Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Profesjonalizacja wykonywania CZYNNOŚCI IOD. Plan pracy i regulamin IOD

wrzesień 24

Zapraszam na szkolenie

Profesjonalizacja wykonywania CZYNNOŚCI IOD

Plan pracy i regulamin IOD

24  września 2024 r.

od 9.oo do 14.oo w systemie stacjonarnym

w JELENIEJ GÓRZE

w B&K ul. Podwale 27/5

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowaniem pracy IOD oraz sporządzenie i wykonywanie regulaminu pracy IOD. Szkolenie jest niezbędnym elementem podnoszenia kwalifikacji przez osoby wykonujące czynności Inspektora Ochrony Danych oraz Zastępcy Inspektora Ochrony Danych. Uczestnicy szkolenia poznają i utrwalą  przepisy art.37-39   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wskazówki Grupy art. 29 określone w Wytycznych dotyczące inspektorów ochrony danych przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r., zmienione i przyjęte w dniu 5 kwietnia 2017 roku wykonywanie czynności IOD wymaga szeregu kwalifikacji i kompetencji. Doświadczenia pięciu lat stosowania rozporządzenia ogólnego a także przebieg kontroli organu nadzorczego w 2022 roku w zakresie wykonywania czynności IOD są istotną wykładnią zarówno organizacji czynności IOD , jak i niezbędnych instrumentów do ich wykonywania.

W jego trakcie wskazane zostaną przedstawione wzorce oraz omówione szczegółowe aspekty praktyczne. Uczestnicy nabędą również wiedzę na temat procedur audytowania, w tym audytowania podmiotów przetwarzających oraz sposoby dokumentowania swojej działalności.

Ramy czasowe : kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych, w systemie stacjonarnym.

Adresatami kursu są: Osoby reprezentujące Administratora oraz Inspektorzy Ochrony Danych ( Zastępcy IOD), specjaliści ds. ochrony danych

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Prezentacje w formie pdf. Wzory dokumentów przydatnych w wykonywaniu czynności Inspektora Ochrony Danych.  Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program:

 1. Obowiązki IOD wynikające z art. 39 rozporządzenia ogólnego w świetle zasady rozliczalności.
 • zadania IOD w świetle przepisów art. 39,
 • stanowisko NCIL w zakresie kompetencji IOD.
 1. Analiza środowiska działania inspektora ochrony danych.
 2. Planowanie pracy IOD – roczny plan pracy.
 3. Zasada rozliczalności.
 4. Dokumenty administratora pozwalające na wykazywanie się zasada rozliczalności.
 • badanie kompetencji IOD przed wyznaczeniem,
 • badanie konfliktu interesów wobec wyznaczanie IOD do innych czynności,
 • wykazywanie się wiedzą i doświadczeniem przez IOD.
 • oświadczenie o kompetencjach IOD.
 1. Zespół IOD jako gwarant skutecznej ochrony danych.
 2. Analiza procesów przetwarzania danych – bieżąca wymiana informacji.
 3. Sprawdzenia wykonywane przez IOD i ich dokumentowanie jako element rozliczalności.
 • współpraca z komórkami IT,
 • regulamin pracy IOD,
 • planowanie pracy IOD,
 • plan audytów,
 • plan szkoleń,
 1. Planowanie audytów i ich dokumentowanie. Audytowanie podmiotów przetwarzających.
 2. Dokumentowanie czynności IOD.
 • Sprawdzenia,
 • Audyty,
 1. Stanowiska

Wykład prowadzi LESZEK MALINOWSKI – absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017.  Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Certyfikowany trener biznesu. Certyfikowany Compliance Officer. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi zgodnie z normą PN ISO/IEC 37001:2016. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Asesor kompetencji zawodowych.

Aktywny członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, wcześniej Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Współpracownik Fundacji Rozwoju Samorządu Lokalnego. Animator Forum Inspektorów Ochrony danych. Trener i wykładowca. Praktyk sponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych ( ok. 2500 godzin szkoleniowych), mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania ochroną danych osobowych i polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w gminach, miastach i powiatach. Pracownik samorządowy szczebla powiatowego.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

Istotną korzyścią dla uczestników szkolenia jest umiejętność zaplanowania pracy IOD oraz stworzenia regulaminu pracy niezbędnego do właściwego wykonywania czynności w świetle art. 37-39 RODO. Program szkolenia odpowiada zapotrzebowaniu na praktyczna wiedzę w zakresie niezbędnym do samodzielnego wykonywania czynności IOD lub jego zastępcy. Istotnym jego walorem jest odnoszenie się prowadzącego do doświadczeń praktycznych w tym prezentacja gotowych wzorców dokumentów. Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności wykonywania czynności IOD w podmiocie zobowiązanym do jego wyznaczenia poprzez zapoznanie z dokumentami niezbędnymi do wykazywania się stosowaniem przepisów RODO w tym wypełnianiem przez Inspektora Ochrony Danych i jego zastępców. Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD, tworzenia dokumentacji zarówno działalności IOD jak i wykazywaniem się zasada rozliczalności, umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych dokumentów dotyczących działalności IOD.

Uzyskanie wiedzy jak w sposób rzetelny i obiektywny przeprowadzać czynności IOD oraz je dokumentować oraz współdziałać zarówno z najwyższym kierownictwem jak właścicielami aktywów. W czasie szkolenia prowadzący podejmie aspekt zawiadamiania organu nadzorczego o naruszeniu bazując na własnych doświadczeniach. Stad też Administrator musi nabyć pewności, że jego IOD jest stale podnoszący swoje kwalifikacje jest profesjonalny w wykonaniu swoich czynności.

Uczestnik nabędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz będzie miał szanse rozwinąć kompetencje społeczne związane z ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym. Nabędzie umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

CENA SZKOLENIA WYNOSI 300,00 netto + 23% VAT. brutto 369,00 i obejmuje: komplet materiałów dydaktycznych, zaliczenie, zaświadczenie o ukończenie szkolenia, serwis kawowy z poczęstunkiem.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl lub wypełnij , oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

13751432
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
24 września
Godzina:
09:00 - 14:00
Koszt:
300,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia