Przejdź do treści
Główny ksiegowy

WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE z Anną Rzewuską

Instrukcja kancelaryjna zawiera ogół zasad postępowania z dokumentacją w komórce organizacyjnej zakładu pracy, wynikających z przyjętego systemu kancelaryjnego. Reguluje ona zasady postępowania z dokumentacją jawną, począwszy od chwili jej wpływu lub wytworzenia w komórce organizacyjnej, do czasu przekazania materiałów archiwalnych i oraz dokumentacji niearchiwalnej do archiwum.

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWUM ZAKŁADOWE z Anną Rzewuską

Celem szkolenia jest przybliżenie Uczestnikom zasad obiegu i porządkowania dokumentów oraz ich właściwego gromadzenia. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązki osób prowadzących archiwum zarówno z publicznego, jak i niepublicznego sektora. Uczestnicy zapoznają się z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi i ich zakresem tematycznym. Zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu postępowania z dokumentacją, wypełniania obowiązujących formularzy, prowadzenia ewidencji gromadzonej dokumentacji.