy
 20. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
 21. Podatek u źródła a podróże służbowe
 22. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
 23. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 24. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
 25. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 26. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
 27. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
 28. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z  obowiązujących regulacji prawnych w zakresie delegacji służbowych. Analiza porównawcza regulacji prawnych związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 340,00 zł netto + 23% VAT= 418,20 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

15979400
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne