Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Jarosławem Uhornickim

kwiecień 24

Zapraszamy Państwa na szkolenie

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Legalne wykonywanie, przez cudzoziemców, pracy zarobkowej w Polsce

oraz projekt zmian na 2024 rok

które odbędzie się

24 kwietnia  2024 r.

w godzinach 9.oo – 14.oo

w Jeleniej Górze w B&K ul. Podwale 27/5

 

wykład prowadzi – JAROSŁAW UHORNICKI

nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy oraz legalności zatrudniania cudzoziemców.

Szkolenie obejmujące zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw. krajów trzecich, czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji z uwzględnieniem zmian w ustawie o cudzoziemcach i innych ustaw podpisanej przez prezydenta RP w dniu 4 stycznia 2022 roku, a dotyczących m.in. zmian w zakresie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oświadczenia o powierzeniu pracy czy warunków zmiany podmiotu powierzającego pracę czy też warunków zatrudnienia cudzoziemców.
Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19, a także wskazówki jak przygotować się do kontroli PIP czy Straży Granicznej.
Program szkolenia uwzględnia aktualny stan prawny i odnosi się do głównych praktycznych problemów związanych ze zmianami prawnymi jakie zostały niedawno wprowadzone. Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom możliwość optymalizacji i zwiększania efektywności prowadzenia postępowań legalizujących zatrudnienie cudzoziemców oraz w toku stale zmieniających się przepisów będzie stanowiło narzędzie niezbędnego monitoringu prawnego.

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

GRUPA DOCELOWA- Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych,  zatrudniających bądź uczestniczących w procesie zatrudniania cudzoziemców.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zatrudnianie cudzoziemców:

– pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,

– organy uprawnione do kontroli,

– nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,

– cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

– cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,

– dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,

– przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,

– oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

– kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

– przedłużanie pobytu cudzoziemca,

– praca w przedłużonym pobycie,

– przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,

– potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,

– zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

– opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,

– zakres i metodyka prowadzonych kontroli.

  1. Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

– uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,

– wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,

– przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,

– udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6 ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,

– wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

– nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia,

– uzyskiwanie zezwoleń na pracę.

  1. Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz zmiany dotyczące uchodźców wojennych z Ukrainy ((zmiany, które weszły w życie w latach 2022 – 2023):

1) Zmiany, które weszły w życie od 29 stycznia 2022r.:

–    wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz inne zmiany dotyczące procedury uproszczonej,

–     likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,

–     uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia cudzoziemcowi porównywalnego wynagrodzenia,

–    wprowadzeniu dodatkowego wymogu uzależniającego dokonanie wpisu oświadczenia do ewidencji, zgodnie z którym dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,

–     wydłużeniu – do 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń – terminu, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca,

–     wprowadzenie możliwości powierzania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze niż określony w zezwoleniu na pracę oraz dodatkowe zmiany dotyczące wykonywania pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu,

–     uwzględnienie w ustawie beneficjentów umowy brexitowej – jako cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium Polski,

–    unieważnienie z mocy prawa wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz zaświadczenia o wpisie – jako skutek umorzenia postępowania o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,

–     wprowadzenie możliwości powierzania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze niż określony w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę oraz uznanie zmiany nazwy stanowiska, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków cudzoziemca, za okoliczność niewymagającą zmiany lub wydania nowego zezwolenia,

–     uznanie zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca – za niezbędny warunek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

–    zmiany dotyczące zawiadomienia o utracie pracy, składanego przez cudzoziemca do wojewody, który udzielił mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

–    wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w szczególnym trybie oraz zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców posiadających takie zezwolenia,

–    nowe formularze oświadczeń (obowiązujące od 01.08.2022r.).

–    zmiany dotyczące uchodźców wojennych.

2) Zmiany wprowadzone rozp. MPiPS z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy

dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

3) Zmiana ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2022 r. pod poz. 1383,

4) Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych Ustaw – weszła w życie z dniem 28 stycznia 2023 r.:

– usankcjonowanie dokumentu elektronicznego diia.pl jako dokumentu pobytowego obywatela Ukrainy,

– doprecyzowanie przepisów w kwestii wykonywania pracy na podstawie powiadomienia – przez obywateli Ukrainy, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

– rozszerzenie zakresu czynności, które mogą być wykonywane przez obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach,

  1. Skutki odwołania stanu epidemicznego.
  2. Najnowsze zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

1) Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej „specustawą”, zmiany z dnia 09 lutego 2024r.:

zmiany dotyczące przedłużenia legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP,

2) Zawieszenie programu Poland. Business Harbour.

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Planowane na II kwartał 2024r. zmiany zakładają: pełną cyfryzacja procesu zatrudnienia, uproszczenie zasad uzyskiwania Niebieskiej Karty UE. uzyskanie przez posiadaczy Niebieskiej Karty uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych dla posiadaczy Niebieskiej Karty, zniesienie tzw. testu rynku pracy.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu całościowego zagadnienia zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski w 2024r., umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy; obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Zapisz się już dziś, wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Możesz także pobrać kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

Share This Event

575873
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *