Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

« Wszystkie Oferta

PODATEK VAT w 2024 roku z Dariuszem Polakowskim w Wałbrzychu

27 września; 09:00 - 15:00

450,00netto zł

Zapraszamy na szkolenie 

PODATEK VAT 2024

Zasady wystawiania faktur w 2024 roku

w dniu

27  września  2024 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w WAŁBRZYCHU

 

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2024 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2024 roku.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce podatkiem VAT, wystawianiem i pobieraniem faktur VAT, pracodawców i pracowników zajmujących się fakturowaniem.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

1. Faktura ustrukturyzowana

a) definicja faktury ustrukturyzowanej,

b) moment wystawienia i otrzymania faktury,

c) wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,

d) uprawnienia osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,

e) kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.

f) faktury korygujące, duplikaty, noty korygujące,

g) faktury pro-forma, noty korygujące a KSeF

h) sposoby identyfikacji w systemie,

2. Zasady i terminy wystawiania faktur

a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,

b) „pusta faktura” i jej skutki,

c) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe, podatek od nieruchomości),

d) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,

e) w jakich sytuacjach otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku rozliczenia podatku,

f) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT

g) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania, dokumentowanie rabatów pośrednich,

g) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,

h) różnica między „anulowaniem” dokumentu a jego korektą do „zera”,

i) wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie,

  3. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,

b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,

c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,

d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,

e) świadczenia o charakterze ciągłym,

4. JPK – wybrane zagadnienia

a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,

b) korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,

c) korekta JPK na wezwanie urzędu,

5. Prawo do odliczenia VAT:

a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,

b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,

e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki

f) zasada neutralności (wyrok TSUE),

g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.

6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:

a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,

b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,

c) obowiązki nabywcy,

d) ulga na złe długi a termin płatności,

e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,

f) sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania

g) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,

7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000 :

a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,

b) potrącenie, kompensata a split payment,

c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,

d) rozliczenia podatnika z agencją celną,

e) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

8. Transakcje wewnątrzwspólnotowe

a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,

b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,

c) rola informacji podsumowującej,

9. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie:

a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów

– warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,

– sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,

b) eksport pośredni i bezpośredni,

c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,

d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,

10. Przegląd orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatku VAT.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wystawiania faktur, odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą, poznanie zasad i terminów wystawiania faktur, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 450,00 zł netto + 23% VAT= 553,50 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie, 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Szczegóły

Data:
27 września
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
450,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , , , , , ,

Miejsce szkolenia

WAŁBRZYCH
WAŁBRZYCH, + Google Map