Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

VAT 2024 – transakcje międzynarodowe z Dariuszem Polakowskim

październik 15

Zapraszamy na szkolenie

Podatek VAT w 2024

– transakcje międzynarodowe

w dniu

15 października 2024 roku

w godzinach 9.oo – 14.oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeting

 

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wywozu towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT  w 2024 roku.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (w skrócie WDT), to (co do zasady) wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, pod warunkiem, że nabywca towarów jest:
1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Definicja WDT znajduje się w art. 13 ustawy o VAT, gdzie zostały wskazane różne wyjątki od wyżej wskazanej zasady. Rozliczanie tego rodzaju dostawy w VAT jest uregulowane przez szereg innych przepisów ustawy o VAT.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce podatkiem VAT, wystawianiem i pobieraniem faktur VAT, pracodawców i pracowników zajmujących się fakturowaniem.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

  1. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski

– zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,

– dostawa towarów wraz z montażem,

– sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,

– sposób wykazania w deklaracji,

  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)

– warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,

– dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,

– terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,

– termin rozliczenia korekt WDT/WNT,

– podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,

– kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,

– zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,

– składy konsygnacyjne dla WDT/WNT

– rozliczenie transakcji objętej odwrotnym obciążeniem po upływie trzech miesięcy liczonych po miesiącu powstania obowiązku podatkowego,

  1. Eksport i import towarów

– definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,

– moment powstania obowiązku podatkowego,

– rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,

– warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,

– definicja importu towarów,

– rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,

– podstawa opodatkowania,

  1. Kontrakty wielostronne

– definicja kontraktu wielostronnego,

– ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego

– uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,

– sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,

  1. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca

– miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,

– jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,

– usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,

– refakturowanie usług,

– zasady odliczania podatku naliczonego,

– usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,

– data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,

– sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

  1. Transport międzynarodowy i spedycja

– zasady ustalania miejsca świadczenia,

– dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,

– zasady stosowania stawki 0%,

7. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów odbiorcom, usługi na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania poza terytorium kraju.

8. Zasady i terminy rozliczania podatku należnego jako naliczonego

9. Projektowane zmiany na rok 2024.

10. Dyskusja i pytania uczestników

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zagadnień związanych z zasadami wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wywozu towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT  w 2023 roku, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 340,00 zł netto + 23% VAT= 418,20 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie, 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event